Flerfaglig studieretning - helsefag - Helsefag - master

STUDIESTED: Tromsø
Flerfaglig-studieretning-master-i-helsefag-Studiekatalog-380px-

2 årig fulltids- eller 3 årig deltidsstudium. Ønsker du å gå dypere inn i erfaringer fra eget praksisfelt? Studiet er for ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, radiografer, vernepleiere og tannpleiere som ønsker å fordype seg i eget fag, forstå dilemmaer i helsevesenet og få kompetanse i systematisk arbeid i eget fagfelt.

Fakta

Varighet:
Studiested Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i helsefag
Opptakskrav:Se i hovedteksten til venstre under fanen opptakskrav
Søknadsfrist:Programmet er under revidering og det vil bli opprettett nye studieprogram. Det er ikke opptak i 2018. Mer informasjon om opptak på de nye programmene vil komme mot slutten av året.
Søknadskode:
Søk studiet
Studiet består av fem obligatoriske emner, hvor ett emne (HEL-3100) er på 20 studiepoeng og de resterende på 10 studiepoeng, samt en avsluttende mastergradsoppgave på 60 studiepoeng. Studiet kan gjennomføres som fulltids- (2 år) eller deltidsstudium (3 år). Undervisningen tilknyttet hvert emne foregår i bolker på ca. 13-15 dager.

Fulltid: Studenten tar to emner i høstsemesteret og tre emner i vårsemesteret. Første studieår tilsvarer 60 studiepoeng. I andre året skal studentene skrive mastergradsoppgaven og delta på obligatoriske oppgaveseminar: to seminar om høsten og to om våren.

Deltid: I første semester (høst) tar studentene HEL-3100 og det andre semesteret (vår) tas HEL-3130. I det tredje semesteret tas HEL -3120 og i det fjerde gjennomføres HEL-3150 og HEL-3140/41/42/43. Femte og sjette semester er avsatt til mastergradsoppgaven og obligatoriske oppgaveseminarer. Mastergradsoppgaven må skrives på fulltid, det vil si over ett år.

Det legges opp til fellesundervisning for de ulike helsefaggruppene der hensikten er å fremme innsikt som kan bidra til gjensidig forståelse og samarbeid, og gjøre kunnskap om forskning tilgjengelig over faggrensene. Gjennom åpne diskusjoner og meningsutvekslinger vil det enkelte fagets særpreg kunne styrkes og videreutvikles. Undervisningen i emnene omfatter vitenskapsteori og etikk, kropp, sykdom og funksjon, forskningsmetoder, fagtradisjoner og kunnskapsformer samt helsepolitikk og helsetjenesten. Ett emne inneholder spesifikk fordypning i eget fag, hvor undervisningen i den grad det er mulig, gis gruppevis for ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og tannpleiere. Radiografer og vernepleiere må for en stor del følge undervisningen som gis for de andre gruppene, fortrinnsvis i sykepleie. I undervisningen er det et mål å ta utgangspunkt i konkrete og praksisrelaterte situasjoner. I denne sammenhengen er det viktig å vise at ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner og teoretiske perspektiver utfyller hverandre. Fagspesifikke perspektiv søkes også ivaretatt i essay- og oppgaveskriving. Spesielt gir arbeidet med mastergradsoppgaven fagspesifikk fordypning.

Studiets formål er å utdanne kandidater med høyt akademisk kunnskapsnivå innen helsefag og høy yrkesetisk standard. Slike kunnskaper er en forutsetning for planlegging og gjennomføring av faglig utviklingsarbeid og for håndtering av utfordringer og dilemmaer i praktisk fagutøvelse.

 

Kandidaten skal etter endt studium kunne:

 • differensiere mellom fagområdets ulike vitenskapelige teorier og metoder
 • diskutere kunnskapsteoretiske perspektiv i forhold til eget praksisfelt, profesjon eller fagområde på en selvstendig og kritisk måte
 • identifisere trekk ved dagens helsepolitikk og kritisk diskutere hvordan disse får betydning for utøvelse og organisering av fagutøvelsen, brukernes rettigheter og plikter og for fordeling og tilgjengelighet av helsetjenester i befolkningen
 • redegjøre for sentrale trekk i den historiske utviklingen i eget fag nasjonalt og internasjonalt
 • anvende grunnleggende begrep og fenomener knyttet til eget fagområde
 • forklare hvordan kulturelle særtrekk får betydning for ivaretakelse av brukerperspektivet i helsefaglig arbeid
 • identifisere, strukturere og formulere faglige problemstillinger for å bidra til nytenkning og innovasjon i eget fagområde
 • gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på eget fagområde både med spesialister og til allmennheten
 • redegjøre for fagets og utdanningens plass i og relevans for samfunnet


Opptakskrav er bachelorgrad eller cand.mag.-grad hvor en av følgende grunnutdanninger inngår i graden: ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sykepleier-, vernepleier- eller tannpleierutdanning.

Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.
 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere med eldre utdanning som gir uttelling for mindre enn 180 studiepoeng, kan tas opp dersom de har tilstrekkelig med relevant videreutdanning.
 • Det stilles krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet: fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden eller integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden

 

Følgende dokumentasjon må innsendes innen søknadsfrist til studiet:

 • Vitnemål på relevant utdanning

 

Søkere som ønsker innpass for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpass utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.

Studiet er adgangsregulert.

Svar på søknad om opptak sendes til den e-postadressen som søker har registrert i sin søknad.

Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og seminar og er organisert i bolker tilknyttet de ulike emnene i programmet. Teori og faglige tema tas opp i forelesninger. I seminar og gruppearbeid er studentene aktive i diskusjoner som knyttes til tekster som inngår i studentenes pensum, eller en tar utgangspunkt i konkrete og praksisrelaterte situasjoner. Ved hjelp av ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner og perspektiv belyses og drøftes helsefagenes teoretiske grunnlag og praksis. En viktig del av læringsprosessen foregår ved at studentene på selvstendig grunnlag skal skrive ulike former for hjemmeeksamener som f.eks. essay, prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven og selve masteroppgaven.

Det anvendes ulike eksamensformer i studieprogrammet; mindre skriftlige hjemmeeksamener, muntlige seminarfremlegg og en masteroppgave (60 studiepoeng). Eksamenene vurderes enten gradert på en skala fra A til E for bestått og F for stryk, eller ved bestått/ikke bestått. Vurderingsformen beskrives under hvert emne. For å kunne avlegge mastergradseksamen må de eksamener som inngår i studiet være avlagt og bestått. Kontinuasjonsadgang beskrives under hvert enkelt emne. For øvrig gjelder Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet .

Norsk. Det kan bli undervist på skandinaviske språk og engelsk.

Studiet kvalifiserer for undervisnings- og fagutviklingsstillinger innen helsefag, og gir kompetanse for faglig ledelse i helsevesenet.

Studentene har ulik fagbakgrunn og faginteresser. De studentene som ønsker utenlandsopphold vil få hjelp og veiledning i forhold til dette.Ved studieadministrative spørsmål

Send e-post til iho.studier@support.uit.no

Tlf. 776 45266Bli student ved UiT!Relaterte yrker