Videreutdanning i datateknikk

STUDIESTED: Narvik
Kvinnlig hånd taster på datamaskintastatur.jpg

Videreutdanning datateknikk er en 1-årig påbygning (60 studiepoeng) på en ingeniørutdanning, og vil kvalifisere kandidater fra andre disipliner som Bygg, Maskin, Prosess, Elektro m.v. for opptak til Master Data/IT (Computer Science).

Studiet har også som hensikt å gi tilbud til de som ønsker mer påfyll av datateknologi som følge av at datateknologi brer om seg og oftere enn før blir sett på som en nødvendighet for å mestre andre disipliner.

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiested: Narvik
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen ny grad. Bestått 60 studiepoeng samt graden Bachelor i ingeniørfag med 30 studiepoeng matematikk-/statistikkemner kvalifiserer for opptak til Master i Teknologi - Computer Science.
Opptakskrav:Bachelor ingeniørfag eller tilsvarende
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3087
Søk studiet

Studiet er satt sammen av emner på 10 studiepoeng med og er utvalgte emner fra det ordinære bachelorstudiet for Datateknikk. Det er en normert studiebelastning på 30 studiepoeng hvert semester.

 For oppdaterte emnebeskrivelser av emner henvises det til UiT¿s nettsider: https://uit.no/utdanning/program/446774/videreutdanning_i_datateknikk

 Studiet er satt sammen i tråd med føringer gitt i rammeplan for ingeniørutdanningen. De fleste emner har arbeidskrav som når oppfylt gir eksamensrett. Noen emner har krav om oppmøte som følge av laboratorieaktivitet. For detaljer om arbeidskrav henvises det til emnebeskrivelser for de enkelte emner.

 Studiet er heltidsstudium basert på campus Narvik. Studiet tilbys også som nettstudium med frivillige samlinger.

Kunnskaper

K1 Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv og fordypning i dataingeniørfaget med fokus på programvareutvikling og systemdrift. I tillegg til generell programmering inkluderer dette kunnskap om

 • algoritmer og datastrukturer
 • databaser
 • nettverksprogrammering og web-utvikling
 • systemutvikling
 • operativsystemer og tjenestedrift
 • datakommunikasjon og sikkerhet

Videre har kandidaten kunnskap om problemløsning, utviklingsprosesser, og modellering. Kandidaten har også kunnskap om operativsystemer, datakommunikasjon og datanettverk, oppbygging av datamaskiner og operativsystemer.

Sentrale kunnskaper inkluderer problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, samt prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk.

K2 Kandidaten vil benytte sine grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns ¿ og økonomifag til informasjonsteknologiske problemløsninger.

K3 Kandidaten har kunnskap om teknologiutvikling, ingeniørens rolle, relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare, og har kunnskaper om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi. Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av datasystemer.

K4 Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, samt relevante metoder og arbeidsmåter.

K5 Kandidaten kan oppdatere og utvide sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjons - innhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

Ferdigheter

F1 Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne sine valg.

F2 Kandidaten behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å

 • bruke objektorienterte, iterative, inkrementelle, og smidige utviklingsmetoder til å produsere programvare
 • utvikle programvare ved bruk av kjente algoritmer, mønstre og rammeverk
 • teste brukervennlighet og funksjonalitet til programvare
 • anvende programmeringsverktøy, systemutviklingsmiljø, operativsystemer, systemprogramvare og nettverk
 • utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer

F3 Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten er i stand til å ivareta de økonomiske aspektene ved disse aktivitetene.

F4 Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F5 Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjonsteknologi inngår.

Generell kompetanse

G1 Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av dataløsninger (maskinvare og programvare) og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2 Kandidaten kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser

G3 Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4 Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, herunder vurdere andres arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger

Bachelor ingeniørfag eller tilsvarende

Det er også mulig å søke om opptak til enkeltemner ingeniør. Frister: 1. juni for høstemner og 1. desember for våremner

 

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1

https://uit.no/utdanning/emner/emne/455946/inf-1100 https://uit.no/utdanning/emner/emne/455946/inf-1100

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

https://uit.no/utdanning/emner/emne/462695/ite1804 https://uit.no/utdanning/emner/emne/462695/ite1804

ITE1804 Operativsystemer og tjenestedrift

https://uit.no/utdanning/emner/emne/463554/ite1808 https://uit.no/utdanning/emner/emne/463554/ite1808

ITE1808 Spilldesign og 3D-modellering

2

https://uit.no/utdanning/emner/emne/481172/inf-1101 https://uit.no/utdanning/emner/emne/481172/inf-1101

INF-1101 Datastrukturer og algoritmer

https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=479688 https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=479688

ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1

https://uit.no/utdanning/emner/emne/462727/ite1807 https://uit.no/utdanning/emner/emne/462727/ite1807

ITE1807 Systemutvikling

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang ligger omkring 1500-1800 arbeidstimer (i samsvar med ECTS). ECTS er basert på den arbeidsbelastning studentene må legge til grunn for å nå læringsmålene. For å nå læringsmålene må studenten forvente å arbeide 35-40 timer i uken som da inkluderer forelesninger, laboratoria, øvinger, og selvstudium. Arbeidsbelastningen varierer utover ukene i semesteret som følge av ulike læringsaktiviteter.

