Regnskap og revisjon - bachelor

STUDIESTED: Harstad
SS-UiT-Tromso-Janne-000266.jpg

Vil du bli revisor?
Bachelor i regnskap og revisjon er en utdanning som åpner for en yrkeskarriere med mange jobbmuligheter. Du får en kompetanse som er nødvendig i store og små virksomheter.

Regnskap og revisjon ved UiT Norges Arktiske Universitet er et profesjonsrettet bachelorprogram som forbereder deg til en spesifikk yrkeskarriere innen regnskap, revisjon og økonomistyring i offentlig og privat sektor.

Bachelorprogrammet i regnskap og revisjon dekker kravene i rammeplan for treårig revisorutdanning og skal gi deg det teoretiske grunnlaget som er nødvendig for å utføre de oppgaver som er tillagt en registrert revisor.

NB: Endringer i nasjonal rammeplan for revisorutdanning er varslet, som kan medføre skjerping i utdannings- og praksiskrav for å oppnå tittel som revisor, slik at den treårige utdanningen ikke vil være tilstrekkelig. Informasjon oppdateres på uit.no

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Harstad
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i regnskap og revisjon
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 318
Søk studiet

Du får et solid grunnlag innen økonomiske- og administrative basisfag samt bedriftsøkonomiske fag. Du får i tillegg kunnskaper om regnskapsregler, bokføringsregler, samt skatte- og avgiftsregler og du får gode kunnskaper innen rettslære.

Disse ferdighetene skal gi deg grunnlag for å fungere som selvstendige utøvere av faget revisjon. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og konklusjon knyttet til revisjonsoppdrag.

Anbefalt litteratur ved oppstart:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123

En kandidat med oppnådd 3-årig bachelorgrad i regnskap og revisjon skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse.
 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag.
 • Kandidaten har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets, revisors og regnskapsførers rolle i samfunnet.
 • Kandidaten har kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

 

Ferdigheter

Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i finansiell revisjon, regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære, kan kandidaten:

 • anvende analysemetoder,
 • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • anvende annen relevant kunnskap, og
 • begrunne sine valg
 • Kandidaten behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon.
 • Kandidaten kan på revisjons- og regnskapsoppdrag identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering.

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv.
 • Kandidaten kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • Kandidaten kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap.

 

Fullført og bestått program, iht. nasjonale karakterkrav fastsatt av Finanstilsynet, gir etter en praksisperiode og praksisprøve mulighet for å søke om godkjenning som registrert revisor.

NB: Endringer i nasjonal rammeplan for revisorutdanning er varslet, som kan medføre skjerping i utdannings- og praksiskrav for å oppnå tittel som revisor, slik at den treårige utdanningen ikke vil være tilstrekkelig. Informasjon oppdateres på uit.no

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
 • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
 • Kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkkravet til generell studiekompetanse.

Søkere bør imidlertid merke seg at forelesningene i matematikk bygger på kunnskaper tilsvarende matematikk R1 eller matematikk S1 og S2.

Studiet har 30 studieplasser og er adgangsregulert.

Alle studenter som var kvalifisert ved forrige opptak til programmet, fikk studieplass.

Bachelorprogrammet i regnskap og revisjon dekker kravene i rammeplan for treårig revisorutdanning og skal gi deg det teoretiske grunnlaget som er nødvendig for å utføre de oppgaver som er tillagt en registrert revisor.

Fullført og bestått program, iht. nasjonale karakterkrav (i fire av fagemnene) fastsatt av Finanstilsynet, gir etter en praksisperiode og praksisprøve mulighet for å søke om godkjenning som registrert revisor.

Hovedsaklig klasseundervisning med forelesninger.

Vurderingsformer er individuelle skoleeksamener.

Dette er et tverrfaglig og yrkesrettet program som kvalifiserer for ulike roller innen privat og offentlig sektor, som for eksempel
 • revisor
 • ledelse og administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • skatt, avgift og skatterett
 • budsjettering, regnskap og revisjon
 • rettslære knyttet til næringsvirksomhet
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • bedrifts- og forretningsutvikling
Programmet leder frem til bachelorgrad, som gir deg mulighet for å søke masterprogram ved høgskoler og universitet i inn- og utland. Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom) ved UiT- Norges arktiske universitet. De som ønsker å bli statsautorisert revisor, kan søke opptak til masterstudiet i regnskap og revisjon, ved Norges Handelshøyskole - NHH.


Kontakt
Tor_Alvin_Strand.jpg

Strand, Tor Alvin


Rådgiver
Telefon: 77058119 tor.a.strand@uit.no

Skip to main content