Samfunnsøkonomi - Språk og økonomi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ INNTAKSTOPP PÅ BACHELORPROGRAMMET I SPRÅK OG ØKONOMI FRA 2017.

Tar du et studie der du kombinerer språk og økonomi åpnes mange muligheter for ulike stillinger både i Norge og i andre land. Kombinerer du samfunnsøkonomi med et fremmedspråk, får du en dobbeltkompetanse som etterspørres både i offentlig og i privat sektor.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og økonomi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:
Søknadskode:
Søk studiet
Dette er studieretning samfunnsøkonomi som inngår i Bachelor i språk og økonomi.

 

Handelshøgskolen i Tromsø og Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning har utformet et studietilbud som kombinerer utdanning i språk med utdanning i økonomi. Programmet er rettet mot studenter som ønsker en internasjonal tilknytning med fagutdanning i språk og samfunnsøkonomi.  

Studieretningen samfunnsøkonomi har som hovedmålsetting å gi kandidatene mulighet til å forstå og analysere viktige økonomisk-politiske problemstillinger, på den nasjonale og på den internasjonale arena.

Kunnskapsmål
Kandidatene får kunnskap om tema som produksjon og sysselsetting, inntektsfordeling og prisdannelse, forbruk og sparing, energispørsmål og miljøproblemer, næringsøkonomisk analyse, økonomisk politikk og internasjonal handel. Det valgte språkfaget skal gi studentene grunnleggende kunnskaper det valgte språkfaget.

 

Ferdighetsmål
Studieretningen tar sikte på å gi deg grunnleggende ferdigheter i mikro- og makroøkonomisk analyse, samfunnsvitenskapelig metode, matematikk og statistikk, samt ferdigheter i det valgte språkfaget

  • Mikroøkonomisk analyse gir ferdigheter i analyse av konsumentenes atferd og etterspørselsforhold, produksjonsteori og markedsforhold som frikonkurranse og monopol. I tillegg gir det ferdigheter i analyse av aktørers atferd i strategiske situasjoner, bedrifters atferd i markeder med imperfekt konkurranse, miljøøkonomi, skatteteori og offentlig økonomi
  • Makroøkonomisk teori setter kandidatene i stand til å analysere ulike faktorer i et lands økonomi, herunder arbeidsmarkedet, utenriksøkonomien, finans- og pengepolitikk.
  • Kandidatenes metodegrunnlag i statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder skal gjøre dem i stand til å innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av samfunnsøkonomiske problemstillinger og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.
  • Valget av språkfag skal sette kandidatene i stand til å kunne orientere seg i språk- og litteraturvitenskapelig og økonomisk faglitteratur, samt kunne analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale.
  • Kandidatene skal ha en grunnleggende skriftlig og muntlig beherskelse av det språket som inngår i profileringen, og være i stand til å bruke dette for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet.

Generell kompetanse
Kandidatene skal være i stand til å vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkeltes emnets karakter og innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

 Norskspråklig studieprogram. Undervisnings- og eksamensspråket avhenger av studieretning/ språkstudium

Generelt er det mulig å ta deler av studiet i utlandet. For nærmere informasjon, ta kontakt med internasjonal konsulent på ditt fakultet.

Programmet er for deg som ønsker en internasjonal karriere hvor det kreves spesialkompetanse i språk og økonomi. Samtidig åpner programmet for muligheten til å arbeide i skolen ved at det gir faglig undervisningskompetanse i to fag dersom man kombinerer utdanningen med et år med praktisk-pedagogisk utdannelse.
Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi.


Kontakt
Tore-Jørgensen-Bredde-180px-

Tore Kanck-Jørgensen


Seniorrådgiver
Telefon: +4777646828 tore.jorgensen@uit.no

Skip to main content