Russisk - Språk og økonomi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Russisk-Litteratur-master-Studiekatalog-380px-

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ INNTAKSTOPP PÅ BACHELORPROGRAMMET I SPRÅK OG ØKONOMI FRA 2017.

I en tid hvor forholdet til Russland blir viktigere og viktigere for Norge, er kombinasjonen av russiskkunnskaper og kompetanse i økonomi verdifullt på arbeidsmarkedet. Velger du russisk innenfor bachelorprogrammet i språk og økonomi, får du et godt grunnlag for å være med på å forme Norges forhold til Russland i framtida.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn: Bachelor i språk og økonomi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:
Søknadskode:
Søk studiet
Dette er studieretning russisk som inngår i Bachelor i språk og økonomi.

Som eneste universitet i Norge tilbyr UiT en bachelorgrad som kombinerer språk med økonomi. Med en bachelorgrad i russisk språk og økonomi får du et unikt studium som gir grunnlag for å søke jobber både i Norge, Russland og internasjonalt.

 Studiet gir deg god kompetanse i russisk språk og kultur. Du får gode ferdigheter i russisk muntlig, skriftlig og russisk grammatikk, samt gode kunnskaper om russisk historie og litteratur. Med en språklig tyngde i kombinasjon med enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi stiller du sterkt i et arbeidsmarked som i større grad enn tidligere orienterer seg mot øst.

 

Profileringen i russisk har et fordypningskrav på 100 studiepoeng (stp) bestående av følgende komponenter:

 • 10 stp RUS-0100 Russisk grunnkurs
 • 60 stp RUS-1000-emner
 • 20 stp RUS-2000-emner
 • 10 stp HIF-2510 Språk og økonomi

Veiledende progresjon i studiet:
Det første semesteret tar du ex.phil. (FIL-0700), SOK-0001 Økonomi og politikk og RUS-0100 Russisk grunnkurs I (10 stp).


Andre og tredje semester tar du 60 studiepoeng på 1000-nivå i russisk. Alle emnene på 1000-nivå er obligatoriske, se tabellen under for mer informasjon.

Tredje semester (høstsemesteret) starter med et 9-uker langt studieopphold ved Det norske studiesenteret i St Petersburg hvor studentene får undervisning og tar eksamen i emnet RUS-1313. Undervisningen i de andre emnene starter i Tromsø først etter at dette studieoppholdet er over (ca. uke 40).

I fjerde og femte semester velger du hvilken profilering i økonomi du ønsker å ha i graden. Du kan velge mellom en profilering i samfunnsøkonomi og en i bedriftsledelse.

Profilering i samfunnsøkonomi:
Høst: SOK-2001 Strategisk atferd (10 stp), SOK-2003 Makroøkonomi (10 stp) og SOK-2002 Offentlig økonomi (10 stp)

Vår: BED-1007 Matematikk for økonomer (nettbasert) (10 stp), SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser (10 stp) og SOK-1010 Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk (10 stp)

Profilering i bedriftsledelse:
Høst: BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse (10 stp), BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse (10 stp) og BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk (10 stp).

Vår: BED-2003 Foretaksstrategi (10 stp), BED-1004 Markedsføring (10 stp) og BED-2035 Competitive Intelligence (10 stp)

 


I sjette og siste semesteret tar du fordypningsemnene (2000-nivå).

 • HIF-2510 Språk og økonomi (10 stp)
 • RUS-2041 Språklig fordydning: Strukturen i russisk for språk og økonomi (10 stp)
 • RUS-2110 Galskap i russisk litteratur (10 stp)

 

Når du tar HIF-2510 Språk og økonomi følger du undervisningen i emnet RUS-2025 Praktisk skriftlig og muntlig russisk. I tillegg vil du få veiledning på semesteroppgaven. Se emnebeskrivelsen for HIF-2510 for mer informasjon.

 Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur har du følgende læringsresultat: 

Kunnskaper:
Du har

 • skaffet deg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det valgte språkfaget og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
 • skaffet deg grunnleggende kunnskaper i enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi
 • utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv


Ferdigheter:
Du kan

 • orientere deg i språk- og litteraturvitenskapelig og økonomisk faglitteratur
 • analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale
 • nytte relevante teorier og verktøy i enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi
 • uttrykke deg godt skriftlig og muntlig på det språket som inngår i graden, og være i stand til å bruke dette for å formidle den kunnskapen du har tilegnet deg i løpet av studiet


Generell kompetanse:
Du har

 • blitt i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og økonomi eller tilegnet deg spesialiserte kunnskaper innenfor ett av områdene

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Søknadsfrist er 15. april via Samordna opptak.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonsbestemmelser:
Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. september for vårsemesteret og 15. februar for høstsemesteret. Man kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres på nytt i revidert versjon.

 

Programmet er for deg som ønsker en internasjonal karriere hvor det kreves spesialkompetanse i språk og økonomi. Samtidig åpner programmet for muligheten til å arbeide i skolen ved at det gir faglig undervisningskompetanse i to fag dersom man kombinerer utdanningen med et år med praktisk-pedagogisk utdannelse.

 

Programmet kan kvalifisere for opptak til mastergradsprogram i språk, litteratur, samfunnsøkonomi eller ledelse, innovasjon og marked avhengig av valgt fordypning. Dersom du vil bli lærer, kan du bygge på bachelor eller master med praktisk-pedagogisk utdanning.

Etter fullført bachelorgradsprogram kan du søke opptak til en toårig mastergrad i språk eller litteratur med studieretning russisk.

For opptak til mastergradsstudiet i russisk språk eller litteratur kreves bachelorgrad med fordypning i russisk (90 studiepoeng) eller tilsvarende. Av de 90 studiepoengene (stp) må 60 stp være fra 1000-nivå og 30 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i russiskemnene.

 

Dersom du i tillegg tar metodekurset BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk kan du søke opptak til mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked eller Master in Economics avhengig av hvilken profilering i økonomi du har valgt.

 

For opptak til mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked kreves bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i økonomisk-administrative fag med et karaktersnitt på C eller bedre.

 

For opptak til Master in Economics kreves bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i økonomiemner med et karaktersnitt på C eller bedre.

Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.

Det anbefales sterkt å ta et studieopphold ved Det norske studiesenteret i St.Petersburg i 3. semester. Her tilbys det hver høst et emne i samarbeid med UiO og UiB. Kurset fokuserer på praktiske ferdigheter i muntlig russisk.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se instituttenes nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.Bli student ved UiT!Kontakt
Kirsten Katharina Barton Holiman.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Formidlingstjenester
Telefon: +4777646863 kirsten.k.holiman@uit.no