Ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren - erfaringsbasert master

STUDIESTED: Tromsø
COLOURBOX6776091.jpg

Fakta

Varighet:8 Semester
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren
Opptakskrav:Lærerutdanning/førskolelærerutdanning + 2 år praksis
Søknadsfrist:1. mars
Søknadskode:5052
Søk studiet

Denne utdanningen gir studenten opplæring i å anvende ledelse, veiledning og aksjonsforskning av høy kvalitet på tvers av de ulike lærerutdanningene og av ulike aktører i barnehage og skole. For skoler og barnehager med mange praksislærere vil en eller flere lærere/førskole-/barnehagelærere med en erfaringsbasert master i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren kunne bidra til kvalitetssikring av praksis og faglig styrking. Det vil også åpne for flere muligheter til regionale/lokale forskerstillinger og høyere FOU kvalitet i praksisfeltet.

Det å fremme ledelse, veiledning og aksjonsforskning av høy kvalitet kan også hevdes å være av særlig betydning for utfordringer i nordnorske skoler, med hensyn til frafall, rekruttering av lærere, kvalifisering og å motvirke gjennomtrekk av arbeidskraft.

De aller fleste barnehagelærere får pedagogisk lederansvar i barnehagen og det er behov for kunnskap om ledelse, veiledning og aksjonsforskning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
Valgt fagområde-emne 1
3. semester
Valgt fagområde-emne 2
LPU-3011 Ledelse i utdanningsinstitusjoner 2
LPU-3021 Aksjonsforskning 2
PED-6326 Veiledning for lærere i skole og barnehage, del 2
4. semester
Valgemne, ett av emnene som ikke inngår i fordypningspakken
5. semester
6. semester
Mastergradsoppgave
LPU-3900
7. semester
Mastergradsoppgave
LPU-3900
8. semester
Mastergradsoppgave
LPU-3900

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Kandidaten har:

 • Kunnskap om ledelse, veiledning og aksjonsforskning i utdanningssektoren og avansert kunnskap i valgt faglig fordypning.
 • Inngående kunnskap om teorier og metoder som har relevans for utdanningssektoren
 • Inngående forståelse om forholdet mellom kunnskapssyn og læring

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • Analysere faglige problemstillinger i utdanningssektoren.
 • Utvikle praksisfeltet i tråd med gjeldende yrkesetiske normer
 • Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder.
 • Arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning utfra eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdene.
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • Anvende forsknings -og erfaringsbasert kunnskap til å utvikle ledelse, veiledning og aksjonsforskning i utdanningssektoren
 • Anvende teoretiske og praktiske kunnskaper i gjennomføringen og evalueringen av utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet

For å bli tatt opp på studieprogrammet må man ha fullført et av følgende utdanningsløp:

 • Lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, praktisk og estetisk lærerutdanning eller faglærerutdanning)
 • Førskole-/barnehagelærerutdanning
 • Bachelor- eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning
 • Tilsvarende utdanning

I tillegg må søker dokumentere minst 2 års relevant praksis fra utdanningssektoren.

Det anbefales å ha tilknytning til et arbeidssted i studietiden.

Opptak til masterstudiet foretas hvert høstsemester. Studiet er adgangsregulert med 60 studieplasser.

Mastergradsprogrammet tilbys på 50 % deltid over 4 år, med samlinger i Tromsø.

Masterprogrammet er bygd opp med fellesemner, to fordypningsemner og ett valgemne.

Fellesemnene er obligatoriske for alle studentene, i alt 75 stp.

Studentene skal ha faglig fordypning i 30 stp innenfor enten utdanningsledelse, veiledning eller aksjonsforskning. Studentene skriver mastergrad innenfor valgt fordypning.

I 4. semester velges et valgemne på 15 stp blant de fagområdene som ikke inngår i den faglige fordypningen.

Noen emner krever en tilknytning til et arbeidsforhold i utdanningssektoren.

Hvert emne har avsluttende eksamen. Se emnebeskrivelser for de ulike emnene for mer informasjon.

For selve mastergradsoppgaven består avsluttende eksamen av masteroppgave og muntlig eksamen.

