Forfatterstudium 2 - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Forfatterstudiet-4_2.jpg

Forfatterstudium 2 retter seg mot personer som tidligere har fulgt et forfatterstudium, og ønsker å videreutvikle skapende skriveevner. Studentene skal gjennom året arbeide med et eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Studiet er samlingsbasert med sju samlinger i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av tekstverksted, forelesinger, seminarer og verksgjennomganger. Til tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:
 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Fullført Forfatterstudium 1 fra UiT eller tilsvarende formell utdanning
 • Bestått opptaksprøve
Søknadsfrist:1. mars 2019
Søknadskode:8026
Søk studiet

Det gis undervisning som skal gi kjennskap til poetikkbegrepet, norsk litteraturutvikling i nyere tid og grunnleggende litteraturhistorie. Studentene skal i tillegg gjøres kjent med ulike diskusjoner av kvalitetsbegrepet og rammebetingelsene i de nordiske bokmarkedene. Undervisningen gis i form av tekstverksted, forelesninger, seminarer, og verksgjennomganger. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. På Forfatterstudium 2 tildeles studentene individuell veileder som følger deres skriveprosjekt gjennom året.

Etter bestått studie skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

 Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til:

 • Poetikkbegrepet. Poetikk forstått både som forfatterens refleksjoner over egne poetiske praksiser, og som teori om å dikte
 • Litteraturhistorien i store trekk
 • Norsk litteraturutvikling i nyere tid
 • Ulike diskusjoner om, og innganger til kvalitetsbegrepet
 • Rammebetingelsen i de nordiske bokmarkedene, og vilkårene for utgivere og forfattere enten de skriver på majoritets- eller minoritetsspråk
 • Utforming av litterære publikasjoner

 Ferdigheter

Studenten skal:

 • Vise selvstendighet og gjennomføringsevne i forhold til eget litterært prosjekt
 • Kunne reflektere rundt egen skriving
 • Gjenkjenne ulike språklige- og fortellermessige grep og kvaliteter i sentrale litterære verk 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Planlegge og gjennomføre arbeidet med en bokutgivelse, utsendelse og lansering av denne sammen med andre
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av egen og andres praksis

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Fullført Forfatterstudium 1 fra UiT eller tilsvarende formell utdanning

Tilsvarende formell utdanning gjelder både for faglig nivå og omfang (minst 60 studiepoeng), eller annet dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse).

 • Bestått opptaksprøve

Opptaksprøven består av innsendt dokumentasjon i form av et motivasjonsbrev og skjønnlitterær tekst.

Skjønnlitterær tekst

20 – 25 sider skjønnlitterær tekst som skal være et sammenhengende utdrag fra et skjønnlitterært arbeid under utvikling (f.eks. novelle-, roman-, lyrikk- eller kortprosamanus).

Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:

 • Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med dem
 • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
 • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
 • Kort beskrivelse av forventninger til studiet

Tekst og motivasjonsbrev skal være skrevet på et nordisk språk

Vennligst last opp tekstprøve og motivasjonsbrev som et samlet dokument i PDF-format på Søknadsweb

Studiet er adgangsregulert

Studiet er samlingsbasert. I løpet av studieåret er det sju samlinger av fire til fem dagers varighet. Undervisningen gis i form av tekstverksted, forelesninger, seminarer, og verksgjennomganger. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Studentene tildeles individuell veileder som følger deres skriveprosjekt gjennom året. Til arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen.
 • Innlevering av 10 – 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling

Eksamen består av:

Innlevering av 40 – 60 sider bearbeidet tekst som inngår i det individuelle skriveprosjektet studenten har jobbet med hele året, samt en kort (1-3 sider) refleksjon rundt den innleverte teksten.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten levere en bearbeidet versjon av teksten som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.


Forfatterstudiet på nett:

Hjemmeside

FacebookKontakt
Bilde til UiT (2).jpg

Blichfeldt, Merete Elise


Rådgiver
Telefon: +4777660742 merete.e.blichfeldt@uit.no


Bli student ved UiT!