Engelsk - Språk - master

STUDIESTED: Tromsø
Engelsk-Språk-og-litteratur-bachelor

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT STUDIERETNING ENGELSK HADDE SISTE OPPTAK HØSTEN 2017. FOR OPPTAK FRA OG MED HØSTEN 2018, SE STUDIEPROGRAMMET ENGLISH ACQUISITION AND MULTILINGUALISM - MASTER.

Gode språkkunnskaper åpner mange dører. I et samfunn preget av økt globalisering etterspørres formell kompetanse i engelsk i mange sammenhenger. Gjennom studiet av engelsk språk, utvikler du dine språkferdigheter og får innsikt i språkets struktur og funksjon, sosial og geografisk variasjon, historisk utvikling og kunnskap om språklæring. Med en master i engelsk språk er du godt rustet til å møte allsidige utfordringer i vårt storsamfunn.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i engelsk språk
Opptakskrav:
Søknadsfrist:
Søknadskode:
Søk studiet
Engelsk er en av studieretningene som inngår i mastergradsprogrammet i språk.

Studiet består av totalt 120 studiepoeng, og har følgende sammensetning:

  • 30 studiepoeng obligatoriske ENG-3000-emner / HIF-3000-emner i engelsk språkvitenskap
  • 30 studiepoeng valgfrie emner på 3000-nivå
  • 60 studiepoeng mastergradsoppgave (ENG-3991)

De obligatoriske ENG-3000-emnene / HIF-3000-emner i engelsk språkvitenskap (30 stp) kan velges fritt fra det undervisningstilbudet som fins i språk på 3000-nivå. Hvilke konkrete emner som tilbys, er avhengig av interesse og tilgjengelige ressurser, og vil framgå av emnekatalogen for det aktuelle semesteret.

De inntil 30 stp som er valgfrie, kan være språklige eller litterære emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgava eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom en student ønsker å ta emner på lavere nivå, må dette søkes særskilt om. Studentens veileder, eventuelt faggruppa, må anbefale søknaden, som videre må godkjennes av programstyret for humanistiske fag.

Mastergradsoppgaven er en kortere, vitenskapelig avhandling på 60 studiepoeng (70-100 sider). Det anbefales å starte arbeidet med mastergradsoppgaven så tidlig som mulig i studiet. Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt/veileder. Det er mulig å levere masteroppgaven både i høst- og vårsemesteret.

Frist for innlevering er 1. november og 15. mai.

For nærmere informasjon om mastergradsoppgaven, se emnebeskrivelsen (ENG-3991 Master's Thesis in English Linguistics).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
ENG-3000-emne i språkvitenskap
eller
HIF-3000-emne i engelsk språkvitenskap
Valgemne på 3000-nivå
2. semester
ENG-3000-emne i språkvitenskap
eller
HIF-3000-emne i engelsk språkvitenskap
Valgemne på 3000-nivå
3. semester
ENG-3000-emne i språkvitenskap
eller
HIF-3000-emne i engelsk språkvitenskap
Valgemne på 3000-nivå
4. semester

Etter fullført mastergrad i språk skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Studentene skal:
- først og fremst ha oppnådd en faglig spesialisering i studieretningsfaget og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
- dessuten ha skaffet seg dypere kunnskaper i dette studieretningsfaget gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
- i tillegg ha skaffet seg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene

- gjennom dette ha utviklet en kritisk forståelse for hvordan språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:
Studentene skal:
- ha evne til å orientere seg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
- ha ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling
- kunne formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på det språket som definerer studieretningsfaget

Kompetanse:
Studentene skal:
- generelt ha fått kunnskaper og ferdigheter innenfor studieretningsfaget som kvalifiserer for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper
- spesielt ha skaffet seg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven

For opptak til masterprogrammet i språk, studieretning engelsk, kreves bachelorgrad i språk og litteratur, språk og økonomi, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i engelsk. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i engelskemnene. Studiesøkere med cand.mag.-grad må ha mellomfag i engelsk med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak (engelsk).

Når det gjelder de obligatoriske ENG-emnene, består undervisningen som regel av to til tre timer forelesning per uke (per emne). I de fleste emnene på dette studiet inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og lignende. Den mest brukte eksamensordningen på ENG-emnene er hjemmeeksamen over én til to uker og semesteroppgave. I alle ENG-emnene benyttes den graderte bokstavkarakterskalaen A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ansatt ved annet universitet/høgskole).

For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Alle emner med ENG-kode har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk. For nærmere informasjon om undervisnings- og eksamensspråk på de valgfrie emnene du ønsker skal inngå i graden din, se den aktuelle emnebeskrivelse. Masteroppgaven skal skrives på engelsk.

Mastergradsprogrammet i språk kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Studiet kvalifiserer også for opptak til doktorgradsutdanning i språkvitenskap og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.
Mastergradsstudiet i språk kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram i språkvitenskap.

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet (1-2 semester), fortrinnsvis på universitet/høgskoler som Universitetet i Tromsø har utvekslingsavtaler med. Det anbefales å ta emner som tilsvarer 2000- og/eller 3000-nivå. Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Tyskland
Karlsruher Institut für Technologie Tyskland
Universität Hamburg Tyskland
Universität Stuttgart Tyskland
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polen
Universidad de Navarra Spania
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ungarn
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Université de La Réunion Reunion
Universitat Pompeu Fabra Spania
Latvijas Kulturas Akademija Latvia
Universidad de Huelva Spania
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Tyskland
Tampereen yliopisto Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
Nacionalnyj issledovatelskij universitet Vysshaja shkola ekonomiki Russland
Stockholms universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Univerza v Novi Gorici Slovenia
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Karl-Franzens-Universität Graz Østerrike
Åbo Akademi Finland
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Tyskland
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Humboldt-Universität zu Berlin Tyskland
Roskilde Universitet Danmark
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w. Bydgoszczy Polen
Syddansk Universitet Danmark
Masarykova univerzita v Brno Tsjekkia
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Pädagogische Hochschule Freiburg Tyskland
Technická Univerzita v Liberci Tsjekkia
Turun yliopisto Finland


Kontakt
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA i engelsk litteratur)
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

Bli student ved UiT!Relaterte yrker