Studieretning:

Sensorteknologi

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Sensorteknologi

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15.april
Søking og opptak
Slik søker du

Sensorteknologi dreier seg om å jobbe med måleinstrument som enten måler innholdet i et medium, som for eksempel CO2-nivået i atmosfæren, eller se på levende celler og vev.

Mikro- og nanoteknologi har de siste årene blitt mye brukt for å kunne se på levende celler og cellevev hos dyr og mennesker, og sensorer er essensielle for å kunne undersøke foster med ultralyd, detektere gasslekkasjer eller finne ut hvordan en blodcelle fungerer. UiT har et svært aktiv forskningsmiljø på denne feltet og om du velger sensorteknologi vil du få mange muligheter!

 

Spørsmål om studiet

Sensorteknologi er en studieretning i anvendt fysikk og teknologi , som er én av tre sivilingeniørutdanninger ved UiT. Alle studieretningene på anvendt fysikk og matematikk har de samme fagene de to første årene. Dette gir deg en tilhørighet og klassemiljø på studiet.

Om du studerer sensorteknologi har du mye å velge mellom. På sensorteknologi kan du velge mellom å jobbe med å utvikle små elektriske sensorer som gjør målinger, eller å jobbe med levende celler og cellevev på nano- og mikronivå. Det vil være opp til deg hva du velger å speialisere deg i , og studie blir tilpasset dine faglige interesser.

Sensorteknologi på UiT jobber for eksempel med oppgaver som er knyttet til klima og miljø (måling av metan utslipp i Arktis), biomedisinsk bildebehandling, proteinmengde i biologiske prøver. Du kommer til å jobbe med problemstillinger som er relevant for forskningsgruppen ultralyd, mikrobølger og optikk, og relevant for arbeidslivet. Du kommer til å jobbe tett i et internasjonal forskningsmiljø.

Studiet inneholder teori, laboratoriearbeid og praktiske prosjekter. Det vil være mulighet for utveksling, og sensorteknologi har fagspesifikke avtaler med andre universiteter som du kan velge å dra til.

 

Kunnskaper - Kandidaten:

 • har en solid bakgrunn i fysikk og matematikk, med særlig kunnskap om fagenes bruk som verktøy for modellering og analyse samt utvikling av teknologi og industrianvendelser
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder innen naturvitenskap og ingeniørfag
 • kan anvende sin kunnskap på nye teknologiske områder
 • har inngående teoretisk kunnskap om hvordan ulike typer sensorer, transdusere og antennesystemer virker
 • har avansert eksperimentell kunnskap om bruk av sensorer, transdusere eller antenner i konkrete målesystemer
 • har inngående kunnskap om behandling og analyse av måledata

Ferdigheter - Kandidaten:

 • kan analysere faglige problemstillinger innen fysikk og matematikk med utgangspunkt i fagområdenes teorier, metoder og nyere resultater fra internasjonal forskning
 • kan anvende rådende teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kan integrere ny kunnskap og samtidig vurdere dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan utføre sitt arbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan bidra til utvikling av ny teknologi eller nye metoder innenfor forskningsfeltet
 • kan prosessere og vurdere kvaliteten på dataserier og bilder
 • kan gjennomføre eksperimentelle undersøkelser i en bedrift eller forskningsinstitusjon

Generell kompetanse - Kandidaten:

 • kan analysere relevante fagetiske, yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker terminologien innen sitt fagområde
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan arbeide selvstendig og i grupper med praktiske og teoretiske løsninger av problemer innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor naturvitenskap og teknologi

Gjennom studiet vil du ha vært gjennom moderne teknologi og dagsrelevante metoder som brukes i industrien i dag, og du vil være klar til å ta steget ut i arbeidslivet. Som sivilingeniør i sensorteknologi vil du kunne jobbe offentlig og privat innenfor:

 • Teknologisk innovasjon
 • Sensorutvikling
 • Datainnsamling og behandling
 • Helse
 • Biologi
 • Laboratoriearbeid
 • Klima- og miljøforvaltning
 • Nano- og mikroteknologi
 • Forskning

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Vi har fagspesifikke avtaler med Aberystwyth University i Wales og Saskatcewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold passer best i fjerde studieår.


Mer informasjon om utveksling finner du her.

Foreløpig ikke tilgjengelig