Innleveringsfristen på mastergradsoppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret. Masteroppgaven skal ha et omfang på 60 sider. Masteroppgaven skal skrives alene eller i grupper på to studenter. For gruppeoppgave er omfanget ca. 90 sider.

Karakterskala fra A - E for bestått og F for ikke-bestått. Masteroppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet er bedømt til karakteren F (jfr. eksamensforskrift § 22).

Obligatoriske fellesemner
Fellesemne 15 stp
Dette emnet danner det faglige grunnlaget for masterstudiet. Her arbeider vi med ulike temaer som belyses fra de tre fagområdene som er utdanningsledelse, aksjonsforskning og veiledning. De grunnleggende temaene i emnet er læring og læringsmiljø, danning og yrkesetikk, utvikling og endringsprosesser samt kommunikasjon og relasjon.

Vitenskapsteori og metode 20 stp
Emnet vil gi studenten kunnskap om kvalitative- og kvantitative forskningsmetoder og det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskning. Studenter som mangler 10 stp vitenskapsteori og metode fra 1000-nivået i opptaksgrunnlaget skal gjennomføre et kurs i statistikk og kvantitativ metode. Emnet vil bli gitt ved studiestart og vil være et arbeidskrav i PED-3055.

Mastergradsoppgaven 40 stp
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid der studenten med støtte i veiledning fordyper seg innenfor den faglig fordypningen og anvender vitenskapelige arbeidsmåter.

Fagfordypningsemner
Ledelse i utdanningsorganisasjoner 1, 15 stp
Dette emnet har ledelse som et gjennomgående tema. Studentene skal utvikle kompetanse i å planlegge, organisere, lede og evaluere læreprosesser og utviklingsarbeid slik at det fremmer både individuell og kollektiv utvikling i organisasjonen.

Ledelse i utdanningsorganisasjoner 2, 15 stp
I dette emnet legges det spesielt vekt på utdanningspolitikk og styring.  Aktuell utdanningspolitikk vil bli analysert i lys av nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsledelse. Lederes vurderinger og valgmuligheter i komplekse organisasjoner vil også bli berørt.

Veiledning i praksis 1 og 2, 15 + 15 stp
Emnene skal fokusere på sammenhengen mellom kunnskapssyn, veiledning og danning. Det skal gi oversikt over veiledningsfeltet, tradisjoner, veiledningsretninger og praktiske tilnærminger. Emnene fokuserer videre på ulike temaer som etikk og makt i veiledning, profesjonsutvikling for nyutdannede og kollegaer samt vurdering av studenter i praksis.

Aksjonsforskning og skoleutvikling 1, 15 stp
Dette emnet belyser skoleutvikling og behandler spesielt aksjonsforskning som strategi for skoleutvikling. Ulike nordiske skoleutviklingsmodeller analyseres på bakgrunn av teorier de tar utgangspunkt i. Aksjonsforskning som idé, tradisjon og forskningsstrategi presenteres og diskuteres. Å lære om aksjonsforskning og skoleutvikling skjer ved at studentene gjennomfører et avgrenset aksjonsforskningsopplegg i egen praksis. Studentene bør derfor være tilknyttet en arbeidsplass.

Aksjonsforskning og skoleutvikling 2, 15 stp
Innholdet i dette emnet belyser relasjonen mellom teoretisk og praktisk kunnskap som et viktig utgangspunkt i aksjonsforskning. Derfor fokuseres det på kunnskapens ulike former og hvordan de forholder seg til hverandre. Det legges også vekt på rollen som forsker i egen praksis. Det etiske perspektivet kobles til den doble rollen som praktiker og forsker i eget felt.

Studentene kan søke om innpassing for emner som er tatt ved utenlandske universitet. Instituttet har pr dags dato avtale med Berkeley, York og Umeå.Kontakt
Brynjar-Sollid-IAS.jpg

Brynjar Sollid


Studiekonsulent master ped, spesped, logopedi, utdanningsledelse og kultur og profesjon
Telefon: +4777645753 brynjar.l.sollid@uit.no

Skip to main content