Samtidskunst - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
StudioKA

 

Mål med utdanningen er å gi studenten et bredt grunnlag for fremtidige studier eller profesjonell kunstnerisk praksis. Bachelorstudiet søker en balanse mellom lokal og internasjonal orientering. Studiet retter seg mot studenter som ønsker å utvikle egen kunst og eget initiativ i en kritisk og diskursiv kontekst.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i samtidskunst
Opptakskrav:Generell studiekompetanse (eller realkompetanse) og bestått opptaksprøve
Søknadsfrist:1. mars
Søknadskode:8010
Søk studiet

Studiet er bygd opp på følgende måte:

1. og 2. semester

I første år av studiet er orientering, innføring og oversikt hovedhensikten. Grunnleggende innføring i samtidskunstens metoder, teknikker, teori og historie. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap i bruk av basisverktøy og ta dette i bruk i eget arbeid. Introduksjon til regionen: kultur, historie, samfunn og kunst. Introduksjon til verksted og materialkunnskap. Introduksjon til kunstneriske metoder, f.eks kropp, språk, tekst og digitale medier. Tekniske kurs som f.eks foto, lyd og video, silketrykk. Introduksjon til kunst- og samfunnsteori. Fokus på formidling og publisering av kunstnerisk praksis og formidling som kunstnerisk praksis. Kunstneriske metoder: film og dokumentariske strategier, tekstproduksjon.

3. og 4. semester

Større fokus på eget individuelt arbeid. Innføring i ulike kunstneriske forskningsmetoder, forskningsmetoder i andre fagdisipliner og kildekritikk. Refleksjon omkring kunstnerisk forskningsmetode i egen praksis. Gjennomføring av praksisperiode samt gjøre seg relevante erfaringer om den profesjonelle kunstscenen/kunstnerpraksis. Konseptuell og praktisk gjennomføring av individuelt kunstnerisk semesterprosjekt. Fokus på eksperimentering, konsentrasjon og fordypning i undersøkelsesmetoder og presentasjonsform, samt forholdet mellom disse.

I tredje semester skal studenten gjennomføre en praksisperiode hos kunstner, ved kunstinstitusjon eller lignende tilknyttet det profesjonelle samtidskunstfeltet. Praksisen skal være relevant for hver enkelt students kunstneriske praksis/prosjekt.

5. og 6. semester

Fordypning i egen kunstproduksjon, kontekstualisering av eget arbeid muntlig og skriftlig. Kunnskap om praktisk planlegging, gjennomføring av eget arbeid og formidling av dette i en offentlighet. Utvikle god forståelse for visningssituasjon og kontekst.

Studentene anbefales utveksling i 5. semester.

Studentene må selv finansiere eget kunstnerisk arbeid.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
6. sem (vår)

Kunnskaper

 • God innsikt i og forståelse for samtidskunstens diskurser
 • Grunnleggende kunnskaper om kunstteori og -historie
 • Grunnleggende kunnskaper om idéutvikling, disiplin, praktisk realisering, presentasjon, dokumentasjon, prosjektstyring og formidling
 • Grunnleggende kunnskaper om ulike teknikker, arbeidsmetoder og kunstneriske prosesser

Ferdigheter

 • Grunnleggende evner til formulering, presentasjon og kritisk refleksjon rundt eget kunstneriske arbeider og mestring av basisverktøy
 • Kunne formulere sitt selvstendige ståsted som kunstner
 • Kunne realisere sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
 • Kritisk steds- og situasjonsanalyse med en teoretisk forankring

Generell kompetanse

 • Kjennskap til ulike arbeidsmetoder/teknikker, prosess og organisasjon
 • Verksforståelse
 • Kritisk steds- og situasjonsanalyse
 • Evne til verksforståelse og forståelse for kontekst og resepsjon gjennom analyse, samtale, diskusjon og kritikk
 • Utvidet forståelse av egen og andres kunstnerisk produksjon
 • Bredde i kjennskap om kunstnerisk produksjon

Opptakskrav er:

Bestått opptaksprøve og generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksprøven består av:

 • Portefølje: les mer her
 • Beskrivelse av vedlagte arbeider
 • Oversikt over innhold i porteføljen - skjemaet finner du her

På grunnlag av søknad blir et utvalg søkere invitert til intervju som avvikles i Tromsø. Gjennomført intervju er en forutsetning for opptak.

Studiet er adgangsregulert.

