Finsk - Litteratur - master

STUDIESTED: Tromsø
Finsk-Litteratur-master-Studiekatalog-380px-

Finlands litteratur har røtter i en av verdens rikeste folkediktninger. Finsk prosa har tradisjonelt hatt et sterkt folkelig og nasjonalt preg samtidig som tilknytningen til europeisk litteratur har vært tett. Moderne finsk litteratur kjennetegnes av svart humor, skarp analyse av liv og samfunn, ny definering av kjønnsroller og andre hierarkier - og en nostalgisk lengsel tilbake til landlig idyll. Ved å studere finsk litteratur lærer du å kjenne en spennende grensekultur mellom øst og vest.

 

 

 

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i finsk litteratur
Opptakskrav: Bachelor i språk og litteratur eller tilsvarende gradsutdanning.
Søknadsfrist:15.april.
Søknadskode:5045
Søk studiet
Finsk er en studieretning i Master i litteratur. Studiet består av totalt 120 studiepoeng, og har følgende sammensetning:

 • 30 studiepoeng obligatoriske FIN-3000-emner i litteratur/kultur
 • 30 studiepoeng valgfrie emner på 3000-nivå
 • 60 studiepoeng masteroppgav (FIN-3910)

Det tilbys ikke 3000-emner i finsk litteraturvitenskap hvert semester. Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon om hvilke emner som tilbys. Studieretningen i finsk har tre fagspesifikke emner og 30 stp. valgemner. De fagspesifikke emnene er: FIN-3110 Narrasjonsteori, FIN-3111 Fordypning i finsk litteratur og FIN-3112 Fakta og fiksjon: å studere ideologiske og polemiske tekster.

De inntil 30 stp som er valgfrie, kan være litterære eller språklige emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom en student ønsker å ta emner på lavere nivå, må dette søkes særskilt om. Studentens veileder, eventuelt faggruppa, må anbefale søknaden, som videre må godkjennes av programstyret for humanistiske fag.

I tillegg er det i hvert semester mulig å ta et spesialemne i finsk litteraturvitenskap FIN-3190 Spesialemne i finsk litteraturvitenskap. Det kan inngå som et 3000-emne i finsk litteraturvitenskap eller et av de valgfrie emnene. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

Mastergradsoppgaven er en kortere, vitenskapelig avhandling på 60 studiepoeng (70-100 sider). Det anbefales å starte arbeidet med mastergradsoppgaven så tidlig som mulig i studiet. Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt/veileder. Det er mulig å levere masteroppgaven både i høst- og vårsemesteret. Frist for innlevering er 1. november og 15. mai. For nærmere informasjon om mastergradsoppgaven, se emnebeskrivelsen (FIN-3910 Masteroppgave i finsk litteratur).

Under Oppbygging av studiet ser du et eksempel på studieprogresjon .

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem
Emne i finsk litteraturvitenskap
Valgemne
2. sem
Emne i finsk litteraturvitenskap
Valgemne
3. sem
Emne i finsk litteraturvitenskap
Valgemne
4. sem

Etter fullført mastergrad i litteratur skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • oppnådd en faglig spesialisering i finsk litteratur og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • skaffet seg dypere kunnskaper i finsk litteratur gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
 • bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • utviklet en kritisk forståelse for hvordan litteraturvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • orientere seg i litteraturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • produsere akademiske tekster og analytisk behandle og fortolke av et litteraturvitenskapelig materiale eller en litteraturvitenskapelig problemstilling
 • formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på finsk

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor finsk litteratur som kvalifiserer for videre litteraturvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteraturkunnskaper
 • kan bruke sin erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven
 • har opparbeidet seg en generell humanistisk kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse

 

For opptak til masterprogrammet i litteratur, studieretning finsk, kreves bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i finsk. Av de 80 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.
Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal følge deg opp gjennom hele skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

 Norsk/ svensk og finsk

En mastergrad i litteraturvitenskap er blant annet relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, museum, bibliotek, reklame og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir studiet lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet.

Studiet kvalifiserer også for opptak til doktorgradsutdanning i litteraturvitenskap og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.
  Det er mulig å søke opptak til ph.d.-studier.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Via den åpne avtalen NORDPLUS -Nordlys har studenter i kvensk og finsk tilgang til alle universiteter i Finland. Vi anbefaler spesielt:

Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Linköpings universitet Sverige
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Universidad de Navarra Spania
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Universitat Pompeu Fabra Spania
Universidad de Huelva Spania
Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholms universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Åbo Akademi Finland
Mittuniversitetet Sverige
Universidad de Granada Spania
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Humboldt-Universität zu Berlin Tyskland
Roskilde Universitet Danmark
Syddansk Universitet Danmark
Lapin yliopisto Finland
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - XAMX Finland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Mälardalens högskola Sverige
Tallinna Ülikool Estland
Turun yliopisto Finland
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Saint-Petersburg State University Russland
Uppsala universitet Sverige
Sofia University "St. Kliment Ohridski" Bulgaria
Universidad de Castilla-La Mancha Spania
Ollscoil Luimnigh Irland
University of York Storbritannia og Nord-Irland


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Bli student ved UiT!Informasjon til masterstudenter

Institutt for kultur og litteratur og Institutt for språkvitenskap har en egen side hvor du kan finne relevant informasjon om ditt masterstudie.  Her finner du informasjon om mastergradskontrakt, lesesalsplass, om skriving og innlevering av masteroppgaven, og om studiereiser. Det legges også ut informasjon om relevante kurs for masterstudenter.