Arktisk naturguide

Utover NORTIND sin internasjonalt godkjente tindeveglederutdanning, er det bare UiT som driver en naturguideutdanning med en spesifikk og tydelig innretning mot naturguideyrket.

I Norge har naturbasert reiseliv unike vekstmuligheter som næringsvei. Norge har alpine fjellområder, majestetiske fjorder, mørketid, midnattssol og arktiske villmarksområder og fremstår internasjonalt som et eksotisk reisemål med urørt natur. Denne urørte naturen har en verdi i seg selv, men er også en verdi for reiselivsnæringen. Naturguiden er verten i gjestens møte med naturen, og en nøkkelperson for å ivareta naturen og skape opplevelser med kvalitet.

Utdanning av naturguider

Hensynet til naturen, turistnæringen og andre naturbrukere innebærer at utdanning av naturguider blir mer og mer viktig. UiT – Norges Arktiske Universitet har gjennom seks års arbeid med dette bygget opp viktig kunnskap og erfaring. Naturguideutdanningen ved UiT består i dag av studiet Arktisk Naturguide (ANG) som gjennomføres for 5. året på Svalbard og Norsk Naturguide (NNG) som er et samlingsbasert årsstudium over 2 år i Troms og Finnmark. Disse studentene har muligheten til å fullføre en bachelorutdanning med fokus på naturguiding både innen reiseliv og friluftsliv.

Utvikling av naturguideutdanningen

Basis for naturguideutdanningen er behovet for tverrfaglig og praktisk kompetanse. Utdanningen har derfor blitt utviklet gjennom et samarbeid med representanter fra reiselivsnæringen, og fagmiljøene innen friluftsliv, reiseliv, kultur- og naturvitenskap. I tillegg har vi dratt nytte av kompetanse om feltsikkerhet og logistikk fra Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Det var naturlig for oss å opprette det første naturguidestudium på Svalbard, fordi destinasjonen i hovedsak består ev naturbasert turisme i en sårbar og krevende natur. Naturguiden har her en sentral rolle i forhold til gjestenes sikkerhet, forvaltningen av natur- og kulturverdier og for kvaliteten på gjestenes opplevevelser. Med bakgrunn i erfaringene fra Svalbard utviklet vi en Norsk Naturguideutdanning i tett samarbeid med ARENA prosjektet Lønnsomme Vinteropplevelser i Troms.

Trygge opplevelser

Kjernekompetansen for en profesjonell naturguide er gode ferdigheter og et bevisst forhold til sikker ferdsel og leir i natur. Forskning innenfor naturbaserte opplevelser viser at kundene først og fremst er ute etter guidens kunnskap og lederegenskaper i forhold til sikkerhet. Naturguiden må mestre dette så godt at han evner å ha fokuset på gjesten og gruppa. Naturguideutdanningen skal utvikle studentenes ferdigheter, kunnskap, holdninger og bevissthet rundt det å kunne lese naturen i forhold til sikker ferdsel og opphold i natur sommer som vinter. Slik sett er utdanningen et ikke-kommersielt virkemiddel i møtet med en turisme som stadig blir mer mangfoldig, spesialisert og ekstrem.

Natur – og kulturopplevelser

Natur -og kulturkompetansen til en naturguide vil i utgangspunktet være erfarings – og kjennskapsbasert, solid verdiforankret i den norske friluftslivstradisjonen. Denne verdiforankringen, naturkunnskapen og kulturforståelsen kan naturguidene ta med seg i møtet mellom gjesten og naturen. Her vil naturopplevelse, læring og holdningsendringer være et overordnet mål. For å oppnå dette må naturguiden jobbe tverrfaglig med friluftslivsfagets veglederlære og reiselivsfagets tilnærminger til opplevelsesproduksjon, kulturforståelse og lønnsomhet. En slik tilnærming til naturguiderollen vil gi en ekstra verdi til den norske reiselivsnæringen, og samtidig skape bærekraftige holdninger i relasjon til generell bruk av natur. I større grad enn å snakke om kommersialisering av friluftslivet, mener vi at en gjennom å utdanne naturguider jobber mot en naturvennlig profesjonalisering.

Profesjonalisering

UiT sin naturguideutdanning er et steg i utviklingen mot profesjonalisering og formalisering av naturguideyrket. Norge ligger langt bak andre land når det gjelder krav til naturguidens kompetanse. Utover NORTIND sin internasjonalt godkjente tindeveglederutdanning, er det bare UiT som driver en Naturguideutdanning med en spesifikk og tydelig innretning mot naturguideyrket. Både fra myndighetene og reiselivsnæringen forventes økte krav til kvalitet, sikkerhet og verdimessig forankring hos naturguiden i takt med at næringen vokser. Her vil reduksjon av antall ulykker i forbindelse med turisme stå sentralt. Gjennom seks års arbeid med naturguideutdanning har UiT bygd opp en sterk fagkompetanse, og miljøet jobber nå i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, myndigheter og reiselivet for å løfte fokuset opp på et nasjonalt nivå. Vi ønsker å få formalisert en standard for naturguidens kompetanse og kvaliteten på den nasjonale naturguideutdanningen. Gjennom dette arbeidet kan utdanningsinstitusjonene bidra til utviklingen av et naturvennlig livsgrunnlag for små og store næringsaktører i hele Norge.

Ansvarlig for siden: Tommy Skum Hansen
opprettet: 09.08.2018

Sigmund Andersen

Tindevegleder og universitetslektor, Idrettshøgskolen, UIT Norges arktiske universitet.


Arild Røkenes

Førstelektor, reiseliv, UIT Norges arktiske universitet.


Carsten Gade Rolland

Instituttleder, Idrettshøgskolen, UIT Norges arktiske universitet.