Matematikk og statistikk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Matematikk-og-statistikk-bachelor

Naturvitenskap klarer seg ikke uten matematikk og statistikk, og fagene er viktige analyseverktøy i for eksempelvis oljebransjen, entreprenørbransjen og bank/finans. Matematikk og statistikk er interessante fag i seg selv, og bachelorstudiet gir god kunnskap i fagene med muligheter for teoretiske eller praktiske fordypninger.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i matematikk og statistikk.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 862
Søk studiet

Studieprogrammet har tre studieretninger og er bygd opp av en grunnblokk, ei faglig fordypning på 90 studiepoeng, obligatoriske emner og valgfagsemner. De tre første semestrene består hovedsakelig av obligatoriske emner i matematikk, statistikk og fysikk i tillegg til innføring i informatikk og programmering. I de siste semestrene er valgmulighetene avhengig av retning.

Studieretningene gir mulighet for spesialisering innen


Anvendt matematikk er for deg som ønsker praktisk bruk av matematisk kunnskap. Eksempler på fagfelt hvor dette benyttes er optikk, hydrodynamikk og atmosfærefysikk. Denne studieretninga har et sterkt innslag av fysikk, og bare ett emne er valgfritt. Studiet er nesten identisk med de tre første årene i det femårige masterstudiet i industriell matematikk.

Fordypninga i ren matematikk er et teoretisk studium. Gjennom innføring i avanserte matematiske teorier, algebra og analyse utvikles evnen til abstrakt tenkning. Studentene lærer å analysere og løse sammensatte problemstillinger.

Et annet ord for statistikk er dataanalyse, og opplæring i metoder for innsamling og analyse av data er sentralt i denne studieretninga. Statistikk er viktig innen områder som mobilkommunikasjon, medisinsk bildebehandling og klimaforskning.

Retningene innen statistikk og ren matematikk har 60 studiepoeng frie valgfagsemner, noe som åpner for å kunne velge andre fag i tillegg til statistikk eller matematikk.

 

Kandidaten...

Kunnskaper

 • har inngående kjennskap til de matematiske feltene kalkulus, lineær algebra og analyse.
 • har kjennskap til matematiske metoder, både analytiske teknikker og numeriske metoder, innen de ovennevnte områdene.
 • har solide basiskunnskaper innen statistikk og programmering, samt fysikk eller diskret matematikk.
 • har kjennskap til anvendelser av den teoretiske kunnskapen.
 • har med spesialisering innen ren matematikk, inngående kunnskaper innen store deler av matematikken, blant annet algebra, kompleks funksjonsteori og metriske rom.
 • har med spesialisering innen anvendt matematikk, inngående kunnskaper i deler av matematikken som innbefatter kompleks funksjonsteori, differensialligninger, metriske rom, og har et solid fundament innen fysikk og statistikk.
 • har med spesialisering innen statistikk, inngående kunnskaper innen store deler av statistikkfaget, som innbefatter blant annet sannsynlighetsregning, inferens, deriblant multiple modeller og stokastiske prosesser.

Ferdigheter

 • kan gå inn i kompliserte, praktiske problemstillinger, gjenkjenne struktur og formulere problemet matematisk, finne fram til egnede analytiske og/eller numeriske løsningsmetoder og tolke løsningene.
 • har gode praktiske ferdigheter i programmering og basisferdigheter i statistikk.
 • kan samarbeide, gjerne på tvers av faggrenser, med andre fagspesialister.
 • kan finne, forholde seg kritisk til, bruke å henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette.
 • kan formulere seg godt, på en vitenskapelig måte, både skriftlig og muntlig.
 • kan med spesialisering i ren matematikk, kunne gjennomføre bevis og presise resonnementer som krever stor grad av abstraksjon
 • kan med spesialisering i anvendt matematikk, kunne utføre praktisk problemløsning med ulike avanserte matematiske teknikker.
 • kan med spesialisering i statistikk, kunne løse et bredt spektrum av anvendte problemer ved hjelp av statistiske metoder, og utnytte teoretisk kunnskap, datamaskin og programmering til modellering og løsning av komplekse problemer.

  Generell kompetanse

 • har god kjennskap til teori og hvordan denne kan brukes til utvikling av alternative metoder og teknikker.
 • har inngående kjennskap til et bredt spekter av metoder og teknikker for analyse og problemløsning innen matematikk og statistikk.
 • kan bidra til utvikling og innovasjon innenfor fagfeltene.
 • kan anvende grunnleggende kunnskaper innenfor matematikk og statistikk på andre samfunnsvitenskapelige og/eller naturvitenskapelige problemstillinger.
 • kan formidle selvsteding arbeid innenfor rammen av fagfeltenes uttrykksformer.

 

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)


Tilsvarende beståtte studieretningsfag fra Reform 94 godkjennes.

NB! Nye opptakskrav fra 2018.

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller

Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres justeringer i individuell utdanningsplan. Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Det er anledning å søke lokalt opptak til enkeltemner som inngår i studiet via Søknadweb, for de som ikke ønsker å gjennomføre et helt bachelorstudium.

Studieprogrammet bygger på forkunnskaper i matematikk tilsvarende Matematikk R1 + R2.
Matematikk- og statistikkemnene undervises med teoretiske forelesninger og øvelsesundervisning for oppgaveregning.

Obligatoriske oppgaver kreves godkjent for adgang til eksamen. Inntil seks obligatoriske oppgaver kan kreves i hvert enkelt emne.

De fleste emnene har fire timers skriftlig skoleeksamen.

Bachelorgradsstudiet i matematikk og statistikk er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk. Enkelte emner har likevel engelsk som undervisningsspråk.

Det er lagt til rette for delstudier i utlandet, og vi anbefaler at oppholdet gjennomføres i fjerde, femte eller sjette semester.

Vi anbefaler påbygging med mastergrad, men det er fullt mulig å gå ut i yrkeslivet også etter bachelorgrad. Muligheter er innenfor bank og finans, forsikring og teknologibedrifter. I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer bachelorstudiet for tilsetting som lærer.
Bachelorgradsprogrammet i matematikk og statistikk kvalifiserer for opptak til toårige mastergradsprogram i matematikk eller statistikk:
Master i matematikk, studieretning algebra.
Master i matematikk, studieretninganalyse/differensialgeometri.
Master i matematikk, studieretning anvendt matematikk.
Master i statistikk.


Kontakt
Prof.-Trygve-Johnsen

Trygve Johnsen


Instituttleder
Telefon: 77644031 trygve.johnsen@uit.no

Helge-Johansen-Bredde-180px-

Helge Johansen


Kontorsjef
Telefon: 77645130 helge.johansen@uit.no

Førsteaman.-Per-Jakobsen

Per Jakobsen


Professor
Telefon: 77644020 per.jakobsen@uit.no

Elvebakk, Georg


Førsteamanuensis
Telefon: 77646532 georg.elvebakk@uit.no

Skip to main content