Nordsamisk som morsmål - master

Varighet: 3 År

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Nordsamisk som morsmål - master

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. Nye samiske ord skapes daglig, og samisk blir i økende grad brukt innenfor stadig flere samfunnsområder: i media, på alle typer arbeidsplasser og innenfor vitenskap, kultur, teater, kunst og litteratur. Dette øker etterspørselen etter samiskkyndige! Studerer du samisk som morsmål, vil du få muligheten til å utvikle dine muntlige og skriftlige ferdigheter i samisk, samtidig som du vil få større innsikt i den spennende kulturen og et skjønnlitterært univers som er ukjent for mange. Gode kunnskaper i samisk er derfor verdifullt både for deg selv og det samiske samfunnet.

Spørsmål om studiet
IMG_4900.JPG
Astrid Mellem Johnsen

Studiekonsulent for samisk og russisk


Mastergradsprogrammet i samisk blir tilbudt som en deltidsutdanning over 6 semestre (3 år). Alle emnene som inngår i utdanningen blir tilbudt samlingsbasert, på campus Tromsø. Dersom du ønsker å ta masterprogrammet på heltid over 4 semestre (2 år), vil det legges til rette for det.

I deltidsutdanningen legges det opp til at du tar to emner hvert semester, i tre semestre. Masteroppgaven skrives i de tre siste semestrene, men arbeidet med den kan gjerne starte tidligere. Du velger selv om du vil spesialisere deg innenfor samisk språkvitenskap eller samisk litteraturvitenskap. I mastergraden inngår det 30 studiepoeng obligatoriske SAM-emner på 3000 nivå. Hvilke SAM-3000-emner som blir tilbudt hvert semester vil framgå av emnekatologen på nett for semesteret. Det blir gitt ett språkemne og ett litteraturemne hvert semester.

De inntil 30 stp. som er valgfrie, kan være litterære eller språklige SAM-emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom du ønsker å ta et emne på lavere nivå, må dette søkes særskilt om.

I tillegg er det mulig å ta et spesialemne i samisk litteraturvitenskap (SAM-3190) eller språkvitenskap (SAM-3090). Spesialemnet kan inngå som et obligatorisk 3000-emne i samisk eller som et av de valgfrie emnene.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har faglig spesialisering i samisk litteraturvitenskap eller nordsamisk språkvitenskap
 • har inngående kunnskaper i samisk litteratur- eller språkvitenskap
 • har inngående kunnskaper om fagfeltet nordsamisk gjennom de valgfrie emnene
 • har en kritisk forståelse for hvordan litteratur- eller språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen
 • har innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven i nordsamisk


Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan orientere seg i språk- eller litterturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • kan produsere akademiske tekster og analytisk behandle og fortolke et språk- eller litteraturvitenskapelig materiale eller problemstilling i nordsamisk
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen nordsamisk språk og litteratur, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen samisk under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan bruke nordsamisk som forskningsspråk


Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor nordsamisk språk- eller litteraturkunnskap til videre forskning og i yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteratur- eller språkkunnskaper
 • kan bruke sin erfaring med prosjektarbeid fra mastergradsoppgaven nordsamisk språk eller litteratur i høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet
 • kan bruke sin generelle humanistiske kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse i nordsamisk
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor nordsamisk språk/litteratur kan formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på samisk og beherske uttrykksformer i nordsamisk språk og litteratur
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor nordsamisk litteratur- eller språkvitenskap, både med spesialister og til allmennheten

En mastergrad i nordsamisk er blant annet relevant for arbeid som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper i nordsamisk og for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, forlag, museum, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv, reklame og media. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i offentlige og privat sektor.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
SAM-3000emne
Valgemne
2. semester
SAM-3000emne
Valgemne
3.semester
SAM-3000emne
Valgemne
4. semester
Masteroppgave:
eller
Masteroppgave
5. semester
Masteroppgave
Masteroppgave
6. semester
Masteroppgave
Masteroppgave

Opptak til studiet reguleres av forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av kunnskapsdepartementet.

For å bli tatt opp på masterprogrammet i nordsamisk som morsmål må du ha bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i nordsamisk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7.

Nordsamisk som fremmedspråk kvalifiserer ikke til opptak på master.

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Studentene må påregne betydelig selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter, innhold og læringsutbyttebeskrivelse. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne. Dette kan for eksempel være skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, semesteroppgave eller muntlig eksamen.
Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamensordning og vurderingsuttrykk.

Formelt undervisningsspråk er norsk. Emner med SAM-kode undervises på nordsamisk. Eksamen gis på nordsamisk.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg i tillegg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

På dette studiet anbefaler vi utveksling i 2. og/eller 3. semester.

Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Masterkursene i nordsamisk er en kombinasjon av faghistorikk, metode, teori og nyere forskning.
Studenter på utveksling kan velge mellom kurs som inneholder disse elementene.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her