Nordisk - Språk - master

STUDIESTED: Tromsø
Nordisk-Språk-og-litteratur-bachelor

Mastergradsstudiet i nordisk språk gir deg mulighet til å studere utvalgte sider ved norsk eller et annet nordisk språk, enten levende talemål, dagens skriftspråk eller språket i fortida. I mastergradsoppgaven fordyper du deg i et selvvalgt emne med vekt på hvordan språket er bygd opp, hvordan språket brukes i ulike sammenhenger, eller hvordan språk og språkbruk best kan beskrives.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i nordisk språkvitenskap
Opptakskrav:Bachelor i språk og litteratur (med fordypning i nordisk) eller tilsvarende.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5046
Søk studiet

Nordisk er en studieretning i språkvitenskap - master.

I det toårige mastergradsstudiet i nordisk språk får du mulighet til å gå videre i studiet av norsk og andre nordiske språk og fordype deg i utvalgte tema. I løpet av studiet gis det ulike tilbud av NOR-3000-emner i språk, og du må ta tre slike emner. I tillegg har du tre valgfrie emner som gir deg mulighet til enten å fordype deg ytterligere i språk eller å skaffe deg større bredde i kunnskapene dine for eksempel ved å ta emner i nordisk litteratur. For øvrig skal du skrive en mastergradsoppgave med et selvvalgt tema med et omfang tilsvarende to semesters arbeid.

I tillegg til den faglige spesialiseringa som dette studiet gir, får du erfaring med å skrive et større faglig arbeid med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning. Gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven får du videre ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling, og du lærer deg å formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå. Studiet vil kvalifisere deg for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper. Du vil ha skaffet deg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet.
Studieretningen har følgende sammensetning:

  • 30 stp NOR-3000-emner definert av studieretningen:
    • NOR-3012 Nordisk språkvitenskap: Faghistorie, teori og metode (obligatorisk)
    • to valgfrie NOR-3000-emner i nordisk språkvitenskap
  • 30 stp valgfrie emner på 3000-nivå
  • 60 stp mastergradsoppgave

Hvilke NOR-3000-emner som blir tilbudt hvert semester vil framgå av emnekatologen for semesteret. Tabellen under viser kun et eksempel på studieprogresjon:

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgemne
2. sem (vår)
NOR-3000-emne i nordisk språkvitenskap
Valgemne
3. sem (høst)
NOR-3000-emne i nordisk språkvitenskap
Valgemne
4. sem (vår)

Etter fullført mastergrad i språk skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Studentene har:
- oppnådd en faglig spesialisering i nordisk språk og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
- dypere kunnskaper i nordisk språk
- bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
- utviklet en kritisk forståelse for hvordan språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen
- ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling


Ferdigheter:
Studentene kan:
- orientere seg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
- formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på norsk, eller et annet nordisk språk.


Kompetanse:
Studentene har:
- generelle kunnskaper og ferdigheter innenfor nordisk som kvalifiserer for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper
- erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven

For opptak til mastergrad, studieretning nordisk, kreves bachelorgrad med fordypning i nordisk (80 studiepoeng) eller tilsvarende. Av de 80 studiepoeng (stp) må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå, og det kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse nordiskemnene. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak (nordisk).

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Eksamensform er hjemmeksamen og semsteroppgave, men skoleeksamen forekommer også. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal veilede deg gjennom hele skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.

Norsk. Merk at enkelte emners eksamensbesvarelser skal skrives på en annen målform enn mastergradsoppgaven. For eksempel, om mastergradsoppgaven skal skrives på bokmål må enkelte andre emners eksamensbesvarelser føres på nynorsk.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

I dette studiet er det mulig å ta ett eller to semester i utlandet, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Det er mulig å få støtte fra NORLIKS om du reiser til en av disse institusjonene. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes før du reiser.

Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet

Mastergradsprogrammet i språkvitenskap kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Studiet kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanning i språkvitenskap og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.
Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram i nordisk språkvitenskap.


Kontakt
Trine-Lise-Larsen-Bredde-180px-

Trine Lise Larsen


Rådgiver og koordinator lektorutdanning 8-13
Telefon: +4777644249 trine.lise.larsen@uit.no

Relaterte yrker
NYTTIG INFORMASJON TIL MASTERSTUDENTER

denne siden finner du nyttig informasjon om mastergradskontrakt, lesesalsplass, oppgaveskriving, innlevering og trykking av masteroppgaven, studiereiser m.m.

Skip to main content