Mat og helse - årsstudium

STUDIESTED: Alta
Ernæring-BA.jpg

Vi opplever i dag et økt fokus på sammenhengen mellom kosthold og helse. Kostholdet påvirker helsen vår gjennom hele livet. Ernæring og kosthold er av avgjørende betydning for vekst og utvikling i fosterliv, spedbarnsalder og barne- og ungdomsårene. Studiet legger blant annet vekt på sammenhengen mellom riktig kosthold og helse, forebyggende og helsefremmende arbeid, mat- og måltidstradisjoner, og fagdidaktikk.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Alta
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 446
Søk studiet

Mat og helse består av 60 studiepoeng (4 moduler). Hver modul er på 15 sp, til sammen 60 sp. Studiet er samlingsbasert med halvukesamlinger. Modulene kan tas uavhengig av hverandre.

Den fagdidaktiske komponenten skal integreres i all fagområdene, både praktisk og teoretisk. For at kunnskaper skal kunne omsettes i forpliktende handlingskompetanse må studentene gjøre egne erfaringer og få trening i praktiske ferdigheter. Planlegging og gjennomføring av undervisningen vil være gjenstand for drøfting og medinnflytelse fra studentenes side.

 

Kunnskaper og forståelse:

Ved fullført studium skal kandidaten:

 • Grunnlegende kunnskaper om hva som menes med helse, de vanligste livsstilsykdommene og årsaker til disse og hvilke utfordringer dette vil gi
 • Grunnleggende kunnskaper om forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Ha innsikt i mat- og måltidstradisjoner i ulike kulturer og matlagingsmetoder i et kulturperspektiv

Ferdigheter

Ved fullført studium skal kandidaten:

 • Kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og kritisk analysere undervisning i grunnopplæringa. Kunne iverksette forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge
 • Kunne vurdere ulike påstander om mat, ernæring og helse og vurdere ulike læremidlers relevans for faget
 • Finne fram til, lese og vurdere innholdet i vitenskapelige artikler og rapporter med relevans for faget mat og helse

Kompetanse

Ved fullført studium skal kandidaten:

 • Formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger og bidra til utvikling av en profesjonell yrkesrolle
 • Kunne legge forholdene til rette for god trivsel og godt læringsmiljø
 • Kunne utøve god og forsvarlig hygiene
 • Redegjøre for omsetningen av næringsstoffer og deres betydning for helsen

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 • Forelesninger blir gitt ved innføring, oversyn og utdyping i deler av faget.
 •  Praktisk arbeid med faget vil foregå i grupper i spesialrom med tilgang på egnet utstyr og materiell. Aktuelle organiseringsmønstre er fagspesifikke arbeidsmåter som gruppeorganisering, laboratoriearbeid, demonstrasjoner/forevisninger, stasjonsarbeid, kombinasjons og individuelt arbeid.
 • IKT vil bli benyttet i deler av arbeidet med kursene.
 • Tema og prosjektarbeid.
 •  Det er hensiktsmessig at studentene selv organiserer studiegrupper for å arbeide på egenhånd med teoretisk og praktisk lærestoff. Viktige stikkord til arbeidet med den praktiske siden av faget er: plan, organisering, arbeidsteknikker og redskapsvalg/bruk av maskiner og utstyr. Lærestoffet som ikke blir dekket av undervisningen, må studentene tilegne seg selv. Arbeidsformene i studiet vil variere i de ulike emnene. For gjennomføring av studiet kreves det at studenten har tilgang til data.


Kontakt


Skip to main content