Studieretning:

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Studieretning:

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Programmet er under revidering og det vil bli opprettett nye studieprogram. Det er ikke opptak i 2018. Mer informasjon om opptak på de nye programmene vil komme mot slutten av året.
Søking og opptak
Slik søker du

Spørsmål om studiet

Studiets starter med en teoretisk innføring i ulike måter å forstå kropp, sykdom og funksjon, tema som utdypes gjennom de fire første semestrene. Bevegelsesutvikling, -kontroll og -læring vil bli belyst i humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige perspektiv i første semester. Sykdom og klassifikasjon av sykdom, og differensieringen av og sammenhengen mellom psykiske lidelser og somatiske og psykosomatiske plager vil også bli tatt opp og drøftet. Innledningsvis vil en også se fysioterapifaget i en historisk sammenheng, med spesiell vekt på utviklingen innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Klinisk undersøkelse og funksjonsvurdering anses som forutsetning for å kunne velge og tilpasse terapeutiske tilnærmingsmåter. Det gjelder både når fysioterapi er pasienters eneste tilbud, og når fysioterapi inngår i flerfaglige behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsopplegg. Allerede fra første semester vil studentene arbeide praktisk i samlingene med fysioterapeutiske undersøkelser i første omgang. I andre semester er i sin helhet viet undersøkelse og funksjonsvurderinger. Studentene skal lære å gjennomføre og dokumentere undersøkelse (såkalt prøvebehandling) etter modell av norsk psykomotorisk fysioterapi. Emnet orienterer også om andre fysioterapeutiske undersøkelser, og om undersøkelsesformer som andre faggrupper benytter.

I tredje og fjerde semester er undervisningen rettet mot videreutvikling av spesialisert klinisk kompetanse. Individuelle tilnærminger får størst plass, og sees som forutsetning for utarbeiding og gjennomføring av gruppebehandling. En søker å fremme refleksjon over faglige vurderinger, handlingsvalg, virkemidler og tiltak ved hjelp av teori fra tidligere og parallelle emner. Kunnskapsbegrepet tematiseres, og forholdet mellom ulike kunnskapsformer og faglig dokumentasjon belyses. Vitenskapelige metoder spesielt relevante for fysioterapi introduseres og gjøres til gjenstand for drøfting og kritisk refleksjon.

Ulike behandlingstradisjoner belyses og analyseres. Norsk Psykomotorisk fysioterapi står i en særstilling i studiet - ut fra sin historiske betydning for fagfeltet, men også fordi tradisjonen står sentralt i dagens fysioterapi, både hva tenkemåter og faglig metodikk angår. Basal Kroppskjennskap vies også oppmerksomhet begrunnet i denne retningens betydning i aktuell skandinavisk fysioterapi. Studentene skal også få kjennskap til andre faglige retninger og virkemidler. Bevegelse er både virkemiddel og mål i fysioterapi, og vil bli belyst både i bevegelsespraksis i samlinger gjennom hele studiet og som teoretisk begrep.

I tredje og fjerde semester vil sentrale fagtradisjoner fra psykiatri og psykologi bli presentert og relatert til fysioterapi. I tråd med den historiske utviklingen innenfor NPMF vektlegges psykodynamiske terapitradisjoner. Nyere empirisk utviklingspsykologi presenteres og relateres til fysioterapi. En vil også belyse et visst spekter av undersøkelsesformer som er alminnelig brukt innenfor helsetjenester og forskning i forhold til psykosomatiske og psykiske lidelser.

Tredje semester vil også handle om vitenskapelige emner. Undervisning i metodologi, forskningsmetoder og forskningsetikk skal forberede studentenes arbeid med masteroppgaven.

Fjerde semester omhandler kjennetegn ved praktisk klinisk kompetanse og spesielle utfordringer ved dokumentasjon innenfor praktiske fag. Emnet vil også videreføre elementer fra metodekurset, og uteksamineres med prosjektskisse til masteroppgaven. Studenten kan så gjennomføre nødvendige søknadsprosesser og legge grunnlag for empiriske studier masteroppgaven.

Femte og sjette semester er viet mastergradsoppgaven. Oppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid relevant for studieretningens fagområde.

Praksis avsluttes i sjette semester med klinisk eksamen som avvikles før innlevering av masteroppgaven.

Studiets overordnede mål er å bidra til en bedre helsetjeneste for pasienter med psykiske og psykosomatiske lidelser ved å utdanne fysioterapeuter på mastergradsnivå med fordypning innen psykomotorisk fysioterapi. Studiet skal ivareta et helhetlig kropps- og menneskesyn og fremme høye yrkesetiske, faglige og vitenskapelige standarder og verdier.

