Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 År

Foto: Kjell-Petter Hetland
Foto: Kjell-Petter Hetland

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke!

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker.

Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Som grunnskolelærer for 1.-7. trinn blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Du blir en god rollemodell og motivator for de yngste elevene. Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du variert praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring.

Det vil være mulig å få slettet deler av studielåndet ved fullført utdanning, se Bli lærer!

Spørsmål om studiet
LENA HUSTAD
Lena Hustad

Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master


Henning Marius Sollid
Henning Marius Sollid

Studieleder grunnskolelærerutdanning


Bakken, Kristine Marie

Studiekonsulent for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

 • Høy kvalitet
 • Faglig tyngde
 • Fire undervisningsfag
 • Begynneropplæring
 • Mye praksis
 • Utveksling

 

Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en god kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får solid utdanning i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer og ekspert i begynneropplæring!

Fag i utdanningen

Norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg til disse velger du to andre undervisningsfag (fag 3 og fag 4). Du kan velge mellom engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag.

Studiet avsluttes med en masteroppgave i begynneropplæring eller fagdidaktikk. I fagdidaktikk kan du velge blant følgende masterfag: engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, matematikk, naturfag, norsk eller samfunnsfag.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

 

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer praksis blant annet gjennom Universitetsskoleprosjektet som er et samarbeid med flere kommuner. Prosjektet arbeider med å utvikle praksisopplæringen i utdanningen. Dette medfører at du vil møte skoler som er utviklingsorienterte og som arbeider spesielt med praksisdelen av utdanningen.

Som landets første tilbyder av integrert master i lærerutdanning i grunnskolen, er UiT tildelt Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed). ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og kvalitetsindikatorer for å utvikle lærerutdanningene ved UiT. Du kan bli en del av dette nyskapende miljøet.

Som utdannet grunnskolelærer (lektor) for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Med en master i grunnskolelærerutdanning har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning i det lokale utviklingsarbeidet.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. studieår
2. studieår
Fag3: 15 stp
Fag3: 15 stp
3. studieår
Fag1: fordypning 15 stp
Fag4: 15 stp
Fag4: 15 stp
4. studieår
LER-3000 PEL Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet, 15 stp
LER-3001 PEL Kultur, identitet og danning, 15 stp
LER-3600 Praksis 4. år
Masteremne 15 stp
Masteremne 15 stp
5. studieår
LER-3500 Forskningsdesign og metode, 15 stp
Masteroppgave 45 stp

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

 

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest.

Suppleringsopptak
Rammeplanen til de nye lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4.studieår. Ved søknad om opptak til 4.studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3113.

Følgende masteremner tilbys høst 2020 for grunnskolelærerutdanningen 1-7.trinn 4.studieår:
- Norsk
- Engelsk
- Naturfag
- Samfunnsfag
- Begynneropplæring (dette betinger at du har fordypning i matematikk eller norsk)

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:
- Karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2020 ettersendes karakterutskrift, legg inn merknad om dette i din søknad)
- dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15.april

Studieplan for utdanningen med emnebeskrivelser finner du nederst på nettsiden.

Undervisning

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det må påregnes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning. Det stilles krav til oppmøte i undervisning og praksis.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen
Eksamensformene vil variere mellom praktisk eksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, skoleeksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og masteroppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av studiet gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d New Zealand, Sør-Afrika, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

 • UC Berkeley (USA)
 • Umeå Universitet (Sverige)
 • Åbo Akademi (Finland)
 • Nelson Mandela University (Sør-Afrika)
 • University of York, Norwegian Study Centre (Storbritannina)
 • University of Auckland (New Zealand)

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av vårsemesteret, 4. studieår.

Dette tilbys kun på norsk

Bli lærer

Andre studier du kanskje vil like

...
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Grunnskolelærer i 5.-10. er synonymt med å være god rollemodell og faglig fordypning

...
Barnehagelærer - bachelor

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer deg til pedagogisk stilling og lederarbeid i barnehagen. Søk ...