Studieretning:

Russisk

Tilhører studiet:
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Studieretning:

Russisk

Tilhører studiet:

Error rendering component

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET IKKE VIL BLI TATT OPP STUDENTER TIL BACHELOR I RUSSLANDSSTUDIER HØSTEN 2017.

Samhandling med Russland gir uante muligheter for en rekke bransjer. Forutsetningene for å kunne spille en aktiv rolle her er gode språkkunnskaper og kompetanse om russisk historie og kultur.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

DSCN1302-3-.jpg
Yngvar B. Steinholt

Førsteamanuensis russisk kultur og litteratur


Kirsten Katharina Barton Holiman

Formidlingstjenester


Dette er studieretning russisk som inngår i Bachelor i russlandstudier

Russlandsstudier kombinerer gode kunnskaper i russisk med kunnskaper i både russisk historie og politikk. Russland er Norges største og mest ukjente naboland - og en svært viktig aktør i nordområdene. God kulturell kompetanse er en forutsetning for å kunne jobbe opp mot Russland, og gode språkkunnskaper kombinert med høyere utdanning vil gi deg klare konkurransefortrinn når du skal ut i jobb.

 

I tillegg til å sette Russland inn i en historisk ramme legger programmet stor vekt på russiske samfunnsforhold og politikk i våre dager. Studentene vil også få innsikt i nordvestrussiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser.


På Russlandstudier kan man velge mellom to studieretninger. Studieretning russisk fokuserer på kompetanse innen språk og litteratur, mens studieretning historie fordyper seg i russisk og europeisk historie og aktuelle historiske teorier.

Etter fullført bachelorgrad i russlandsstudier har du følgende læringsresultat:

 Kunnskaper:

Du har

 •  kunnskap og innsikt i russisk og sovjetisk historie, samfunnsliv og politikk
 • kunnskap om nordvest-russiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser før og nå.
 • gode kunnskaper i skriftlig og muntlig russisk
 • god kjennskap til russisk grammatikk
 • trening i å oversette fra norsk til russisk, og fra russisk til norsk
 • trening i å lese russisk sakprosa og skjønnlitteratur 

 Ferdigheter:

Du kan

 • uttrykke deg godt skriftlig og muntlig på russisk
 • lese og forstå hovedinnholdet i tekster hentet fra aviser, tidsskrifter o.l.
 • delta i samtaler på russisk og diskutere temaer fra samfunns- og dagligliv
 • gjøre rede for hovedlinjer i russisk, sovjetisk og post-sovjetisk historie
 • gjøre rede for de viktigste verkene og forfatterne i russisk litteratur
 • gjøre rede for oppbyggingen av det politiske system i Russland

 Generell kompetanse:

Du kan

 • analysere russiske kultur- og samfunnsforhold i synkront og diakront perspektiv   
 • oversette og formidle russiskspråklig kildemateriale    
 • orientere allmenheten om russiske samfunnsforhold i går og i dag 
 • arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i russiske språk, litteratur eller andre relevante spesialområder

Bachelorgraden i russlandsstudier gir deg et solid fundament for å kunne jobbe i næringer, bransjer eller organisasjoner som involverer seg i samhandling med Russland.

Mulighetene for jobb etter studiet avhenger av hvordan du bygger opp studiet, hvilke kontakter du knytter underveis i studiene og hvilken videre utdanning du eventuelt velger etter bachelorgraden, men mulighetene er mange. Det finnes mange bedrifter som både kjøper og selger varer og tjenester med Russland, og det politiske samarbeidet mellom Norge og Russland er aktivt, noe som øker behovet for kompetanse om Russland i offentlig forvaltning.

Interessen for Russland er økende i Norge, noe som gjør dette studiet relevant også som en inngang til arbeid innen media og undervisning.

Flere av våre studenter har hospitert ved norske utenriksstasjoner i løpet av sitt studium.

Hvis du ønsker å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole, bør du velge program for lektorutdanning. Russisk er både studieretningsfag (masterfag) i lektorutdanninga og kan tas som fag to. En annen vei inn i læreryrket er å ta ta praktisk-pedagogisk utdanning etter endt BA- eller MA-grad. Da må du ha 60 studiepoeng i et annet skolefag (russisk bør kombineres med ett av de store undervisningsfagene som norsk, engelsk, historie, matematikk).

Undervisninga gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og seminarer med semesteroppgave. Eksamensform er skoleeksamen (skriftlig og/eller muntlig), hjemmeoppgave, mappe-/standpunkt, alt avhengig av emnetype.

Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte kursplaner.

Det benyttes en karakterskala på 5 trinn fra A-E for bestått eksamen og F for ikke bestått eller bestått/ikke bestått.

Norsk og russisk.

Med bachelorgrad i russlandsstudier, studieretning russisk, kan du søke opptak til mastergrad i russlandsstudier eller mastergrad i russisk litteratur/kultur. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C, eller bedre for opptak til mastergraden.

Graden er også opptaksgrunnlag til UiTs tverrfaglige masterprogrammer i Visual Cultural Studies, Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies.

 

To utenlandsopphold inngår i studiet. Det første er i tredje semester ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg. Her tilbys det hver høst et emne som fokuserer på praktiske ferdigheter i skriftlig og muntlig russisk, men det kan også bli gitt annen undervisning i russisk språk og litteratur. For å kunne dra til St. Petersburg må du ha avlagt eksamen i RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 (se studieplanen). Det andre utenlandsoppholdet tilbys i femte semester. Her får du muligheten til å studere ved Northern (Artic) Federal University (NarFU) i Arkhangelsk. I Arkhangelsk er det lagt opp til å studere russisk kultur, språk, samfunn og historie.

For mer informasjon om studiestedene:

Det norske universitetssenter i St. Petersburg
NarFU

Foreløpig ikke tilgjengelig