Etter avsluttet studium skal studenten kunne

- utføre spesialiserte kliniske undersøkelser, vurderinger og tiltak og kommunisere med pasienter, pårørende og annet helsepersonell

- redegjøre for etiske implikasjoner av fagutøvelse og over egen rolle og funksjon i samhandling med pasienter og pårørende, og med andre faggrupper

- redegjøre for ulike teoretiske perspektiv på kropp og sykdom og betydninger av disse for forståelse av helseproblemer, behandling og forebyggende tiltak

- kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på eget fagområde med andre spesialister og til allmennheten i relevante kommunikative sjangere

- redegjøre for fagets og utdanningens plass i og relevans for samfunnet

- redegjøre for velferdsstatens prinsipper og rettskilder for rettighetsytelser

- undersøke kritisk sammenhenger mellom tenkning, fagutøvelse, fagspråk og fagformidling, faglig utviklingsarbeid og forskning

- identifisere, strukturere og formulere faglige problemstillinger for å bidra til nytenkning og innovasjon i fagområdet

- gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 

Fysioterapeuter med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi arbeider innenfor en bred skala av arbeidsplasser både i kommunehelsetjenesten og i andrelinjehelsetjenesten; i somatisk og psykisk orientert helsearbeid.

Fysioterapeutene med slik spesialkompetanse er bidragsytere i utredningsarbeid og diagnostikk, de driver individuell behandling og gruppeterapi. De benyttet i varierende grad fysisk aktivitet og legger til rette for større fysisk utfoldelse, trening og lek.

Innholdet i og betydningen av de forskjellige arbeidsmåtene er forskjellig, avhengig av arbeidssted og institusjonelle rammer, men også av fagmiljøenes teoretiske orientering og tenkning om kroppens funksjon i forhold til menneskets psykososiale utvikling og samhandling.

Mastergradsstudiet i psykomotorisk fysioterapi skal kvalifisere kandidatene til:

  • spesialisert klinisk arbeid på ulike nivåer og deler av helsetjenesten, i institusjoner og enheter innenfor psykisk helsevern og helsetjenester orientert mot somatiske helseproblemer; selvstendig og i samarbeid med andre faggrupper
  • primærkontaktfunksjon i helsevesenet
  • fagutviklingsarbeid i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og faget generelt
  • utdanningsstillinger ved høgskoler og universitet
  • phd-studier i helsevitenskap og fysioterapi
  • Fullført studium inngår i kvalifiseringskrav for å heve offentlig refusjon for norsk psykomotorisk fysioterapi fra HELFO.

 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
Hel-3901 Mastergradsoppgaven (20 sp)
Hel-3002 Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi - funksjonsvurderinger og tiltak
6. sem (vår)
Hel-3901 Mastergradsoppgaven (20 sp)
Hel-3002 Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi - funksjonsvurderinger og tiltak

Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.

Søkere må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut

Søkere må ha minst ett års praksis som fysioterapeut i klinisk arbeid. Søkere som har utført turnustjeneste innfrir kravet.

Følgende generelle opptakskrav gjelder:

  • Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.
  • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
  • Søkere med eldre utdanning som gir uttelling for mindre enn 180 studiepoeng, kan tas opp dersom de har tilstrekkelig med relevant videreutdanning.
  • Det stilles krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet: fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden eller integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden.

Søkere som ønsker innpass for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpass utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.

Studiet er adgangsregulert.

Svar på søknad om opptak sendes til den e-postadressen som søker har registrert i sin søknad.

En gjør oppmerksom på at søkere selv må sørge for tilgang til praksisfeltet innen studieretningens fagområde i studietiden.

Studiet er lagt opp for studentaktiv læring, både individuelt og i gruppe. Arbeidsformene veksler mellom samlinger med forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, og gruppearbeid, praksisstudier og selvstudier av teori. Gjennom studiet legges vekt på refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse. Studentene skal jobbe med praksisnære problemstillinger og få erfaring med å føre kunnskap tilbake til praksisfeltet. Det skal legges til rette for at studentene deltar i fagutviklings- og forskningsprosjekter.

Undervisning og praksis i de kliniske emnene HEL-3001 og HEL-3002 er obligatorisk. Her vektlegges de håndverksmessige sidene av fysioterapifaget sammen med utvikling av observasjonsevne, dømmekraft og klinisk vurderingsevne. Studentene får anledning til å prøve ut forskjellige undersøkelses- og behandlingsformer i praktisk øving med medstudenter, og til refleksjon over erfaringer og problemer, valg og vurderinger. Praksisdelen av studiet skal gi studentene erfaring fra arbeid med pasienter med et bredt spekter av psykiske og psykosomatiske tilstander.

Universitetet bruker Fronter som nettbasert system for læringsadministrasjon.

 

Perioder med praksis fordelt i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten foregår i 2.-6. semester, samt selvstudium.

Et norskspråklig studieprogram. Det kan bli undervist på skandinaviske språk og engelsk.

Utenlandsopphold skal fortrinnsvis være ved universitet som UiT Norges arktiske universitet har samarbeidsavtaler med. Mulighetene for studieopphold ved andre universitet vil være begrenset til teoretiske emner, ettersom det foreløpig ikke finnes tilsvarende kliniske masterstudier andre steder.