Læringsaktiviteter

Det benyttes flere ulike læringsaktiviteter. De mest brukte læringsaktiviteter er selvstendige øvingsoppgaver, øvingsoppgaver i grupper, prosjektoppgaver i grupper, selvstendige laboratorieoppgaver og laboratorieoppgaver i grupper. Andre læringsaktiviteter som presentasjoner demonstrasjoner, og ekskursjoner forekommer. Det vises til den enkelte emnebeskrivelse for detaljer.

Undervisningsformer

Det benyttes undervisningsformene forelesninger, omvendt klasserom, laboratorieoppgaver. Alle forelesninger gjøres det opptak av, og de fleste andre aktiviteter som laboratorieoppgaver e.l. blir også gjort opptak av når hensiktsmessig. Disse aktiviteter kan også være tilgjengelig på dedikerte nettmøter. Undervisningen bygger på relevant forskning og utvikling og faglig utviklingsarbeid innen emnene.

Vurderingsformer

Det benyttes skriftlig eksamen, digital eksamen, og mappevurdering. I mappevurdering kan det inngå flere vurderingsformer som karaktersatte arbeider og oppgaver og flervalgsoppgaver under tilsyn. Vurdering av prosjektoppgaver inngår også som en del av vurderingsformer. Det benyttes i all hovedsak karakterskala A til F og Bestått/Ikke Bestått i henhold til Universitets- og Høgskolerådets beskrivelser.

For detaljer om eksamen og vurderingsformer vises det til emnebeskrivelser. Emnebeskrivelser inneholder krav for adgang til eksamen og / eller adgang til den vurderingsform som benyttes. Emnebeskrivelsen opplyser også hvilken adgang det er for kontinuasjon i emnet.

 Generelt benyttes det flere eksamensformer. Det er eksamen under tilsyn enten skriftlig på papir eller digital. Andre arbeider kan også inngå i vurdering. Det kan være prosjektoppgaver, øvingsoppgaver, laboratorieoppgaver, kortere flervalgsoppgaver m.fl.

 Emner er bare tilgjengelig i enten høst- eller vårsemesteret. Det er bare anledning til å avlegge eksamen i emnet innenfor det semesteret emnet er tilgjengelig ¿ med mindre annet er bestemt i emnebeskrivelsen.

Kompetansen supplerer eksisterende bachelorgrad slik at yrkesmuligheter utvides til inkludere:
 • Programvareutvikling, blant annet for internett, spill og e-Helse. Dersom du er interessert i programvareutvikling kan du bli systemutvikler / programvareutvikler i bedrifter som produserer programvare for salg, eller som en del av en utviklingsavdeling i et større bedrift. Du vil garantert komme i berøring av internettbaserte og mobile produkter/ løsninger.
 • Drift. Datanettverkene og utstyret koblet til dette (hub'er, routere, servere etc) trenger kontinuerlig vedlikehold og oppgradering. Du kan bli ansatt i en bedrift som har driftsansvaret for andre, eller være direkte tilknyttet en større bedrift sin driftsavdeling.
 • Konsulentvirksomhet. Rådgiving i forbindelse med valg av løsninger, utvikling av kravspesifikasjoner.
 • Support /salg. Kunnskapen du tilegner deg som datastudent gir deg kunnskap som gjør at du raskt kan sette deg inn i ulike produkter. Flere av våre tidligere studenter jobber i kombinasjonsstillinger i utvikler / kundestøtte funksjoner hos noen av de større program utviklingsselskapene (Oracle / Telenor / Rational).
Studiet gir adgang til å søke opptak ved Master i Teknologi Computer Science ved UiT i Narvik der hvor kandidaten allerede har en bachelorgrad fra en annen disiplin. Det forutsettes at krav om 30 studiepoeng matematikk og statistikk er oppfylt.


Bli student ved UiT!For spørsmål om studiet
Har du spørsmål om opptak?

Opptakskontoret:
Tlf 76 96 61 56
opptak@uit.no

For spørsmål om studiet:
Universitetslektor Arild Steen
Tlf 76966201
arild.steen@uit.no

For generelle henvendelser:
Tlf 77 64 40 00
postmottak@uit.no