Datateknikk, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor

STUDIESTED: Narvik
Kvinnlig hånd taster på datamaskintastatur.jpg

Studiet i datateknikk har som hensikt å gi en bred utdanning innen datateknologi med mulighet for å velge faglige profiler inne spillprogrammering, internett-teknologi og e-helseteknologi. Dataingeniørene skal på en effektiv måte kunne løse datafaglige oppgaver i bedrifter, næringsliv og i det offentlige ved hjelp av moderne datateknologi. De skal kunne utvikle og integrere datatekniske systemer og programmer for ulike behov, administrere datanettverk og andre datatekniske installasjoner og drive brukerstøtte og opplæring.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor ingeniørfag - datateknikk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 4511
Søk studiet

3-semesterordningen er en opptaksvei til ingeniørutdanningene for studenter som har generell studiekompetanse men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1.

Ordningen innebærer at studenten følger 3-semesterordningen samtidig med undervisningen på ingeniørutdanningen.

1. studieår starter med intensiv undervisning to-tre uker før ordinær studiestart. I første studieår følger studenten et tilrettelagt opplegg i matematikk og fysikk, parallelt med de andre fagene for de ordinære studentene.

Eksamen i matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret første studieår. Fra og med andre studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag og fortsetter som ordinær student.

Datateknikk er en 3-årig ingeniørutdanning, og ferdige kandidater vil bli tildelt graden bachelor i ingeniørfag - datateknikk. Studiet har som hensikt å gi en bred utdanning innen datateknologi med mulighet for å velge faglige profiler inne spillteknologi, internett-teknologi og digital helseteknologi.

Dataingeniørene skal på en effektiv måte kunne løse datafaglige oppgaver i bedrifter, næringsliv og i det offentlige ved hjelp av moderne datateknologi. De skal kunne utvikle og integrere datatekniske systemer og programmer for ulike behov, administrere datanettverk og andre datatekniske installasjoner og drive brukerstøtte og opplæring. De skal også ha den nødvendige teoretiske basis for raskt å kunne tilegne seg ny kunnskap, nye metoder og ny datateknologi.

For å se strukturen i 3-semesterordningen, klikk her.

Kunnskaper

K1

Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt og fordypning i dataingeniørfaget med fokus på programvareutvikling og systemdrift innen ett av områdene dataspill og spillprogrammering, internett- og webapplikasjoner eller informasjonssikkerhet og mobil helseteknologi. I tillegg til generell programmering inkluderer dette kunnskap om

 • algoritmer og datastrukturer
 • databaser
 • programvareutvikling på mobilteknologi
 • nettverksprogrammering og web-utvikling
 • operativsystemer og tjenestedrift
 • datakommunikasjon og sikkerhet

Videre har kandidaten kunnskap om problemløsning, utviklingsprosesser, modellering og om testing. Kandidaten har også kunnskap om operativsystemer, datakommunikasjon og datanettverk, oppbygging av datamaskiner og operativsystemer.

Sentrale kunnskaper inkluderer problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, samt prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk.

K2

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns ¿ og økonomifag og hvordan disse kan benyttes i informasjonsteknologiske problemløsninger. Dette omfatter blant annet kunnskaper i statistikk og beregningsorientert programmering av matematikk.

K3

Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare, og har kunnskaper om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi. Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av datasystemer.

K4

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, samt relevante metoder og arbeidsmåter.

K5

Kandidaten kan oppdatere og utvide sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjons - innhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

 

Ferdigheter

F1

Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne sine valg.

F2

Kandidaten behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å

 • bruke objektorienterte, iterative, inkrementelle, testdrevne og smidige utviklingsmetoder til å produsere programvare
 • utvikle programvare ved bruk av kjente algoritmer, mønstre og rammeverk
 • teste brukervennlighet og funksjonalitet til programvare
 • anvende programmeringsverktøy, systemutviklingsmiljø, operativsystemer, systemprogramvare og nettverk
 • utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer

F3

Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten er i stand til å ivareta de økonomiske aspektene ved disse aktivitetene.

F4

Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F5

Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjonsteknologi inngår.

 

Generell kompetanse

G1

Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av dataløsninger (maskinvare og programvare) og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2

Kandidaten kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser

G3

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, herunder vurdere andres arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

3-semesterordningen er en opptaksvei til ingeniørutdanningene for studenter som har generell studiekompetanse men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1.

Ordningen innebærer at studenten følger 3-semesterordningen samtidig med undervisningen på ingeniørutdanningen.

1. studieår starter med intensiv undervisning to-tre uker før ordinær studiestart. I første studieår følger studenten et tilrettelagt opplegg i matematikk og fysikk, parallelt med de andre fagene for de ordinære studentene.

Eksamen i matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret første studieår. Fra og med andre studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag og fortsetter som ordinær student.

 

Arbeidsformer
Det benyttes mange forskjellige arbeids- og undervisningsformer. Generelt kan det nevnes at alle emner har sine ressurser tilgjengelig på nett via Learning Management System (It's learning). Bland de teknikker som benyttes kan vi nevne:
Digital tavleundervisning med opptak av lyd og bilde, nettbasert undervisning, gruppearbeid, omvendt klasserom m.m.

 

Vurderingsformer

De fleste vurderingsformer benyttes, avhengig av det som er best egnet for et gitt emne. I emner som er overveiende praktisk rettet benyttes obligatoriske øvinger og flervalgstester som enten er godkjent/ikke godkjent eller som karaktergrunnlag. I overveiende teoretiske emner benyttes vanligvis skriftlig eksamen, enten som skoleeksamen eller som hjemmeeksamen. I et stort antall emner benyttes det også mappevurdering hvor innholdet i mappen kan være av elementer som allerede nevnt eller i kombinasjoner.

Som dataingeniør kan du jobbe som systemutvikler, programvareutvikler og/eller spillutvikler, med drift av datanettverkene og utstyr, innen konsulentvirksomhet og rådgiving, eller med support og salg.
Datateknikk gir deg grunnlag for opptak til 2-årig master i Teknologi - Data/IT (Computer Science) ved UiT i Narvik eller andre tilsvarende studier ved andre læresteder.


Kontakt
WIN_20160302_09_16_55_Pro – Kopi.jpg

Steen, Arild


Universitetslektor
Telefon: 76966201 arild.steen@uit.no

Inger Hunstad Karlsen


Seniorkonsulent
Telefon: 76966156 inger.karlsen@uit.no

Møt dataingeniøren

Skip to main content