Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 År

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 År

Studiested
Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke!

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Vil du være med?

Spørsmål om studiet
YngveEngkvist.jpg
Yngve Engkvist

Studieleder, Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, samt PPUY


Mikkelsen, Eva

Seniorrådgiver, Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 i Alta


Marita Ernstsen

Studiekonsulent


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
  • Fire fag - du får fire undervisningsfag (norsk og matematikk + Fag 3 og Fag 4)
  • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
  • Utveksling - du kan velge å ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand.

Utdanningen er samlingsbasert, men er organisert som et fulltidsstudium. Det må påregnes jevn arbeidsinnsats gjennom studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet. Du vil ha praksis til sammen ca seks uker per år. Praksis kan foregå i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger eller Storslett.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave i fagdidaktikk, hvor du kan velge et av følgende masterfag; matematikk eller norsk.

I Alta kan du ta samisk eller kvensk 60 studiepoeng som en del av lærerutdanningen.

Fagvalg

I tillegg til norsk og matematikk velger du to andre undervisningsfag. Du kan velge mellom engelsk, kunst og håndverk, mat og helse, naturfag, samisk, kvensk og samfunnsfag.

I tillegg til pedagogikk- og elevkunnskap (samt praksis og FoU-oppgave) skal du ha tre fag i første studieår som du fortsetter med i andre studieår. To av fagene er obligatoriske, norsk og matematikk. Som ditt tredje fag, kan du velge mellom engelsk, samfunnsfag, samisk, kvensk og naturfag. Ett av de tre fagene du har tatt, fortsetter du med i tredje, fjerde og femte studieår. Det blir ditt masterfag. I tredje studieår vil du også velge ditt fjerde fag. Det kan ikke bli ditt masterfag. Du kan velge kunst og håndverk eller mat og helse. Har du valgt samisk eller kvensk som fag 3, må dette også bli fag 4.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer praksis gjennom universitetsskoleprosjektet og andre praksisskoler. Dette medfører at studentene våre blir møtt av skoler med veiledningserfaring og kan bruke dette samarbeidet i videre studie.

Som utdannet grunnskolelærer (lektor) for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Undervisning:

Studietilbudet er samlingsbasert og nettstøttet. Samlingene foregår på Campus Alta. Mellom samlingene jobber du noen ganger alene og noen ganger sammen med andre studenter.

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet, forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning. Du vil ha praksis til sammen ca seks uker per år, enten i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger eller Storslett.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d Sør-Afrika, Zambia, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av vårsemesteret, 4. studieår.  

Studiested Land
Auckland University of Technology New Zealand

Dette tilbys kun på norsk

Bli lærer