Psykisk helse - Helsefag - master

STUDIESTED: Tromsø
Psykisk-helse-Helsefag-master-Studiekatalog-380px-

3 årig deltidsstudium. Studieretningen psykisk helse er tverrfaglig og omfatter de oppgaver som svarer til samfunnets behov for tjenester og fokuserer på forebygging, behandling og rehabilitering i den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten. Psykisk helse retter seg mot mennester med psykiske, psykososiale og mellommenneskelige problemer, familien og det lokale nettverket.

Fakta

Varighet:
Studiested Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i helsefag
Opptakskrav:Bachelorgrad innen helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning + 1 års yrkespraksis
Søknadsfrist:Programmet er under revidering og det vil bli opprettett nye studieprogram. Det er ikke opptak i 2018. Mer informasjon om opptak på de nye programmene vil komme mot slutten av året.
Søknadskode:
Søk studiet

Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år.
1. semester høst
Emnet HEL-3100 Grunnlagstenkning i helsefagene (20 sp) har fokus på to sammenhengende områder:
a. Vitenskapsteori og etikk og
b. Ulike perspektiv på kropp, sykdom og funksjon.

2. semester vår:
Emnet HEL-3026 Psykiske og rusrelaterte lidelser (20 sp). Emnet har fokus på psykiske - og rusrelaterte lidelser og det sosiale miljø. Forebygging, helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og organisering av sosial- og helsetjenester.

3. semester høst
Emnet HEL-3036 Kunnskapsformer og samhandling (10 sp) fokuserer på yrkeserfaringer, samarbeidsformer og nettverksarbeid sett i lys av ulike teoretiske og vitenskapelige perspektiver. Emnet vektlegger også sentrale måter å forstå kultur på.

Emnet HEL-3120 Metodologi, metoder og forskningsetikk (10 sp) fokuserer på grunnleggende forutsetninger for forskjellige metodiske tilnærminger i helsefagene og omfatter kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, ulike metoders anvendelse og forskningsdesigne.

4. semester vår
Emnet HEL-3037 Utøvelse og utvikling av psykisk helsearbeid (10 sp). Emnet består av 8 ukers klinisk praksis med vektlegging av egen faglig og personlig kompetanseutvikling. Individuell veiledning og gruppeveiledning inngår også i dette emnet.

Emnet HEL-3038 Utvikling av forskningsprosjekt (10 sp). Emnet fokuserer på utvikling av forskningsprosjekt og utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for mastergradsoppgaven.

5. og 6. semester høst og vår
Emnet HEL-3902 Masteroppgave i helsefag studieretning psykisk helse (40sp)
Emnet gir fordypning i et nærmere avgrenset forskningsområde knyttet til eget fagfelt og er et selvstendig arbeid som også omfatter fremlegg i seminar og veiledning etter fastsatt program. Prosessen frem mot skriving av masteroppgaven starter i første studieår. Oppgaven utarbeides i løpet av 5. og 6. semester.

Studieretning psykisk helse ved Master i helsefag har som formål å utdanne kandidater med høyt kunnskapsnivå innen psykisk helse og med høy yrkesetisk standard. Kunnskap og forståelse samt ferdigheter er en forutsetning for planlegging og gjennomføring av utøvelse av psykisk helsearbeid, håndtering av etiske dilemmaer i praktisk fagutøvelse og utvikling av fagprosjekter i fagfeltet.

Etter avsluttet studium skal studentene kunne:

 • anvende kunnskap om forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykososiale vansker og psykiske og rusrelaterte lidelser
 • diskutere kultur og kulturforståelse og vise et bevisst forhold til eget historiske ståsted, kulturelle kontekst og den betydning kulturforståelse generelt har i utøvelsen av eget fag
 • en relasjons- og nettverksbasert tilnærming til egen yrkesutøvelse hvor brukeren betraktes som en aktiv og delaktig part i arbeidet
 • arbeide i tjenestefeltet med fokus på lokal tjenesteutvikling i samarbeid med andre tilbud og frivillige organisasjone
 • analysere faglige problemstillinger og gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med de gjeldene forskningsetiske regler
 • utføre helsearbeid innen psykisk helsetjeneste med befolkningens behov for tjenester
 • bedømme og vurdere egen og andre yrkesutøvelse fra et etisk, samfunnsmessig, profesjonelt og vitenskapelig perspektiv
 • undersøke kritisk sammenhenger mellom tenkning, fagutøvelse, fagspråk og fagformidling, faglig utviklingsarbeid og forskning.

 

Studieretning psykisk helse

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning

Minimum ett års relevant yrkespraksis.

 

Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.
 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere med eldre utdanning som gir uttelling for mindre enn 180 studiepoeng, kan tas opp dersom de har tilstrekkelig med relevant videreutdanning.
 • Det stilles krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet: fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden eller integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden

 

Følgende dokumentasjon må innsendes innen søknadsfristen til studiet:

 • Vitnemål på relevant utdanning
 • Yrkespraksis: krav om bekreftelse på tilsettingsforhold (arbeidsbekreftelse/arbeidsattest fra leder/personalavdeling.) Yrkesprakis må være av minimum ett års varighet med 100% stilling, ikke nødvendigvis sammenhengende men totalt.

 

Søkere som ønsker innpass for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpass utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.

Studiet er adgangsregulert.

Svar på søknad om opptak sendes til den e-postadressen som søker har registrert i sin søknad.

Gjennomgående arbeids- og undervisningsformer er:
 • klinisk praksis/feltarbeid
 • praktisk arbeid i grupper: basisgrupper, KSK-grupper (kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning),
 • ferdighetstrening
 • forelesning og dialogseminar
 • selvstudier- og litteraturstudier
 • informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
 • nettbasert studentaktivitet
 • oppgaveløsning med mer.

Hensikten med praksisstudiene er:

 • utvikle bred klinisk kompetanse på bakgrunn av kunnskaper, personlige erfaringer, og øvelse i praktiske ferdigheter
 • i en tverrfaglig sammenheng å kunne vurdere å iverksette relevante handlinger i samarbeid med bruker og pårørende
 • å gi erfaringer og kunnskaper om brukergrupper, institusjoner/fagfelt og arbeidsmåter.

Norskspråklig studieprogram. Det kan bli undervist på skandinaviske språk og engelsk.

Fullført utdanning kvalifiserer for helsefremmende arbeid, forebygging og behandling innen psykisk helse i kommuner, den kommunale helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Studieretningen kvalifiserer for lederstillinger i helsesektoren/helseforetak, undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet. I tillegg gir studieretningen kompetanse for ledelse av kvalitetsutviklingsprosjekt og deltakelse i forskningsprosjekt innen egen virksomhet. Studieretningen kvalifiserer for opptak til ph.d.- studie.


Kontakt:
iho.studier@support.uit.no

77660781


Bli student ved UiT!Relaterte yrker