Bygg, ingeniør - bachelor (nettbasert)

STUDIESTED: Narvik
byggH.jpg

Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du å skape noe nytt? Velger du et studium som byggingeniør får du være med å bygge landet. I et værutsatt land som Norge må vi ha gode bygninger og veier, vi må ha tuneller og bruer, vann, avløp og all den infrastruktur som trenges for at samfunnet skal fungere. Som byggingeniør blir du i stand til å løse generelle arbeidsoppgaver innen bygg og anleggsektoren.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor ingeniørfag - bygg
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + HING eller realkompetanse

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 075
Søk studiet

Møt byggingeniøren


Studieprogrammet Bygg består av fire studieretninger:

Studieretningene fører fram til Bachelor grad innen ingeniørfag. Studiene er i hht. Nasjonal Rammeplan for ingeniørutdanning og studiene ved UIT i Narvik har rennomè på seg for å holde en høy kvalitet. Dette skyldes gode lærere og ikke minst tett dialog med næringslivet.

Studiet har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Studiet gir en generell og bred utdanning innen bygg ingeniørfaget, kombinert med tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag og noe samfunnsfag. I tillegg kan studentene velge mellom ulike valgfag. Fra 3. semester kan studentene velge å spesialisere deg innen de fire studieretningene. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Studentene får også kompetanse i økonomi og ledelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
Velg mellom følgende studieretninger i Narvik:
Konstruksjons- og byggeteknik
Anlegg og produksjon
Bergverksdrift og mineralteknologi
Samfunnsteknikk
6. semester (vår)
Bachelor bygg, ingeniør (nettbasert Alta)
Studieretning Anlegg og Samfunnsteknikk
Studiested: Alta
1. semester (høst)
IGR1611 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
IGR1600 Matematikk 1
IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk
2. semester (vår)
3. semester (høst)
ITE1853 Grunnleggende byggfag
ITE1854 Ingeniørgeologi og geoteknikk
ITE1855 Statikk, Dynamikk og Konstruksjonslære
4. semester (vår)
BYG-2201 BIM Samhandlingsprosess
5. semester (høst)
ITE1902 Vegplanlegging og vegteknologi
eller
ITE1879 Vann og Avløpsteknikk II
eller
IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2
ITE1877 Drift og vedlikehold av veger og gater
eller
ITE1880 Landmåling II og III (videregående teoretisk og praktisk geomatikk)
eller
ITE1897 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger
ITE1904 Tunneldriving og spregningsteknologi
eller
ITE1920 Jernbaneteknikk
eller
ITE1918 BIM og datastyrt beregning
6. semester (vår)
Bachelor bygg, ingeniør (nettbasert Tromsø)
Studieretning: Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk - VVS
Studiested: Tromsø
1. semester (høst)
TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører
TEK-1060
2. semester (vår)
3. semester (høst)
ITE1853 Grunnleggende byggfag
PRO-1002 Teknisk termodynamikk
PRO-1003 Fluidmekanikk og varmetransport
4. semester (vår)
BYG-2500 Ventilasjonsteknikk
PRO-2002 Varmepumpende prosesser
5. semester (høst)
MAT-1003 Kalkulus 3
eller
BYG-2501 Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse
ITE1857 Bygningsteknikk og materiallære
eller
ITE1918 BIM og datastyrt beregning
ITE1897 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger
eller
ITE1880 Landmåling II og III (videregående teoretisk og praktisk geomatikk)
6. semester (vår)

Se læringsutbytte beskrivelse studieplan 2019

Generell studiekompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (HING) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, har vi tilbud om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta, Bodø, Mo i Rana og Tromsø. For søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk har vi tilbud om Forkurs realfag (ett-årig - kun matematikk og fysikk).

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring*) i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

*) Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Ingeniør Bygg via Y-vei klikk her for å se disse.

Kunnskaper tilsvarende kravet til matematikk og fysikk er absolutt og må dokumenteres. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli.

Studiet tilbys også som Y-vei og 3-semester studiested Narvik - søknad via lokal søknadsweb på uit.no.

Studiet tilbys delvis nettbasert, det vil si at man kan følge undervisninga via nett (Canvas), men at man i tillegg må delta på to til tre obligatoriske ukessamlinger i Narvik pr semester for å utføre labøvelser.

Vurderingsformer

Gjennom studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer i de ulike emnene, avhengig av det som er best egnet for hvert emne. Noen emner har obligatoriske øvinger og innlevering, individuell eller i gruppe, som enten er godkjent/ikke godkjent eller en del av endelig karakter. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen, i form av skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Mappevurdering kan også benyttes i noen fag. Eller det benyttes kombinasjoner av forskjellige vurderingsformer.

Som byggingeniør kan du jobbe ved rådgivende ingeniørkontorer, i offentlig sektor, og i byggeleder- og ingeniørfirmaer.

Studiet kvalifiserer til 2-årig påbygning til Master i Teknologi/Sivilingeniør i Integrert Bygningsteknologi eller Ingeniørdesign ved UIT i Narvik

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) eller Videreutdanning i Datateknikk for ingeniører ved UiT i Narvik er også mulig.Bli student ved UiT!For spørsmål om studiet
Har du spørsmål om opptak?

Opptakskontoret:
Tlf 76 96 61 56
Mail: opptak@uit.no

For spørsmål om studiet:
Universitetslektor Hugo Remlo
Tlf 76 96 64 99
Mail: hugo.remlo@uit.no

For generelle henvendelser:
Tlf 77 64 40 00
Mail: postmottak@uit.no