Emnegruppe Handel, service og logistikk

Emnegruppen Handel, service og logistikk gir kunnskap som er nyttig både for de som vil jobbe i detaljhandel, på lager og i grossistleddet.
Handelsnæringen er en av Norges største næringer med ca 370 000 ansatte, og behovet for ledere med denne type kompetanse, er stort og økende.
Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret:

5. semester

BED-2112
Human Resource Management
10 studiepoeng

BED-2406 Innkjøp og logistikk
10 studiepoeng

Fritt emnevalg

6. semester

BED-2122
Butikkledelse
10 studiepoeng

BED-2115 Forsyningsledelse og lean
10 studiepoeng

 

Fritt emnevalg

Emnene BED-2406, BED-2122 og BED-2115 gjennomføres som samlingsbasert undervisning i samarbeid med HHT Narvik. BED-2406 gjennomføres med 2 samlinger i Narvik og en i Harstad. BED-2122 og BED-2115 gjennomføres begge med 2 samlinger i Harstad og en i Narvik.

Innen Handel, service og logistikk vil Handelshøgskolen ved UiT Harstad tilby et utvalg anbefalte valgemner i 5. og 6. semester som vil kunne inngå som et fritt emnevalg.  

I 5. semester er BED-2112 Human Resource Management og BED-2406 Innkjøp og logistikk obligatoriske emner. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er noen forslag:

 

I 6. semester vil en kunne velge noen av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til de obligatoriske emnene BED-2122 Butikkledelse og BED-2125 Innkjøp og bedriftsmarkedsføring:

Alternativt kan studentene i 5. og 6. semester velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Informasjon om godkjenning og innpasning av slike emner får du hos studiekonsulent på studieprogrammet.
Ansvarlig for siden: Tor Alvin Strand
Sist oppdatert: 03.05.2019 13:09