Prosjektledelse

STUDIESTED: Alta
SS_UiT Tromso_Janne.jpg

Studiet prosjektledelse dyktiggjør studentene til å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet. Studiet øker forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Studiet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Studiet egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiested: Alta
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6500
Søk studiet

Prosjektledelse - 30 stp (nettbasert)


Studiet er delt inn i 3 ulike emner, hver på 10 studiepoeng.
  • Prosjektstyring: 10 stp; 3 samlinger a 3 dager - høst
  • Prosjektledelse, videregående: 10 stp; 3 samlinger a 3 dager - vår
  • Prosjektoppgave: 10 stp; høst - vår
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2.sem (Vår)
(Skriving og veledning starter på høsten)

Studiet skal dyktiggjøre deltakerne å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet.

Kunnskapsmål
Kandidaten har fått kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt "fødes" via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultater tas i bruk.

Ferdighetsmål
Kandidaten har etter fullført studium nødvendige ferdigheter til å kunne være en god prosjektleder, prosjektmedarbeider eller prosjekteier, herunder også kunne gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke i de aktuelle oppgaver.

Kandidaten er dyktiggjort i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og gitt økt forståelse for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av relativt kortvarig og mer ukjent karakter.

Kandidaten har fått erfaring i bruk av moderne kommunikasjonsteknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Generell kompetanse
Kandidaten har kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekt i samfunnet.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

På Samling 1 anbefales det å møte fysisk i Alta. Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrativ forhold i gjennomføringen av studiet. I tillegg vil det bli satt av tid til idéutveksling om prosjektarbeid og danning av prosjektgrupper for innlevering av arbeidskrav og prosjektoppgave. Samling 2.-6 vil bli sendt direkte på Web-TV og tatt opp slik at man også kan se dem i ettertid på Fronter når man ønsker.

Tema på samlinger:

1. samling: Prosjekt som arbeidsform - førprosjektfasen og team
2. samling: Finansiering/søknadsskriving og planlegging
3. samling: Organisering, risiko og økonomi
4. samling: Samhandling, kunnskapsutvikling og dokumentasjon
5. samling: Ledelse og Prosjektlederen
6. samling: Kontrakter, Gevinstrealisering, Oppsummering

Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner.

Veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene kan foregå via Internett, Fronter, E-post, Adobe Connect, telefon etc. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett. 

Noen tema/dager vil kunne bli tilbudt som rene Web-TV-tilbud uten noe fysisk frammøte i klasserom. Da kan man i tillegg få oppgaver som forutsettes godkjent for å kunne gå videre i kurset.
 

Prosjektforum AS selger lisenser for prosjektstyringsverktøyet «Prosjektplan» til studenter som ønsker det for ca. kr. 800,- pr lisens/bruker + mva. (Normalpris kr. 2 100,-).

Arbeidskrav og eksamen
For å få avlegge eksamen i emnene må studentene få godkjent arbeidskrav. Arbeidskravene gjøres i grupper inntil 4 deltakere. Vurdering av arbeidskrav gis av faglærere/veileder. I alt 4 arbeidskrav skal leveres i løpet av studieåret.

Karakter i studiet settes på grunnlag av følgende evaluering:

1. Prosjektstyring - 10 stp: 4-timers skriftlig individuell eksamen.

2. Prosjektledelse, videregående - 10 stp: 4-timers skriftlig individuell eksamen.

3. Prosjektoppgave - 10 stp: Prosjektoppgave i gruppe á 3-4 deltakere med tema fra et konkret prosjekt.

  • Vurdering/analyse av et eksisterende prosjekt ut fra et tematisk område som behandles innenfor kurset (planlegging, organisering, ledelse, rapportering etc.) Tematisk område avklares med veileder.
  • Prosjektoppgaven skal ha et omfang på 20 - 25 sider + vedlegg.
Sammen med annen høyere utdanning og/eller relevant erfaringsbakgrunn vil studiet gi gode kvalifikasjoner for stillinger konsulenter, rådgivere og/eller prosjektledere i offentlig og privat virksomhet.
Hele eller deler av studiet kan søkes innpasset ved høgskoler og universiteter i inn- og utland som del i en gradsoppbygging til Bachelor. Sammen med en annen høyere utdanning og/eller relevant erfaringsbakgrunn vil studiet gi gode kvalifikasjoner for stillinger som konsulenter, rådgivere og/eller prosjektledere i offentlig og privat virksomhet.


Kontakt
IMG-0427.jpg

Lund, Pål Einar


Førstekonsulent
Telefon: 78450155 pal.e.lund@uit.no

Overvik, Martin


Konsulent
Telefon: 78450218 martin.overvik@uit.no

Aljona.jpg

Elena Patraboy


Førstekonsulent
Telefon: 78450219 elena.patraboy@uit.no

Skip to main content