Tysk - Språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Tysk-Språk-og-litteratur-bachelor-Studiekatalog-380px-

Studier i tysk språk og litteratur gjør at du blir kjent med den tyske kulturen, at du behersker det tyske språket - og at du er godt skodd i et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og litteratur
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 891
Søk studiet

Hva betyr «Wende» og «Wiedervereinigung» i tysk historie? Vil du kunne lese store forfattere som Franz Kafka og Thomas Mann på originalspråket? Hvor likt og hvor forskjellig er det tyske og det norske språket? Vil du ha svar på disse spørsmålene, er tyskstudiet helt sikkert noe for deg. Som student på tysk får du delta på språkkurs og ekskursjoner i Tyskland og du blir god til å snakke, skrive og lese tysk. Men studiet er mye mer enn et språkstudium. Du kommer også til å få solid kjennskap til tysk litteratur og kultur.

Tyskstudiet, eller «Germanistikk» som det også heter, er et tradisjonsrikt undervisningsfag på universitetet. Tyskstudiet omfatter språk, litteratur og kultur i de tysktalende landene. Gjennom studiet lærer du å kommunisere skriftlig og muntlig om faglige og daglige temaer. Du får kjennskap til både den moderne tyske kultur og dens komplekse historie primært fra 1800-tallet til i dag. Du får også inngående kjennskap til språkets oppbygning og bruk. Du lærer å oversette mellom norsk og tysk og oppnår en større bevissthet om språklige og kulturelle forskjell mellom norsk og tysk. Gjennom utdannelsen får du en teoretisk og analytisk bevissthet om språk, tekster og kommunikasjon og du trenes i å formidle din kunnskap på tysk. Du settes dessuten i stand til å forstå språklige utsagn i forhold til deres historiske og kulturelle sammenheng.

Det er viktig for oss at du allerede på et tidlig tidspunkt i ditt studium kommer i direkte kontakt med tysk kultur: vi tilbyr både et fem ukers språkkurs i Tyskland (Deutsch-Norwegisches Studienzentrum ved Christian-Albrechts-Universität Kiel) og en ti dagers ekskursjon til Tyskland. På denne måten får du trene og forbedre dine språk- og kulturkunnskap «in real life». Du gis også anledning til å anvende din språkkompetanse i en lengre praksisperiode i en norsk bedrift med handelsforbindelser til Tyskland.

Bachelorprogrammet i språk og litteratur, studieretning tysk er en treårig utdanning som består av totalt 180 studiepoeng, fordelt slik:
 • 30 studiepoeng førstesemesterstudier
 • 60 studiepoeng TYS-1000-emner (årsenheten i tysk)
 • 30 studiepoeng TYS-2000-emner (hvorav minst ett emne innenfor tysk litteratur/kultur og minst ett emne innenfor tysk språkvitenskap)
 • 60 studiepoeng valgfrie emner

For nærmere informasjon, se «Oppbygging av studiet» (under). Hvilke TYS-2000-emner som tilbys vil framgå av emnekatalogen det aktuelle vårsemesteret.

Emner som normalt tilbys på 2000-nivå:

TYS-2010 Tysk språkkunnskap (10 studiepoeng)

TYS-2011 Tysk tekst og oversettelse (10 studiepoeng)

TYS-2110 Tysk litteratur i en kulturhistorisk kontekst (10 studiepoeng)

TYS-2111 Litteratur og tolking (10 studiepoeng)

Valgfrie emner:
Det er opp til deg hvilke emner du ønsker skal inngå som valgfrie emner (60 studiepoeng), forutsatt at de aktuelle emnene kan tas som enkeltemner og at du tilfredsstiller opptakskravene (informasjon om dette er å finne i de aktuelle emnebeskrivelsene). For studenter som ønsker å jobbe som lærer i skolen, anbefales det å kombinere studieretningsfaget (tysk) med et årsstudium i et fag nummer to (for eksempel engelsk, nordisk, spansk, fransk, historie, religion m.fl.)

Vær oppmerksom på følgende: Noen studenter starter med tysk allerede første studieår, mens andre tar valgemner første studieår og starter med tysk andre studieår, og får dermed et noe annet studieløp enn det tabellen under oppbyggingen av studiet tilsier. TYS-emnene på 1000-nivå/årsenheten i tysk har oppstart annethvert vårsemester. De tilbys neste gang våren 2017 og høsten 2017. TYS-emnene på 2000-nivå tilbys annethvert vårsemester, dvs. våren 2016 og våren 2018. Innføringsemnet i tysk (TYS-0100) tilbys annethvert høstsemester, dvs. høsten 2016 og høsten 2018.

Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha:

 • skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det faget som er valgt som fordypning, og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
 • skaffet seg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
 • utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 • orientere seg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
 • analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
 • formidle sine kunnskaper om språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig på det språket/de språkene som inngår i graden

ha en god skriftlig og muntlig beherskelse av det/de språkene som inngår i graden og være i stand til å bruke det/de språkene for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet

Kompetanse:

Studentene skal ha:

 • blitt i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Fordypning tilsvarende tysk som fordypning fra videregående skole anbefales.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Søknadsfrist er 15. april via Samordna opptak. Søknadskode 186 891

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Når det gjelder TYS-emnene, består undervisningen som regel av forelesninger og seminargruppeundervisning. I de fleste emnene på dette studiet inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og lignende. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempler på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen over én til to uker, eller semesteroppgave.

Alle emner med TYS-kode har tysk som undervisnings- og eksamenspråk. Førstesemesterstudiet (FIL-0700, EXF-0710, HIF-1100/HIF-1000) har norsk som undervisnings- og eksamensspråk. For nærmere informasjon om undervisnings- og eksamensspråk på de valgfrie emnene du ønsker skal inngå i graden din, se den aktuelle emnebeskrivelse.

Med en bachelorgrad i språk og litteratur kan du blant annet jobbe innenfor kultur- og litteraturformidling, som oversetter eller med oppgaver som inkluderer tekstvurdering. Kulturnæringen er omfattende, og inkluderer også reiseliv, der både den språklige og kulturelle kunnskapen er vesentlig. Den samme kompetansen er etterspurt i eksportrettet næringsliv.

Hvorvidt du sikrer deg en relevant og attraktiv jobb etter oppnådd bachelor, avhenger av egen karriereplanlegging, og hvor flink du er å knytte kontakter underveis i studiet, men en bachelorgrad i språk og litteratur er et utmerket fundament for videre studier.

Kandidatundersøkelsen fra 2015 viser at 58 prosent av kandidatene med en bachelor i språk og litteratur hadde fått seg jobb - 42 prosent i faste stillinger. 26 prosent studerte videre.

Tyskkompetanse er etterspurt og en bachelor i tysk gir deg ulike jobbmuligheter. Det gir deg et solid grunnlag for å arbeide i næringslivet eller med kulturformidling rettet mot det tyskspråklige Europa. Norsk næringsliv etterspør eksplisitt arbeidstakere med tyskkompetanse. Et høyt nivå av språklig og kulturell kompetanse kvalifiserer deg derfor også til jobber innenfor privat næringsliv, for eksempel innenfor eksportrådgivning, reiseliv eller andre former for samarbeid med de tysktalende landene.

Innenfor rammene av EU spiller Tyskland en avgjørende økonomisk rolle, og tysk er et av de mest talte språk i Europa. Derfor vil det i de kommende årene være et stigende behov for arbeidstakere med et solid kjennskap til tysk språk og kultur.

Ønsker du å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole bør du velge program for lektorutdanning 8-13. Tysk kan tas som fag to. En annen vei inn i læreryrket er å ta ta praktisk-pedagogisk utdanning etter endt BA- eller MA-grad. Da må du ha 60 studiepoeng i et annet skolefag.

Med en bachelorgrad i språk og litteratur, studieretning tysk, kan man søke opptak til det toårige, engelskspråklige masterprogrammet Theoretical Linguistics ¿ master som har oppstart hvert høstsemester ved UiT Norges arktiske universitet. Man kan også søke opptak til masterprogram innen litteratur eller språk (studieretning tysk) ved universiteter/høgskoler som tilbyr dette.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer veldig viktig! Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont. UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorgradsprogrammet i språk og litteratur åpner for utenlandsopphold i fjerde og femte semester. Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se også fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Tyskland
Karlsruher Institut für Technologie Tyskland
Universität Hamburg Tyskland
Universität Stuttgart Tyskland
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polen
Universidad de Navarra Spania
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ungarn
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Université de La Réunion Reunion
Universitat Pompeu Fabra Spania
Latvijas Kulturas Akademija Latvia
Universidad de Huelva Spania
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Tyskland
Tampereen yliopisto Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
Stockholms Universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Univerza v Novi Gorici Slovenia
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Karl-Franzens-Universität Graz Østerrike
Åbo Akademi Finland
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Tyskland
Universidad de Granada Spania
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Waseda Daigaku Japan
Roskilde Universitet Danmark
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w. Bydgoszczy Polen
Syddansk Universitet Danmark
Masarykova univerzita v Brno Tsjekkia
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Hankuk University of Foreign Studies Sør-Korea
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Pädagogische Hochschule Freiburg Tyskland
Turun yliopisto Finland


Bli student ved UiT!Kontakt
Kontor-bilde Kirkath.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Studiekonsulent (Fransk, russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Telefon: +4777644333 kirsten.k.holiman@uit.no

Skip to main content