Fysikk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Fysikk-bachelor-Studiekatalog-380px-

Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklinga og former framtida. Overalt møter du avansert teknisk utstyr som er basert på kunnskap om fysikk. Fysikere jobber også med undersøkelse og forståelse av naturfenomener. I studiet lærer du grunnleggende fysikk, de nødvendige matematiske verktøy og de vitenskapelige metodene som tas i bruk i forskning på naturen og utvikling av teknologi.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i fysikk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 857
Søk studiet
Bachelorstudiet i fysikk gir en utdanning i grunnleggende fysikk og de vitenskapelige metodene som tas i bruk i forskning på naturen og utvikling av teknologi. Studiet starter med en solid matematisk basis og grunnleggende emner i mekanikk, elektromagnetisme, kvantemekanikk, og statistisk fysikk og termodynamikk.

I tillegg til de grunnleggende emnene har studiet en profil rettet mot instituttets forskningsaktiviteter innen dataanalyse og sensorteknologi, energi og klima, jordobservasjon, og romfysikk. Mot slutten av studiet velger du spesialisering som vil danne grunnlag for valg av studieretning på mastergradsnivå.

I tillegg er det mulig å gjennomføre en prosjektoppgave i fysikk på 10 eller 20 studiepoeng. Oppgaven kan bestå av litteraturstudier og/eller praktisk/eksperimentelt arbeid, og det gis individuell veiledning.

Av valgemnene må emner tilsvarende minst 30 studiepoeng velges blant relevante fysikkemner. Øvrige valgemner kan velges fritt blant emner innen høyere utdanning, og en rekke emner innen matematikk og andre fagområder kan anbefales. En oversikt over anbefalte valgemner finner du i studieplanen nederst på siden.

Studieprogrammet har 90 studiepoeng fysikk og 50 studiepoeng matematikk og statistikk. Hvis du i tillegg tar 10 studiepoeng valgemner i matematikk eller statistikk, vil du få nok faglig bakgrunn til å kunne undervise både i matematikk og fysikk i skoleverket.

Det første semesteret arrangeres det et obligatorisk feltkurs ved Andøya rakettskytefelt.

Kunnskaper - Kandidaten:

 • har en solid bakgrunn i fysikk og matematikk
 • har kjennskap til vitenskapelige metoder i matematikk, statistikk og fysikk

Ferdigheter - Kandidaten:

 • kan beskrive og forklare de fundamentale lover i naturen
 • kan anvende teori og fagkunnskap til problemløsning
 • kan bruke vitenskapelige måleinstrumenter
 • kan bruke programmeringsverktøy
 • kan lage matematiske formuleringer av fysiske lover og problemstillinger

Generell kompetanse - Kandidaten:

 • viser gode arbeidsvaner, følger etiske retningslinjer og er i stand til å fortsette en karriere innen næringslivet, offentlige etater eller fortsette utdanningen mot en mastergrad i fysikk

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) + ett av følgende programfag:

 • Matematikk R2
 • Fysikk (1 + 2)
 • Kjemi (1 + 2)
 • Biologi (1 + 2)
 • Informasjonsteknologi (1 + 2)
 • Geofag (1 + 2)
 • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Tilsvarende beståtte studieretningsfag fra Reform 94 godkjennes.

NB! Nye opptakskrav fra 2018.

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Studiet er uten adgangsregulering og åpent for alle kvalifiserte søkere.

Undervisningen bygger på forkunnskaper i matematikk og fysikk tilsvarende programfagene Matematikk R2 og Fysikk 2 fra videregående skole. Søkere som kun har Fysikk 1 fra videregående skole vil tilbys fleksible undervisningsressurser for å kompensere for manglende forkunnskaper.

Studieprogrammet har opptak hver høst med søknadsfrist 15. april. Søknaden sendes elektronisk til Samordna opptak. Søknadskoden er 186 857. For å kunne søke gjennom Samordna opptak trenger du elektronisk ID. Husk at du må skaffe deg nødvendige koder eller kort i god tid før søknadsfristen.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres justeringer i individuell utdanningsplan.
Studieprogrammet tilbyr et variert undervisningsopplegg. Enkeltemnene i studieprogrammet har forelesninger, hvor teori og faglige tema gjennomgås, og øvelser, med løsning av oppgaver der problemstillinger i fagstoffet diskuteres. Undervisningen kan også bestå av laboratoriearbeid, feltarbeid, pc-lab eller kombinasjoner av disse.

I bachelorstudiet kan det etter forespørsel inngå en prosjektoppgave hvor det gis individuell veiledning av instituttets vitenskapelig ansatte, eventuelt i samarbeid med ekstern bedrift eller institusjon etter avtale.

Eksamensform varierer, men består som regel av en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med en hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver godkjent for tilgang til eksamen.

Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet evalueres minimum hver tredje gang de gis. Oversikt over hvilke emner som skal evalueres hvert semester finnes på fakultetets nettsider om kvalitet i utdanninga.

Bachelorstudiet i fysikk er et norskspråklig studieprogram. Undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk i alle obligatoriske emner, men pensumlitteraturen er likevel ofte på engelsk.

For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk og for å integrere internasjonale studenter i studentmiljøet, vil valgemner på 2000-nivå ofte være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her være på engelsk, men du kan velge å besvare eksamen på norsk/skandinavisk.

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig. Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold anbefales gjennomført i siste studieår, men kan ved tilpasninger i utdanningsplanen gjennomføres på annet tidspunkt.

Mer informasjon om utveksling finnes her.

Utdanningen gir brede kunnskaper innen fysikk og matematikk, som betyr at du lett kan tilegne deg spesialiserte kunnskaper i ulike sammenhenger og som vil gjøre deg kvalifisert for jobber innenfor mange områder. Du lærer å analysere data som kan brukes til å løse problemer for eksempel innen oljeleting, fornybar energi, jordobservasjon eller romfysikk. Din fysiske og matematiske forståelse kan du benytte til å løse klimautfordringer, forske med bruk av avansert radar og raketter eller utvikle medisinsk teknologisk utstyr.

Analytisk tenkning kan du også benytte til strategi, forvaltning og administrasjon. Kombinerer du bachelorstudiet i fysikk med praktisk-pedagogisk utdanning blir du kvalifisert for lærerstilling i skoleverket.
Bachelorstudiet i fysikk kvalifiserer for opptak til det 2-årige mastergradsprogrammet i fysikk ved UiT Norges arktiske universitet, dersom gjennomsnittskarakteren er C eller bedre. Graden gir også adgang til fysikkstudier på tilsvarende nivå andre steder, også internasjonalt.


Kontakt

Liikanen, Laura


Stipendiat
Telefon: +4777645550 laura.liikanen@uit.no

Relaterte yrker
Andre fysikkstudier ved UiT
Vi tilbyr også to sivilingeniørstudier i fysikk:

Anvendt fysikk og matematikk

Romfysikk

 

 

Bli kjent med fysikkstudentene på Facebook

Fysikkforeninga Momentum

Hva kan du bli?
Utdannelse i i fysikk ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet gir spennende jobbmuligheter.

Les hva tidligere studenter sier.

Skip to main content