Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

STUDIESTED: Alta
SS-UiT-Tromso-Janne-000266.jpg

Hvordan kan private og offentlige bedrifter oppnå verdiskapning gjennom markedsføring, ledelse og økonomistyring? Masterstudiet i økonomi og administrasjon/siviløkonom gir en videregående utdanning i økonomi-, markeds- og administrasjonsfag.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Alta
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6530
Søk studiet

Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.

Masterstudiet i økonomi og administrasjon - campus Alta har tre basiskurs. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i bedriftsøkonomi/økonomistyring og et emne i finansiell informasjon. Spesialiseringen består av en major i bedriftsøkonomisk analyse, mens bredden dekkes gjennom en minor i marked og innovasjon.

Majoren i bedriftsøkonomisk analyse (70 studiepoeng) består av følgende emner; Konkurransestrategi, Verdsetting av foretak, Anvendte bedriftsøkonomiske emner og Fordypning i bedriftsøkonomisk teori, samt masteroppgaven.

Minoren i marked og innovasjon (20 studiepoeng) består av følgende emner: Markeds- og kvalitetsledelse og Innovasjon

Studieplanen nedenfor er designet for studenter som er tatt opp på mastergraden i økonomi og administrasjon - campus Alta. Det er ikke mulig eller tillatt for studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet, campus Tromsø eller campus Harstad å følge denne studieplanen.

Studieplanen til mastergradsprogrammet er bygget rundt rammer lagt av Nasjonalt fagråd for økonomisk-administrative fag (NRØA).

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomisk- administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

 Kunnskapsmål:

 • Har omfattende og bred kunnskap om teori og metode relatert til kjerneområdene i økonomi og administrasjon i henhold til nasjonale og internasjonale standarder for en master i økonomi og administrasjon (siviløkonom).
 • Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten finans og økonomisk analyse, regnskap eller markedsføring.

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning.
 • Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål på en selvstendig måte, og analysere store mengder informasjon ved å anvende økonomiske modeller, kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til økonomi og administrasjon både med spesialister og til allmennheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner.
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

 

Generell kompetanse:

 • Har tilegnet seg dyp og spesialisert fagkompetanse i økonomi og administrasjon.
 •  Har tilstrekkelig grunnlag for å delta i forskningsprosjekter og til å starte doktorgradsstudier i økonomi og administrasjon.
 • Kan analysere foretaksøkonomiske problemstillinger som krever ferdigheter på et høyt nivå.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen økonomisk-administrativ teori og metode på nye områder for å utføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

For opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon kreves oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp. Det spesielle opptakskravet er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag. De 120 studiepoengene er delt inn i obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng).

For å være kvalifisert for opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom kreves det at søker har bachelorgrad eller tilsvarende hvor det inngår følgende emner:

 • Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomisk analyse, regnskap, finansregnskap med analyse, driftsregnskap og budsjettering, investering og finansiering. Minimum 30 studiepoeng.
 • Administrasjonsfag: Organisasjon, markedsføring og strategi, men kan også omfatte andre emner. Minimum 25 studiepoeng.
 • Samfunnsøkonomiske fag: Mikro- og makroøkonomi. Minimum 15 studiepoeng.
 • Metodefag: Matematikk, samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Minimum 20 studiepoeng og minimum 5 studiepoeng i hvert emne.

 

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på bachelorgradsstudiet være en ren C (3,0) eller bedre.

Utfyllende informasjon om opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar, essayskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver. Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon.

Primært norsk, men enkelte emner kan gis på engelsk.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

 I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

 Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

For masterprogrammet i økonomi og administrasjon åpnes det opp for utenlandsopphold primært i andre semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Utveksling - en verdifull opplevelse»

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Mastergraden i økonomi og administrasjon gir en helhetlig utdanning på høyt nivå. Studiet kvalifiserer for stillinger innen økonomisk analyse, personaladministrasjon og markedsføring, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.
Universitetet i Tromsø (UiT) tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (sp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.


Kontakt

Overvik, Martin


Konsulent
Telefon: 78450218 martin.overvik@uit.no

IMG-0427.jpg

Lund, Pål Einar


Førstekonsulent
Telefon: 78450155 pal.e.lund@uit.no

Skip to main content