Nordisk - Litteratur - master

STUDIESTED: Tromsø

Er du interessert i polarlitteratur eller reiseskildringer, i dramatikk som sjanger eller filmadaptasjoner av romaner? Eller kanskje av folks lesevaner, av bokhistorie eller av bildebeskrivende dikt? Et masterstudium i litteratur gir mulighet for utdypende refleksjoner over teoretiske og metodiske spørsmål.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i nordisk litteraturvitenskap
Opptakskrav:Bachelor i språk og litteratur (med fordypning i nordisk) eller tilsvarende.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5045
Søk studiet

Nordisk er en studieretning i litteratur - master.

I det toårige mastergradsstudiet i nordisk litteratur får du mulighet til å gå videre i studiet av norsk og annen nordisk litteratur og fordype deg i utvalgte tema. I løpet av studiet gis det ulike tilbud av NOR-3000-emner i litteratur, og du må ta tre slike emner. I tillegg har du tre valgfrie emner som gir deg mulighet til enten å fordype deg ytterligere i litteratur eller å skaffe deg større bredde i kunnskapene dine for eksempel ved å ta emner i nordisk språk. For øvrig skal du skrive en mastergradsoppgave med et selvvalgt tema med et omfang tilsvarende to semesters arbeid.

I tillegg til den faglige spesialiseringa, får du erfaring med å skrive et større faglig arbeid med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning. Gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven får du videre ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et litterært vitenskapelig materiale eller en litteraturvitenskapelig problemstilling, og du lærer deg å formidle innhold på et høyt faglig og språklig nivå. Studiet vil kvalifisere deg for videre litteraturvitenskapelig forskning eller kritikkvirksomhet og for yrker som krever gode praktiske språkkunnskaper. Du vil også ha ha skaffet deg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet.
Studieretningen har følgende sammensetning:

 • 30 stp. NOR-3000-emner definert av studieretningen:
  • NOR-3112 Nordisk litteraturvitenskap: Faghistorie, teori og metode (obligatorisk)
  • to valgfrie NOR-3000-emner i nordisk litteraturvitenskap
 • 30 stp. valgfrie emner på 3000-nivå
 • 60 stp. mastergradsoppgave

Hvilke NOR-3000-emner som blir tilbudt hvert semester vil framgå av emnekatalogen for semesteret. Tabellen under viser kun et eksempel på studieprogresjon:

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
NOR-3000-emne i nordisk litteraturvitenskap
Valgemne
2. sem (vår)
Valgemne
3. sem (høst)
NOR-3000-emne i nordisk litteraturvitenskap
Valgemne
4. sem (vår)

Etter fullført mastergrad i litteratur har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har:

 • oppnådd en faglig spesialisering i nordisk litteratur og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • dypere kunnskaper i nordisk litteratur gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
 • bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • utviklet en kritisk forståelse for hvordan litteraturvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen
 • ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et litteraturvitenskapelig materiale eller en litteraturvitenskapelig problemstilling


Ferdigheter
:

Studentene kan:

 • orientere seg i litteraturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på norsk, eller et annet nordisk språk.


Kompetanse
:

Studentene har:

 • kunnskaper og ferdigheter innenfor studieretningsfaget som kvalifiserer for videre litteraturvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteraturkunnskaper
 • erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven
 • en generell humanistisk kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse

For opptak til mastergrad, studieretning nordisk, kreves bachelorgrad med fordypning i nordisk (80 studiepoeng) eller tilsvarende gradsutdanning. Av de 80 studiepoeng (stp) må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå, og det kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse nordiskemnene. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak (nordisk).

 

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Eksamensform er som regel hjemmeeksamen og semesteroppgave, men skoleeksamen forekommer også. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal veilede deg gjennom hele skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.

Norsk. Merk at enkelte emners eksamensbesvarelser skal skrives på en annen målform enn mastergradsoppgaven. For eksempel, om mastergradsoppgaven skal skrives på bokmål må enkelte andre emners eksamensbesvarelser skrives på nynorsk.

En mastergrad i litteraturvitenskap er blant annet relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, museum, bibliotek, reklame og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir studiet lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Studiet kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanning i litteraturvitenskap, og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.
Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram i nordisk litteraturvitenskap.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

I dette studiet er det mulig å ta ett eller to semester i utlandet, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Det er mulig å få støtte fra NORLIKS om du reiser til en av disse institusjonene. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes før du reiser.

Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet

Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Universidad de Navarra Spania
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Universitat Pompeu Fabra Spania
Universidad de Huelva Spania
Tampereen yliopisto Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
Nacionalnyj issledovatelskij universitet Vysshaja shkola ekonomiki Russland
Stockholms universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Åbo Akademi Finland
Universidad de Granada Spania
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Humboldt-Universität zu Berlin Tyskland
Roskilde Universitet Danmark
Syddansk Universitet Danmark
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Turun yliopisto Finland
Lunds universitet Sverige
Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet Russland
Uppsala universitet Sverige
Sofia University "St. Kliment Ohridski" Bulgaria
Universidad de Castilla-La Mancha Spania
Ollscoil Luimnigh Irland
University of York Storbritannia og Nord-Irland
Vilniaus Universitetas Litauen
Universität Konstanz Tyskland
Umeå universitet Sverige
Linnéuniversitetet Sverige
Università degli Studi di Verona Italia
Université de Poitiers Frankrike
Oulun yliopisto Finland
Göteborgs universitet Sverige


Kontakt

Terje Morten Jørgensen


Studiekonsulent (nordisk, lingvistikk)
Telefon: +4777644224 terje.jorgensen@uit.no

Bli student ved UiT!NYTTIG INFORMASJON TIL MASTERSTUDENTER

denne siden finner du nyttig informasjon om mastergradskontrakt, lesesalsplass, oppgaveskriving, innlevering og trykking av mastergradsoppgaven, studiereiser m. m.