Elektronisk søknad med alle dokumenter sendes inn via SøknadsWeb

  

For realkompetansesøkere gjelder følgende krav:

 • Faglige krav:
  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94), og
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform-94)

eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

 • Relevant yrkeserfaring og/eller utdanning. Som relevant yrkeserfaring og/eller utdanning regnes dokumentert selvstendig praksis med billedkunst og utstillingsvirksomhet, arbeid med kunst i institusjoner/ organisasjoner, assistent for profesjonelle kunstnere, skoler med relevante fag i forhold til utdanningen, som for eksempel kunst, design og håndverksfag, grafisk design, foto osv.
  • Relevant yrkeserfaring kan erstattes av:
   • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
   • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
   • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
   • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år
Info om realkompetanse

 

Studiet har følgende undervisningsformer: Fellesundervisning, introduksjonskurs, individuelt studioarbeid, individuell- og gruppeveiledning, forelesninger, seminarer, workshop, gruppearbeid og studietur. Muntlig fremlegging og presentasjon av eget arbeid. Planlegging, gjennomføring, dokumentering og presentasjon av praksisperiode. Avgangsutstilling og publikasjon utvikles gjennom gruppearbeid og i samarbeid med hovedveileder. Studenten må bestå hvert emne for å kunne gå videre til neste emne. Emnebeskrivelsene fastsetter arbeidskrav og eksamen.

Praksis i 3. semester kan gjennomføres i utlandet. Studenter anbefales utveksling i 5. semester.

Studiet ved Kunstakademiet gir fundament for arbeid som kunstner med egen kunstnerisk praksis, eller grunnlag for videre studier. Studieprogrammet kvalifiserer for opptak til mastergrader i kunst. I tillegg kan studiet gi grunnlag for å arbeide og videreutdanne seg innenfor andre praksiser som kuratering, kunsteori og kunstkritikk.


Kontakt

Degerman, Markus


Professor
Telefon: 77660748 Mobil: 93004322 markus.degerman@uit.no

Blichfeldt, Merete Elise


Førstekonsulent
Telefon: 77660742 merete.e.blichfeldt@uit.no

Kunstakademiet på nett:

Hjemmeside

Facebook

 

 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL


Hva skjer med søknaden min etter 1. mars? Alle godkjente porteføljer vurderes av opptakskomiteen.  Opptakskomiteen bestemmer hvilke søkere som skal inviteres til å komme til Tromsø på intervju.  Etter at alle intervjuer er gjennomført, fatter opptakskomiteen vedtak om hvilke søkere som skal tilbys plass ved studiet. Etter at det er fattet vedtak om hvilke søkere som får opptak, sendes det ut svar til alle som har søkt om opptak ved studiet.

Får jeg tilbakemelding på innsendt portefølje? Vi har dessverre ikke mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger.

Når vil jeg få informasjon om jeg er invitert til intervju? Du vil motta en invitasjon til intervju i første halvdel av april

Hvem vil være til sted under intervjuet? Representanter fra opptakskomiteen vil være til stede ved intervjuene. Opptakskomiteen består av instituttleder, 2 faglige medlemmer og studentrepresentanter.

Får jeg eget atelier? Alle studenter får egen atelierplass i fellesskap med andre.

Jeg studerer ved en annen kunst/designhøgskole - kan jeg overflyttes til Kunstakademiet? Du må søke opptak til studiet gjennom det ordinære opptaket. Dersom du får opptak ved Kunstakademiet, kan du søke om å få tidligere studier innpasset. Om søknaden blir innvilget, kan du få innpassing i et kull som er kommet lengre i studiet.

Kan jeg ta del av utdanningen i utlandet? Vi oppfordrer studentene våre til å søke om utvekslingsopphold i høstsemesteret, 3. studieår. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet, så du taper ikke studieprogresjon.

Jeg har fått opptak ved studiet, og trenger et sted å bo – hva gjør jeg? I denne lenken under pkt 6, finner du informasjon om hvor og hvordan du kan søke bolig i Tromsø: https://uit.no/utdanning/sjekkliste

Jeg har fått opptak til studiet, men jeg kan ikke møte til studiestart. Hva gjør jeg? Hvis du ikke kan møte til studiestart, må skriftlig søknad sendes studieadministrasjonen snarest. Dokumentasjon på fravær må legges ved søknaden. Kunstakademiet godkjenner kun fravær der tungtveiende grunner kan dokumenteres. Ferie er ikke regnet som en tungtveiende grunn.

Hvor i Søknadsweb laster jeg opp porteføljen?Velg dokumenttype "Other" for å laste opp porteføljen, beskrivelse av vedlagte arbeider og oversikt over innhold i porteføljen. Last gjerne alt opp som et samlet PDF-dokument.

Hva må en godkjent portefølje inneholde? En godkjent portefølje skal bestå av dokumentasjon av 6 - 8 arbeider. Les mer informasjon om innhold i porteføljen her

Skip to main content