Språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_33_2.jpg

Et bachelorstudium i språk og litteratur åpner mange dører inn i arbeidslivet. Både på nasjonal og internasjonal basis stilles det i dag store krav til arbeidstakernes språkferdigheter, analytiske evner og tverrkulturelle kompetanse. Gjennom dette studiet får du styrket din muntlige framstillingsevne og dine ferdigheter i å skrive og analysere språk og tekster. Bachelorstudiet i språk og litteratur vil gi deg en bred, men samtidig spisset kompetanse, og du vil lære deg å tenke kritisk. Studiet legger også et godt grunnlag for en senere mastergrad og en mulig videre akademisk karriere.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og litteratur
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 891
Søk studiet
Studerer du språk og litteratur ved UiT Norges arktiske universitet, kan du velge mellom seks studieretninger; engelsk, finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk

Alle studieretninger kombinerer språk og litteratur i ett studieforløp. Studiets litteraturdel omfatter innføringsemner og fordypningsemner i litteratur- og kulturhistorie og grunnleggende emner i litteratur- og kulturanalytisk metode. I studiets språkdel legges det vekt på opplæring i språkstruktur, språklig variasjon og språkanalytisk metode. Programmet rommer store valgmuligheter; du kan tilpasse studieløpet til dine egne interesser, behov og karriereplaner.

Studiet er satt sammen av følgende komponenter:

  • 30 studiepoeng førstesemesterstudium:

Alle studentene skal ta de to emnene FIL-0700 Examen Philosophicum (10 stp) og EXF-0710 Examen Facultatum for HSL-fakultetet (10 stp). Dersom du velger studieretning finsk/russisk/spansk og ikke har forkunnskaper i det aktuelle faget, anbefaler vi at du i tillegg tar et innføringsemne i finsk/russisk/spansk (10 stp). Dersom du har forkunnskaper i det aktuelle faget, og ikke ønsker å benytte deg av muligheten til å friske opp dine språkkunnskaper, kan du ta HIF-1000 Innføring i fonetikk og språkvitenskap (10 stp) eller HIF-1100 Innføring i litteraturvitenskap (10 stp). Dersom du velger studieretning engelsk/nordisk/samisk, skal du ta HIF-1000 eller HIF-1100, i tillegg til Ex. Phil. og Ex. Fac.

  • 90 studiepoeng (60 stp på 1000-nivå og 30 stp på 2000-nivå) i studieretningsfaget:

Etter førstesemesterstudiet følger to semestre med emner på 1000-nivå i den studieretningen du velger. Hvilke konkrete emner som er obligatorisk, finner du oversikt over i beskrivelsen av den aktuelle studieretningen. For at du skal ha et best mulig faglig grunnlag for fordypningsemnene (2000-nivå), anbefales det at du tar disse et godt stykke ut i studiene, helst etter du er ferdig med språk- og litteraturemnene på 1000-nivå.

  • 60 studiepoeng valgfrie emner:

Det er opp til deg hvilke emner du ønsker skal inngå som valgfrie emner, såfremt de aktuelle emnene kan tas som enkeltemner og du tilfredstiller opptakskravene (informasjon om dette er å finne i de aktuelle emnebeskrivelsene). For studenter som ønsker å jobbe i skoleverket, anbefales det å kombinere studieretningsfaget med en 60-stp-gruppe i et fag nummer to. Fag nummer to kan velges blant et av de andre undervisningsfagene som tilbys som studieretning i bachelogradsprogrammet i språk og litteratur, eller blant undervisningsfag i andre studieprogram ved universitetet. Du kan for eksempel velge å lære opp til to fremmedspråk under studietiden, dersom du velger et fremmedspråk både som studieretning og som valgfrie emner. De valgfrie emnene kan være på 1000- og/eller 2000-nivå.

Studiets oppbygning avhenger av hvilken studieretning du velger. Se den enkelte studieretning for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at finsk og samisk har oppstart annethvert år.

Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Du har:
- skaffet deg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det faget som er valgt som fordypning og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
- skaffet deg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
- utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv

Ferdigheter:
Du kan:
- orientere deg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
- analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
- formidle dine kunnskaper om språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig på det språket/de språkene som inngår i graden
- ha en god skriftlig og muntlig beherskelse av det/de språkene som inngår i graden og være i stand til å bruke det/de språkene for å formidle den kunnskapen du har tilegnet deg i løpet av studiet

Generell kompetanse:

Du har:
- blitt i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialiserte kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For noen studieretninger anbefales det å ha forkunnskaper fra videregående skole, språkkurs eller tilsvarende. Se de ulike studieretningsbeskrivelsene for nærmere informasjon.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Opptak via Samordna opptak. Søknadsfrist 15. april. Søknadskode 186 891

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Undervisningen består som regel av forelesninger og/eller seminargruppeundervisning. I de fleste emnene på dette studiet inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og lignende. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempler på eksamenordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én til to uker, eller semesteroppgave.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ansatt ved annet universitet/høgskole). Det benyttes enten en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått, eller vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av studieretning/språkstudium/nivå, se også den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner og opplevelser. Alle studieretninger åpner for ett eller to semestre i utlandet. Vi har avtaler med mange forskjellige land, og ved å benytte avtalene får du hjelp til å velge emner som kan godkjennes som en del av studiet. Du får hjelp til opptak og til å finne bolig, og du kan få ekstra stipend gjennom Erasmus- og Nordplusordningen. Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet

Du kan søke arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, media og offentlig forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet eller informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, arbeid ved museum og kulturinstitusjoner eller innen reiseliv, reklame og journalistikk m.m.

Programmet er også relevant for undervisning i skolen. En bachelorgrad i språk og litteratur pluss ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir adjunktkompetanse, så fremt minst ett av studiefagene også er undervisningsfag i skolen.
For opptak til mastergradsprogrammet i språk og mastergradsprogrammet i litteratur kreves bachelorgrad i språk og/eller litteratur, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i det faget/den studieretningen du ønsker å ta en mastergrad i. Gjennomsnittskarakten på disse 80 stp må være C eller bedre.


Kontakt
Trine-Lise-Larsen-Bredde-180px-

Trine Lise Larsen


Rådgiver
Telefon: +4777644249 trine.lise.larsen@uit.no

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Seniorkonsulent
Telefon: +4777645649 Mobil: +4792637878 line.nilsen.sandanger@uit.no

Kontor-bilde Kirkath.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Førstekonsulent
Telefon: +4777644333 kirsten.k.holiman@uit.no

Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


Førstekonsulent
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

Skip to main content