Nordisk - Språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_21_2.jpg

Studier i nordisk språk og litteratur er for deg som ønsker et yrke der språklige og analytiske ferdigheter står sentralt. I tillegg får du innsikt i sider ved norsk og nordisk kultur du ikke visste eksisterte!

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og litteratur.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse.
Søknadsfrist: 15.april
Søknadskode: 186 891
Søk studiet
Nordisk er en studieretning i Bachelor i språk og litteratur.

I nordiskfaget får du anledning til å jobbe med norsk språk i alle varianter fra middelalderens norrønt til moderne norsk ungdomsspråk, og med litteratur fra «Njåls saga» til «Naiv. Super». Studiet gir deg også innsikt i sider ved norsk og nordisk kultur du ikke visste eksisterte! Du får gode muligheter til å utvikle dine språklige og analytiske ferdigheter - noe som du vil få god bruk for i senere studier og i arbeidslivet.

Gjennom dette nordiskstudiet får du altså både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av faget og mer spesialisert kunnskap i litteratur eller språk. I tillegg til at du lærer å analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale, er det et mål at du skal få en god skriftlig beherskelse av bokmål og nynorsk og være i stand til å bruke disse for å formidle den kunnskapen du har tilegnet deg. Nordiskstudiet skal dermed sette deg i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialiserte kunnskaper innenfor ett av områdene. Studiet gir dessuten grunnlag for videre studier på mastergradsnivå.

Studieretningen i nordisk har et fordypningskrav på 90 studiepoeng (stp) og består av følgende komponenter:

  • 60 stp NOR-1000-emner (obligatoriske)
  • 30 stp NOR-2000-emner. Merk at noen emner med HIF-koder er godkjent som NOR-emner, se nedenfor.

HIF-2010 Sosiolingvistikk og HIF-2012 Flerspråklighet kan tas som fordypning i nordisk språkvitenskap. Emnet ALI-2162 Hamsun i tid og rom kan tas som fordypning i nordisk litteraturvitenskap. Hvilke 2000-emner som tilbys, varierer fra semester til semester.Se emnekatalogen for hvert semester.

Emnene i studieretningen kan settes sammen på to måter:

  • 50 studiepoeng nordisk språkvitenskap og 40 studiepoeng nordisk litteraturvitenskap
  • 50 studiepoeng nordisk litteraturvitenskap og 40 studiepoeng nordisk språkvitenskap

Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Studentene har:
- skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av nordiskfaget, og mer spesialisert kunnskap i litteratur eller språk
- skaffet seg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
- utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv
- en god skriftlig beherskelse av bokmål og nynorsk og være i stand til å bruke disse for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet.

Ferdigheter:
Studentene kan:
- orientere seg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
- analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
- formidle sine kunnskaper om språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig på det språket/de språkene som inngår i graden


Kompetanse:
Studentene kan:
- arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Opptak via Samordna opptak. Søknadsfrist 15. april.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men NOR-emnene på 1000-nivå har for det meste skoleeksamen (6 timer) og 1 ukes hjemmeeksamen. Eksamensordninger på 2000-nivå kan for eksempel være semesteroppgave og hjemmeeksamen.

Norsk. Merk at emnene på 1000-nivå krever at eksamen skal besvares på en spesiell målform (bokmål eller nynorsk). Se beskrivelsene av de enkelte emnene i emnekatalogen.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Det er mulig å få støtte fra NORLIKS om du reiser til en av disse institusjonene. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes før du reiser.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Med bachelor i språk og litteratur med studieretning nordisk kan du jobbe innenfor kultur- og litteraturformidling, som oversetter eller med oppgaver som inkluderer tekstvurdering. Kulturnæringen er omfattende, og inkluderer også media og reiseliv, der både den språklige og kulturelle kunnskapen er vesentlig.

Hvorvidt du sikrer deg en relevant og attraktiv jobb etter oppnådd bachelor, avhenger av egen karriereplanlegging, og hvor flink du er til å knytte kontakter underveis i studiet, men en bachelorgrad i språk og litteratur er et utmerket fundament for videre studier.

Kandidatundersøkelsen fra 2015 viser at 58 prosent av kandidatene med bachelor fra Språk og litteratur hadde fått seg jobb ¿ 42 prosent i faste stillinger. 26 prosent studerte videre.

Ønsker du å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole bør du velge program for lektorutdanning 8-13. Nordisk er både studieretningsfag (masterfag) i lektorutdanninga og kan tas som fag to (60 studiepoeng). En annen vei inn i læreryrket er å ta ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt BA- eller MA-grad. Da må du ha 60 stp i et annet skolefag.

Etter fullført bachelorgradsprogram kan du søke opptak til en toårig mastergrad i språk eller i litteratur med studieretning i nordisk.

For opptak til mastergrad kreves bachelorgrad med fordypning i nordisk (80 studiepoeng) eller tilsvarende. Av de 90 studiepoeng (stp) må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå (vær oppmerksom på at ulike lærersteder kan ha litt forskjellige krav til antall studiepoeng innen språk/litteratur). I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i nordiskemnene.


Kontakt
Trine-Lise-Larsen-Bredde-180px-

Trine Lise Larsen


Rådgiver og koordinator lektorutdanning 8-13
Telefon: +4777644249 trine.lise.larsen@uit.no

Skip to main content