Sykepleie - bachelor

STUDIESTED: Hammerfest

Med bachelorgrad i sykepleie kan du arbeide med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner, både i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og omsorg for den syke ut fra hvordan det oppleves å være syk, og ut fra kunnskap om den enkelte sykdom.

Sats på sykepleieryrket - helsetjenesten trenger deg!

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Hammerfest
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i sykepleie
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 051
Søk studiet
Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleiere skal også ha kompetanse i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. Sykepleiere skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag
Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget
Medisinske og naturvitenskapelige emner
Samfunnsvitenskapelige emner
Praktiske studier i grunnleggende sykepleie
2. sem (vår)
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag
Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget
Medisinske og naturvitenskapelige emner
Samfunnsvitenskapelige emner
3. sem (høst)
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag
Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget
Medisinske og naturvitenskapelige emner
Samfunnsvitenskapelige emner
Praktiske studier i spesialisthelsetjenesten, kirurgisk eller medisinsk praksis
4. sem (vår)
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag
Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget
Medisinske og naturvitenskapelige emner
Samfunnsvitenskapelige emner
Praktiske studier i spesialisthelsetjenesten, kirurgisk eller medisinsk praksis
5. sem (høst)
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag
Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget
Medisinske og naturvitenskapelige emner
Samfunnsvitenskapelige emner
Praktiske studier i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hjemmesykepleie, eldreomsorg og psykisk helsearbeid
6. sem (vår)

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige-, medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner.
 • Kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleievitenskap
 • Oppdaterer sin kunnskap innenfor sykepleie
 • Har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart, og sykepleiertjenestens betydning for samfunnet
 • Har kunnskap om velferdssystemet og rammer for tjenesteutøvelsen

 

Ferdigheter:

 • Anvender sykepleiefaglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid på kliniske problemstillinger og treffer begrunnende valg
 • Observerer, vurderer, planlegger og iverksetter sykepleie ovenfor enkeltpasienter og grupper
 • Identifiserer risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, og planlegger og utfører helsefremmende og forebyggende tiltak på bakgrunn av dette
 • Informerer, underviser og veileder for å fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • Behersker relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og uttrykksformer
 • Reflekterer kritisk over egen sykepleiefaglig utøvelse
 • Er endringsdyktige ledere av eget fag og samhandler tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud som sikrer gode pasientforløp

 

Generell kompetanse:

 • Baserer yrkesutøvelsen på etisk bevissthet og kritisk refleksjon, og møter pasienter og pårørende med varhet, innlevelse og moralsk ansvarlighet
 • Bidrar til nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • Viser evne og vilje til livslang læring, arbeider kunnskapsbasert og bidrar til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:
 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

For opptak til sykepleierutdanning anses hjelpepleiere med autorisasjon, omsorgs-/helsefagarbeidere med fagbrev, helsesekretærer med autorisasjon og søkere med fagskole innenfor helse- og sosialfag å fylle de ovennevnte fagkrav.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Søkere som tas opp på sykepleierutdanninga må legge fram politiattest.

Overflytting:
Søknad om overflytting til 2. studieår, eventuelt 3. studieår, gjennomføres som egne lokale opptak.

Søknadskodene er som følger:

 • Til campus Hammerfest: 3066
 • Til campus Harstad: 3076
 • Til campus Narvik: 3075
 • Til campus Tromsø: 3041
For nærmere informasjon om retningslinjer for overflytting se her. Fristen for å søke om overflytting er 15. april.
Å lære sykepleie er sammensatt og komplekst, og innebærer engasjement og deltakelse fra studenter og lærere/veiledere. Kommunikasjon og samhandling er derfor sentrale elementer i læringsprosessen. Det forventes at studenten aktivt bruker det sosiale og faglige miljøet i studiet for å utvikle egen kompetanse. Læringssituasjonene må oppleves som meningsfulle og gi studenten anledning til å være spørrende og kritisk overfor kunnskap og erfaringer. Bachelorstudiet bygger på en pedagogisk filosofi med dialog og deltagelse i et aktivt og inkluderende læringsmiljø. Læringsformene inkluderer også, i tillegg til forelesninger, seminarer og gruppearbeid, digitale læringsmedier som f. eks. videoforelesning, streaming, læringsstier m.m.
Med en Bachelor i sykepleie blir du autorisert sykepleier og kan arbeide både i offentlige og private virksomheter. Du kan jobbe på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, i forebyggende helsearbeid, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, på cruiseskip, oljeplattformer eller for ulike hjelpeorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt.
Psykiatrisk sykepleier, operasjonssykepleier, anestesisykepleier, intensivsykepleier, barnesykepleier, videreutdanning innen aldring- og eldreomsorg, praksisveiledning, smerte og smertelindrende behandling.Videre studier ved universitet mm.


Bli student ved UiT!For studieadministrative spørsmål

Send mail til:  iho.studier@support.uit.no

 

Irene Hægdahl tlf 784 50 621

Sissel Bårdsen  tlf 784 50 674