Engelsk - Litteratur - master

STUDIESTED: Tromsø
Engelsk-Språk-og-litteratur-bachelor

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT STUDIERETNING ENGELSK HADDE SISTE OPPTAK HØSTEN 2017. FOR OPPTAK FRA OG MED HØSTEN 2018, SE STUDIEPROGRAMMET ENGLISH LITERATURE - MASTER.

Engelskspråklig litteratur er en del av vår verdensarv. Gjennom studiet av engelsk litteratur får du både god kjennskap til språket og verdifull innsikt i den engelsktalende verdens sosiokulturelle utvikling. Med en master i engelsk litteratur er du godt rustet til å møte allsidige utfordringer i vår globale verden.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i engelsk litteratur
Opptakskrav:
Søknadsfrist:
Søknadskode:
Søk studiet

Engelsk er en av studieretningene som inngår i mastergradsprogrammet i litteratur. Studiet består av totalt 120 studiepoeng, og har følgende sammensetning:

 • 30 studiepoeng obligatoriske ENG-3000-emner i litteratur/kultur
 • 30 studiepoeng valgfrie emner på 3000-nivå
 • 60 studiepoeng mastergradsoppgave (ENG-3992)

De obligatoriske ENG-3000-emnene (30 stp) kan velges fritt fra det undervisningstilbudet som fins i litteratur/kultur på 3000-nivå. Hvilke konkrete emner som tilbys, er avhengig av interesse og tilgjengelige ressurser, og vil framgå av emnekatalogen for det aktuelle semesteret.

De inntil 30 stp som er valgfrie, kan være litterære eller språklige emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom en student ønsker å ta emner på lavere nivå, må dette søkes særskilt om.

Mastergradsoppgaven er en kortere, vitenskapelig avhandling på 60 studiepoeng (70-100 sider). Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt/veileder.

Det er mulig å levere masteroppgaven både i høst- og vårsemesteret.

Frist for innlevering er 1. november og 15. mai.

For nærmere informasjon om mastergradsoppgaven, se emnebeskrivelsen (ENG-3992 Master's Thesis in English Literature).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
ENG-3000-emne i engelsk litteraturvitenskap
ENG-3000-emne i engelsk litteraturvitenskap
Valgfritt emne på 3000-nivå
2. semester
ENG-3000-emne i engelsk litteraturvitenskap
Valgfritt emne på 3000-nivå
Valgfritt emne på 3000-nivå
3. semester
4. semester

Etter fullført mastergrad i litteratur skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal:

 • først og fremst ha oppnådd en faglig spesialisering i studieretningsfaget og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • dessuten ha skaffet seg dypere kunnskaper i dette studieretningsfaget gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
 • i tillegg ha skaffet seg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • gjennom dette ha utviklet en kritisk forståelse for hvordan litteraturvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:

Studentene skal:

 • ha evne til å orientere seg i litteraturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • ha ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et litteraturvitenskapelig materiale eller en litteraturvitenskapelig problemstilling
 • kunne formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på det språket som definerer studieretningsfaget

Kompetanse:

Studentene skal:

 • generelt ha fått kunnskaper og ferdigheter innenfor studieretningsfaget som kvalifiserer for videre litteraturvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteraturkunnskaper
 • spesielt ha skaffet seg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven
 • ha opparbeidet seg en generell humanistisk kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse

For opptak til masterprogrammet i litteratur, studieretning engelsk, kreves bachelorgrad i språk og litteratur, språk og økonomi, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i engelsk. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i engelskemnene. Studiesøkere med cand.mag.-grad må ha mellomfag i engelsk med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak (engelsk).

Når det gjelder de obligatoriske ENG-emnene, består undervisningen som regel av to til fire timer forelesning per uke (per emne). I de fleste emnene på dette studiet inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og lignende. Den mest brukte eksamensordningen på ENG-emnene er hjemmeeksamen over én til to uker og semesteroppgave. I alle ENG-emnene benyttes den graderte bokstavkarakterskalaen A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ansatt ved annet universitet/høgskole).

For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Alle emner med ENG-kode har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk. For nærmere informasjon om undervisnings- og eksamensspråk på de valgfrie emnene du ønsker skal inngå i graden din, se den aktuelle emnebeskrivelse. Masteroppgaven skal skrives på engelsk.

En mastergrad i litteraturvitenskap er blant annet relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, museum, bibliotek, reklame og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir studiet lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Studiet kvalifiserer også for opptak til doktorgradsutdanning i litteraturvitenskap, og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.
Mastergradsprogrammet i litteratur kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram i litteraturvitenskap.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, ulike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i 1-2 semester, fortrinnsvis på universitet/høgskoler som Universitetet i Tromsø har utvekslingsavtaler med. Det anbefales å ta emner som tilsvarer 2000- og/eller 3000-nivå.

Informasjon om søknadsfrister, stipendmuligheter, etc. finner du her.

 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Linköpings universitet Sverige
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Universidad de Navarra Spania
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Universitat Pompeu Fabra Spania
Universidad de Huelva Spania
Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholms universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Åbo Akademi Finland
Mittuniversitetet Sverige
Universidad de Granada Spania
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Humboldt-Universität zu Berlin Tyskland
Roskilde Universitet Danmark
Syddansk Universitet Danmark
Lapin yliopisto Finland
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - XAMX Finland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Mälardalens högskola Sverige
Tallinna Ülikool Estland
Turun yliopisto Finland
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Saint-Petersburg State University Russland
Uppsala universitet Sverige
Sofia University "St. Kliment Ohridski" Bulgaria
Universidad de Castilla-La Mancha Spania
Ollscoil Luimnigh Irland
University of York Storbritannia og Nord-Irland


Kontakt
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics)
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

Bli student ved UiT!