Fransk - Språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Fransk-Språk-og-litteratur-bachelor

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ INNTAKSTOPP PÅ STUDIERETNING FRANSK FOR BACHELORPROGRAMMET I SPRÅK OG LITTERATUR FRA 2017.

Visste du at fransk språk daglig brukes av mer enn 100 millioner mennesker over hele verden? mange har fransk enten som morsmål eller som skolespråk. I tillegg til Frankrike og andre fransktalende land som Belgia, Sveits og deler av Kanada står fransk språk sterkt i Sentral- og Vest-Afrika og i flere land i Asia. En bachelorgrad i fransk språk og litteratur gir deg gode ferdigheter i fransk og et godt grunnlag for å jobbe internasjonalt, der franskkunnskaper er etterspurt.

.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og litteratur
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ INNTAKSTOPP PÅ STUDIERETNING FRANSK FOR BACHELORPROGRAMMET I SPRÅK OG LITTERATUR FRA 2017.
Søknadskode:
Søk studiet
Studieretning fransk inngår i graden Bachelor i språk og litteratur.

En bachelorgrad i fransk språk og litteratur gir deg en meget god språklig og kulturell kompetanse. Du tilegner deg gode muntlige og skriftlige ferdigheter i fransk samtidig som du får utvidet dine teoretiske grammatikkunnskaper. Studiet gir deg også en grundig innføring i fransk kultur og litteratur og redskaper for å kunne analysere litterære tekster.

En bachelor i språk og litteratur er en allsidig bachelorgrad med store muligheter for fleksibilitet gjennom kombinasjon med andre språk eller andre emner. Det er også mulig å oppholde seg deler av studiet i Frankrike eller andre fransktalende land.

Studiet passer både for deg som ønsker å beherske fransk og som er interessert i fransk kultur og litteratur. Kompetansen du oppnår kan brukes i mange sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Den gir deg også undervisningskompetanse for ungdomskolen og videregåendeskoler.

Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur har du følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Du har:
- skaffet deg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det faget som er valgt som fordypning, og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
- skaffet deg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
- utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv

Ferdigheter:

Du kan:
- orientere deg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
- analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
- formidle dine kunnskaper om språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig på det språket/de språkene som inngår i graden
- ha en god skriftlig og muntlig beherskelse av det/de språkene som inngår i graden og være i stand til å bruke det/de språkene for å formidle den kunnskapen du har tilegnet deg i løpet av studiet

Generell kompetanse:

Du har:
- blitt i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Norsk og fransk. For mer informasjon, se emnebeskrivelsene.

Språk læres best gjennom praktisk bruk, og det anbefales derfor sterkt at du tar ett eller flere semester ved noen av våre samarbeidspartnere. Det er flere muligheter for utveksling , og Erasmus avtaler er inngått med Caen, Pau og La Reunion i Det indiske hav. I tillegg er det innlagt et studieopphold i Caen i det andre semesteret.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se instituttenes nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Med en bachelor i fransk kan du søke arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, media og offentlig forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet eller informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, arbeid ved museum og kulturinstitusjoner eller innen reiseliv, reklame og journalistikk m.m.

Programmet er også relevant for undervisning i skolen. En bachelorgrad i språk og litteratur pluss ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir adjunktkompetanse, så fremt minst ett av studiefagene også er undervisningsfag i skolen.


Skip to main content