Videreutdanning i rus og psykisk helse

STUDIESTED: Narvik

Norsk og internasjonal forskning viser klare sammenhenger mellom psykiske lidelser og rusavhengighet. Tradisjonelt har rusavhengigheten og de psykiske problemene hos ett og samme menneske blitt ivaretatt av ulike fagfelt og tradisjoner innenfor hjelpeapparatet. Dette har skapt både faglige utfordringer og vansker for den enkelte bruker av hjelpeapparatet. Forskningen viser samtidig betydningen av det å se de rusrelaterte og psykiske problemer i sammenheng for å gi et best mulig behandlingstilbud til den enkelte. En slik forståelse skaper noen tverrfaglige utfordringer som dette studiet søker å ivareta. Gjennom studiet gjøres du kjent med sentrale begreper, ulike forklaringsmodeller og tradisjoner innenfor rusfeltet og psykiatrien. Du får også innblikk i modellenes teorigrunnlag og hvordan du kan nyttiggjøre deg forskning. Dette gir en grunnlagsforståelse og et utgangspunkt for tverrfaglig refleksjon og praksis

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiested: Narvik
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3080
Søk studiet

Introduksjonsvideo


Videreutdanningen i rus og psykiske lidelser er en tverrfaglig og samlingsbasert utdanning som gir 30 studiepoeng. Formålet med denne videreutdanningen er å øke den faglige kompetansen i praksisfelt der rus - og psykiatriproblematikk er gjeldende. Det undervises i sentrale temaer som berører rusproblematikk og psykisk helse. Undervisningen organiseres som fem samlinger av tre dager hver, arbeidskrav og en avsluttende hjemmeeksamen. Videretdanningen i rus og psykiatri er også godkjent som et 30 studiepoengs emne ved master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Kunnskap

 • Forklare sammenhenger mellom rusmiddelbruk og psykiske lidelser.
 • Kjenne til, og nyttiggjøre seg, forsknings - og utviklingsarbeid innenfor feltet ruslidelse og psykisk lidelse.
 • Oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet, og kritisk reflektere rundt egen praksis.

Ferdigheter

 • Anvende ulike forklaring - og behandlingsmodeller, og kritisk vurdere deres styrker og svakheter.
 • Anvende ulike kartleggingsverktøy.
 • Finne og vurdere relevant fagstoff, og aktualisere dette for å belyse en problemstilling.

Generell kompetanse

 • Reflektere over ulike konsekvenser av rusmiddelmisbruk, både medisinske og sosiale.
 • Reflektere rundt etablering av relevante tiltak for pasienter og pårørende.
 • Utvikle gode praksiser gjennom samarbeid og erfaringsutveksling.

Bachelorgrad innen helse - og sosialfag, pedagogiske fag, psykologi, politi eller annen relevant utdanning. Søkere med kortere universitets - eller høgskoleutdanning kan vurderes ut fra relevant yrkeserfaring.

Oppstart av studietilbudet forutsetter tilstrekkelig antall studenter.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ikke et krav, men det er en fordel med erfaring fra praksisfeltet.

Arbeidsformer

Forelesinger, gruppearbeid og individuelle mappeoppgaver.

Vurderingsformer

Før en student kan framstille seg til eksamen, må alle arbeidskrav være godkjente. Det skal gjennomføres tre obligatoriske mappebesvarelser før oppmelding til eksamen. Det er studentens eget ansvar å holde oversikt over eventuelt fravær og manglende arbeidskrav. En kan ikke påbergne at høgskolen vil gi varsel eller purring. Studiet anvender vurderingskriterier for bedømmelse av de obligatoriske arbeidskravene, samt eksamen. Disse er:

 • Viser faglig innsikt
 • Integrerer teori og praksis
 • Reflekterer over egen og andres praksis
 • Bruker godkjent og relevant litteratur
 • Oppklarer sentrale begrep
 • Analyserer og tolker ut fra faglige vurderinger
 • Er aktiv og deltakende
 • Viser bevissthet om etiske aspekter ved faglig arbeid
 • Viser evne til samarbeid
 • Retningslinjer for oppgaveskriving er ivaretatt
 • Retningslinjer for anonymisering er ivaretatt
 • Noen av disse kriteriene er først og fremst knyttet til studentens deltakelse i gruppearbeidsprosessene, mens andre gjelder studentenes besvarelser. Det legges også vekt på skriftlig framstillingsevne.

Retten til å framstille seg til eksamen er avhengig av at studenten har gjennomført og fått godkjent arbeidskravene, samt overholdt nærværsplikten. Avsluttende eksamen gjennomføres om våren på slutten av studiet. Det er en individuell hjemmeeksamen der studenten selv velger tema og etablererer problemstilling. Studenten leverer et utkast til prosjektbeskrivelse som godkjennes av studiekoordinator i forkant av eksamenbesvarelsen. Eksamens formål er å evaluere studentens kunnskaper. Den vurderes av to sensorer og karakteren blir påført karakterutskriften. Det er anledning til å påklage karakteren innenfor en klagefrist. Generell informasjon om eksamensreglementet, klagefrister og rettigheter finnes på høgskolens websider. Spørsmål om eksamen/reglement rettes til eksamenskontoret. Ny eksamen for kandidater som ikke har bestått eksamen avholdes tidlig neste høst.

Eksamensbesvarelsen skal være på 12 sider (+/- 10%).

Det gis ikke veiledning på eksamensbesvarelsen.Bli student ved UiT!Kontakt
Lillevik.JPG

Ole Greger Lillevik


Studieledelse, forskning og undervisning
Telefon: +4776966161 ole.g.lillevik@uit.no

JOhanne.jpg

Johanne Punsvik


Sykepleierutdanningen campus Narvik
Telefon: +4776966162 johanne.t.punsvik@uit.no

Skip to main content