Studieretning:

Anvendt matematikk

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Anvendt matematikk

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Anvendt matematikk er en gren av matematikken der bruken av matematikk og metoder fra matematikken brukes for å studere problemer i mange fagfelt. Anvendt matematikk fikk en stor fremvekst da datamaskinen kom og betegner i dag en tverrfaglig virksomhet hvor moderne matematiske metoder og beregninger ved hjelp av rå regnekraft brukes til å analysere systemer innen mange disipliner.

Spørsmål om studiet

Anvendt matematikk er en av fem studieretninger i den 5-årige mastergraden Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør .

Studiet starter med to år med grunnleggende fag i fysikk, matematikk, informatikk og statistikk. Dette er kunnskap som er nødvendig seinere i studiet når en skal begynne med spesifikke fagene i studieretningen.

Studieretningen i anvendt matematikk er rettet mot utvikling av matematiske og numeriske modeller som har relevans for kjemi, biologi og fysikk.Studieretningen er satt sammen av fag fra anvendelsesorientert matematikk, statistikk, informatikk og andre naturvitenskapelige fag. Med denne spesialiseringen kan du fordype deg i temaer som ikke-lineær optik, klimadynamikk, kvantemekaniske fluktuasjonskrefter, molekylær kvantemekanikk eller modellering av stamceller og dens betydning for sykdom og resistens.

Studiet inneholder teori, laboratoriearbeid og praktiske prosjekter. Siste semester jobber man med en masteroppgave som kan utføres ved universitetet, i industrien eller ved en forskningsinstitusjon. Før uttak av masteroppgave skal studenten ha gjennomført relevant arbeidsprakisi i en bedrift.

Det er muligheter for utveksling til andre universiteter i inn- og utland.

 

Kunnskaper - Kandidaten...

 • har en solid bakgrunn i fysikk og matematikk, med særlig kunnskap om fagenes bruk som verktøy for modellering og analyse samt utvikling av teknologi og industrianvendelser.
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innen naturvitenskap og ingeniørfag
 • kan anvende sin kunnskap på nye teknologiske områder
 • har avansert kunnskap innenfor matematiske retninger som er relevante for å beskrive ikke-lineære prosesser i fysikk.
 • har inngående kunnskap omprinsipper for matematisk modellering i fysikk og anvendt matematikk
 • har inngående kunnskap om prinsipper for numerisk analyse av problemstillinger i fysikk og anvendt matematikk

Ferdigheter - Kandidaten...

 • kan analysere faglige problemstillinger innen anvendt fysikk og matematikk med utgangspunkt i fagområdenes teorier, metoder og nyere resultater fra internasjonal forskning
 • kan anvende rådende teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan integrere ny kunnskap og samtidig vurdere dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan utføre sitt arbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan formulere og vurdere matematiske modeller, blant annet med tanke på stabilitet og robusthet
 • kan implementere og analysere numeriske analyser av ikke-lineære problemstillinger

Generelle kompetanse - Kandidaten...

 • kan analysere relevante fagetiske, yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker terminologien innen sitt fagområde
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor sitt fagområde, både med spesialister og til allmennheten
 • kan arbeide selvstendig og i grupper med praktisk og teoretisk løsning av problemer innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor naturvitenskap og teknologi

Studiet kvalifiserer for jobber innen forskning og utvikling, industri og produksjon, forvaltning og rådgivning. Du kan jobbe i gründerbedrifter, oljeselskaper eller industri, på sykehus, forskningsinstitutt, i forsikringsselskap eller i en bank. En høyteknologisk utdanning gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet både i Norge og internasjonalt. Kombinerer du studiet med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du jobbe som lærer.

For opptak til masterstudiet i teknologi kreves generell studiekompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1. Studiet er uten adgangsregulering og åpent for alle kvalifiserte søkere.

Fordypning som tilsvarer programfagene, for eksempel studieretningsfagene 3MX + 2FY fra Reform 94, vil også fylle de spesielle opptakskravene.

Søkere med bestått ett-årig forkurs for ingeniørutdanning fyller de spesielle opptakskravene og er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. UiT Norges arktiske universitet tilbyr forkurs for ingeniørutdanning.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Studieprogrammet har opptak hver høst med søknadsfrist 15. april. Søknaden sendes elektronisk til Samordna opptak. Søknadskoden er 186 953. For å kunne søke gjennom Samordna opptak trenger du elektronisk ID. Husk at du må skaffe deg nødvendige koder eller kort i god tid før søknadsfristen.

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av tidligere utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet. For eksempel vil søkere med relevant ingeniørutdanning ofte kunne innplasseres direkte på 4. studieår i sivilingeniørstudiet.

Studiet er et fulltidsstudium med ukentlig undervisning og øvelser i alle fag. Undervisningen foregår ved UIT i Tromsø.

Fagene i studieprogrammet har varierte undervisningsformer som forelesninger og øvelser. Fag kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I spesialpensa, på prosjektoppgaver og på masteroppgaven gis individuell veiledning av instituttets vitenskapelig ansatte, eventuelt i samarbeid med ekstern bedrift eller institusjon etter avtale.

 

Dersom masteroppgaven innebærer arbeid på laboratorium, felt eller tokt vil gjennomføring av kurs i sikkerhetsopplæring være obligatorisk før uttak av masteroppgaven.

Eksamensform varierer, men består som regel av en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med en hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver godkjent for tilgang til eksamen.

I studiet inngår et krav om opparbeiding av minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som vil gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet. Praksis skal være godkjent før uttak av masteroppgave.

Fagene i studieprogrammet har varierte undervisningsformer som forelesninger og øvelser. Fag kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I spesialpensa, på prosjektoppgaver og på masteroppgaven gis individuell veiledning av instituttets vitenskapelig ansatte, eventuelt i samarbeid med ekstern bedrift eller institusjon etter avtale.

 

Dersom masteroppgaven innebærer arbeid på laboratorium, felt eller tokt vil gjennomføring av kurs i sikkerhetsopplæring være obligatorisk før uttak av masteroppgaven.

Eksamensform varierer, men består som regel av en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med en hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver godkjent for tilgang til eksamen.

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, matematikk eller statistikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Vi har fagspesifikke avtaler med Aberystwyth University i Wales og Saskatcewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold passer best i fjerde studieår.


Mer informasjon om utveksling finner du her.

Foreløpig ikke tilgjengelig
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du