Religionsvitenskap - Religionsvitenskap - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_06_2.jpg

Religion er i dag en fremtredende faktor i mange forhold i verden. Studiet i Tromsø fokuserer særlig på religioner blant urfolk, nye religioner og kristendom - både lokalt og globalt.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i religionsvitenskap.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 482
Søk studiet
Dette er studieretning religionsvitenskap, som inngår i Bachelor i religionsvitenskap

Gjennom studiet får du en innføring i ulike religiøse tradisjoner, fra fortid og i nåtid, lokalt og globalt. Religiøse praksiser, forestillinger og institusjoner studeres i lys av historiske, kulturelle, sosiale, politiske, økonomiske og økologiske forhold.

Studiet gir deg redskaper til å analysere og forstå roller som religioner og religiøsitet spiller i bestemte sammenhenger. UiT Norges arktiske universitet har et særlig ansvar for studier av samiske, nordnorske og arktiske forhold, som er temaer som inkluderes i flere av kursene. Andre regioner det fokuseres på er Latin-Amerika og Øst-Asia. Det religionsvitenskapelige fagmiljøet i Tromsø har dessuten særskilt kompetanse på ulike religioner blant urfolk, på nyreligiøsitet og nye religioner, og på ulike former for kristendom.

Hvilke valgemner du tar er avhengig av ditt interessefelt og bør velges ut ifra hvilke planer du har for videre studier eller arbeid.

Studenter som vil ta en bachelor i religionsvitenskap, må i tillegg til de obligatoriske emnene ta examen philosophicum og examen facultatum. I bachelorgraden i religionsvitenskap inngår 90 studiepoeng i religionsvitenskapelige emner, hvorav følgende 4 emner er obligatoriske:  
 • REL-1050 Teori og metode I (10 studiepoeng)
 • REL-2005 Religionsvitenskapens faghistorie (10 studiepoeng)
 • REL-2010 Bacheloroppgave (10 studiepoeng)
 • REL-2050 Teori og metode II (10 studiepoeng)

De resterende 50 studiepoeng velges blant programmets valgemner. Programmet legger opp til et normalt løp på 100 studiepoeng i religionsvitenskapelige emner.

Instituttets valgfrie emner er p.t.: 

 • REL-10xx Religion i Sápmi (nytt f.o.m. vår 2017)
 • REL-1000 Innføring i religionsvitenskap - obligatorisk hvis du ikke har et tilsvarende samfunnsvitenskapelig innføringsemne på 1000-nivå
 • REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie
 • REL-1005 Øst-Asias religioner
 • REL-1006 New Age and New Religious Movements
 • REL-1008 Kristendom II: Innføring i bibelen
 • REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk
 • REL-1010 Bibelhebraisk språk
 • REL-1011 Hellenistisk gresk
 • REL-1018 Islam
 • REL-1019 Jesus - i historien og religionene
 • REL-1020 Religioner i Latin-Amerika
 • REL-1021 Levende religioner i Norge
 • HIS-1051 Trolldomsprosessene i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv, nettstudium
 • HIS-1060 Med kjønnsperspektiv på historie og religion

Ikke alle emner tilbys hvert semester. Studenter som ønsker det, kan ta flere emner innenfor religionsvitenskap enn minstekravet.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgfritt REL-1000 emne
2. sem (vår)
Valgfritt REL-1000 emne
3. sem (høst)
Valgfrie REL-1000 emner
4. sem (vår)
Utenlandsopphold / valgfrie emner
5. sem (høst)
Utenlandsopphold / valgfrie emner
6. sem (vår)

Studiet skal gi studentene et kognitivt læringsutbytte basert på tilegnede fagkunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Læringsutbyttet inkluderer følgende elementer:

Kunnskaper

 • Ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om utvalgte religioner
 • Være fortrolig med fagets sentrale teoretisk-metodiske tilnærminger
 • Ha kunnskap om fagets historie og egenart


Ferdigheter

 • Kunne anvende faglig kunnskap på relevante teoretiske problemstillinger
 • Kunne anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.


Generell kompetanse

 • Kunne formidle religionsvitenskapelig innhold både muntlig og skriftlig
 • Kunne arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk og 5 årig relevant yrkserfaring.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse
Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere faget på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. REL-1006 har engelsk som undervisningspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan også, i de øvrige kursene, bli holdt på engelsk.

I et stadig mer flerkulturelt samfunn, blir kompetansen dette studiet gir både attraktivt og nyttig. Mange får nytte av kompetansen sin i kulturnæringssektoren, for eksempel i formidlingsvirksomhet som mediebransjen eller museum. Religionsvitere er også aktuelle for en rekke offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten.

Studenter som ønsker å arbeide som lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole bør velge program for lektorutdanning 8-13. Religionsvitenskap er både studieretningsfag (masterfag) i lektorutdanninga og kan tas som fag to. En annen vei inn i læreryrket er å ta praktisk-pedagogisk utdanning etter endt BA- eller MA-grad. Da må du også ha 60 studiepoeng i et annet skolefag.
Med bachelorgrad i religionsvitenskap kan du søke opptak til mastergrad i religionsvitenskap. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C, eller bedre, og minimum 80 studiepoeng i religionsvitenskapelige emner, hvorav 30 studiepoeng skal være på 2000-nivå, for opptak til mastergraden.

Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Visual Cultural Studies, Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studiet.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer veldig viktig! Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.
UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorgradsprogrammet i religionsvitenskap åpner for utenlandsopphold i fjerde og femte semester. Studenter på religionsvitenskap har vært på utveksling blant annet ved universitetene i København, Odense og Århus. For nærmere informasjon kontakt internasjonal koordinator på fakultetet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.Bli student ved UiT!Kontakt

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no

Bjørn Ola Tafjord IHR-2.jpg

Bjørn Ola Tafjord


Professor i religionsvitskap
Telefon: +4777645289 bjorn.tafjord@uit.no

SIV ELLEN KRAFT copy.jpg

Siv Ellen Kraft


Professor, religionshistoriker
Telefon: +4777644390 siv.ellen.kraft@uit.no