Litteratur - master

STUDIESTED: Tromsø
Litteratur-master

Litteratur åpner for en verden med opplevelser som nesten kan utkonkurrere virkeligheten.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i litteratur
Opptakskrav:Bachelorgrad i språk og litteratur/språk og økonomi
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5045
Søk studiet

Master i litteratur passer godt for deg som vil fordype seg i lyriske, episke eller dramatiske tekster eller som vil undersøke nærmere alternativ litteratur som tegneserier, filmmanus eller fortellinger i dataspill. Studiet passer også for deg som vil undersøke folks lesevaner eller lignende, eller er interessert i litteraturvitenskapelig teori og metode. Fagmiljøet har dyktige forskere som samarbeider tett og på tvers av faggrupper, noe som gjør studiet ekstra interessant. Det litteraturvitenskapelige miljøet har prosjekter på mange ulike områder og driver blant annet forskning på Hamsun, Ibsen, arktisk litteratur, tekst og grenser, urfolkslitteratur, moderne nordisk lyrikk, og litteratur med kjønns- og kvinneperspektiv.

Du kan velge mellom følgende studieretninger i litteraturvitenskap:

 

Programmet består av følgende komponenter:

60 stp. mastergradsoppgave

60 stp. emner, hvorav minst 30 stp. litteraturfaglige emner definert av studieretningen du har valgt

For informasjon om emnetilbudet vises det til emneoversikt for kommende semester og total emnekatalog på nettsidene. De fagspesifikke emnekodene starter med ENG-, FIN-, NOR-, RUS-, SAM- og SPA-. HIF-emner er emner som er felles for to eller flere fag.

De inntil 30 studiepoengene som er valgfrie, kan være litterære eller språklige emner, emner fra andre relevante fag eller HIF-emner, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. Innenfor de fleste studieretningene er det også mulig å ta et åpent emne (10 stp.) med eget valgt pensum som godkjennes av fagmiljøet/veileder, enten som selvstudium eller ved å følge undervisning i et annet emne.

Valgemnene skal normalt være på 3000-nivå. Dersom du ønsker å ta emner på lavere nivå, skal dette begrunnes i arbeidet med mastergradsoppgaven, anbefales av veileder og godkjennes av instituttet.

Mastergradsoppgaven er ei kortere vitenskapelig avhandling på 60 stp. Det anbefales å starte arbeidet med mastergradsoppgaven så tidlig som mulig i mastergradsstudiet. Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt. For mer informasjon om mastergradsoppgaven se emnebeskrivelsen for

Etter fullført mastergrad i litteratur har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Du har:

  • først og fremst oppnådd en faglig spesialisering i studieretningsfaget og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
  • dessuten har du skaffet deg dypere kunnskaper i dette studieretningsfaget gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
  • i tillegg har du skaffet deg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
  • gjennom dette har du utviklet en kritisk forståelse for hvordan litteraturvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:
Du har:

  • evne til å orientere deg i litteraturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
  • ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et litteraturvitenskapelig materiale eller en litteraturvitenskapelig problemstilling
  • evne til å kunne formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på det språket som definerer studieretningsfaget

Kompetanse:
Du har:

  • generelt fått kunnskaper og ferdigheter innenfor studieretningsfaget som kvalifiserer for videre litteraturvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteraturkunnskaper
  • spesielt skaffet deg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven
  • opparbeidet deg en generell humanistisk kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse

For å bli tatt opp til programmet må du ha bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning i språk og litteratur, språk og økonomi. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i ett av studieretningsfagene. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Opptak via lokalt opptak.

Oppgi gjerne i merknadsfeltet i søknadsweben hvilken studieretning du søker opptak til.

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal følge deg opp gjennom hele skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.

Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av studieretningen. For nærmere informasjon se emnebeskrivelsene.

Mulighetene for å inkludere utenlandsopphold i studiet er avhengig av studieretningen. Generelt er det mulig å ta deler av studiet i utlandet , fortrinnsvis på universitet/høgskoler som Universitetet i Tromsø har utvekslingsavtaler med. Studentene får hjelp med opptak, hybel og valg av emner. Det kan søkes stipend på Erasmus- og Nordplus-avtaler. Informasjon om søknadsfrister, stipendmuligheter, etc. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

En mastergrad i litteraturvitenskap er blant annet relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, museum, bibliotek, reklame og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir studiet lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet.

Studiet kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsutdanning i litteraturvitenskap og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.

Programmet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram i litteraturvitenskap.


Kontakt
Trine-Lise-Larsen-Bredde-180px-

Trine Lise Larsen


Rådgiver og koordinator lektorutdanning 8-13
Telefon: +4777644249 trine.lise.larsen@uit.no

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Kontor-bilde Kirkath.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Studiekonsulent (Fransk, russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Telefon: +4777644333 kirsten.k.holiman@uit.no

Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


studiekonsulent
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

Informasjon til mastergradsstudenter


Institutt for kultur og litteratur og Institutt for språkvitenskap har en egen side hvor du kan finne relevant informasjon om ditt masterstudie.  Her finner du informasjon om mastergradskontrakt, lesesalsplass, om skriving og innlevering av masteroppgaven, og om studiereiser. Det legges også ut informasjon om relevante kurs for masterstudenter.

 

 

Skip to main content