Engelsk - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Engelsk-årsstudium

Verden blir stadig mer globalisert og engelsk språk og engelskspråklig kultur er blitt en viktig del av dagliglivet. Du tror kanskje at du kan språket godt nok allerede og har fått med deg det utrolig rike mangfoldet som omfatter engelsk språk og kultur fordi du kan snakke og skrive engelsk sånn nogenlunde og føler deg utlært? Men da tar du feil!

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15. april / 1. desember

1. mars for realkompetansesøkere

Søknadskode:186 170 / 5313
Søk studiet
Fra Shakespeare til Hemingway, fra nåtidas nobelprisvinnere som Doris Lessing og Toni Morrison til romantikkens mestere eller klassisk krim, fra tekstene til rappere og rockemusikere så vel som amerikansk valgkamp og britisk historie: Alt dette og mer til vil du kunne møte i de litteraturvitenskapelige emnene i dette studiet (ENG-1120 Introduction to American Studies, ENG-1122 Introduction to Literature og ENG-1110 Introduction to British Studies).

Hvorfor blir det du kjenner som sheep kalt mutton når det er havnet på menyen? Hvordan uttales catastrophe og catastrophic - og hvorfor er uttalen så forskjellig? Hvordan kan du få mer kunnskap om engelsk ved å tegne trær? Er det fritt fram å variere mellom å bruke begin, start, commence, initiate og inaugurate akkurat når og hvor du vil? Dette er bare noe av det du vil få svar på i de språkvitenskapelige emnene i dette studiet (ENG-1014 English in Use, ENG-1015 Introduction to English Word and Sentence Structure og ENG-1016 Introduction to English Sound Patterns), som vil gi deg variert kunnskap om engelsk, og ferdigheter i å bruke språket.

Årsstudiet i engelsk gir en innføring i engelsk språk, litteratur og kultur. Engelsk er både et kunnskapsfag og et ferdighetsfag. Enhver bruk av språket er kulturelt betinget, og det legges vekt på å integrere litteratur- og kulturkunnskap i undervisningen. Undervisningen tar samtidig sikte på å utvikle en kritisk holdning til fagstoffet.

Etter fullført årsstudium i engelsk skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Du skal ha:
- skaffet deg en grunnleggende kunnskap om engelsk språk og språkbruk
- satt deg inn i generelle trekk ved litteraturhistorie, kulturhistorie og samfunnsutvikling, spesielt i Storbritannia og U.S.A.
- tilegnet deg basismetoder for litterær analyse og inngående kjennskap til et utvalg sentrale tekster

Ferdigheter:

Du skal kunne:
- presentere de språklige, litterære og kulturelle kunnskapene du har skaffet seg
- analysere ulike typer språklig materiale og ulike typer litterære og kulturelle tekster
- uttrykke deg på et naturlig og korrekt engelsk
- vurdere den måten andre bruker språket på

Generell kompetanse:

Du skal kunne:
- formidle den kunnskapen om engelsk språk, litteratur og kultur du har skaffet deg
- utføre arbeid der kunnskap om engelsk språk, litteratur og/eller kultur er sentral

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det anbefales gode ferdigheter i engelsk språk.

Studiet har oppstart både i høst- og vårsemesteret.

Oppstart høst (via Samordna opptak): Søknadsfrist 15. april. Søknadskode 186 170.

Oppstart vår (via Lokalt opptak): Søknadsfrist 1. desember. Søknadskode: 5313. Søknadsweb åpner i oktober.

Studiet er ikke adgangsbegrenset.

Søknadsfristen er 1. mars for realkompetansesøkere. Forkunnskapskrav for realkompetansesøkere:

  • Norsk fra vgs
  • Engelsk fra vgs
  • 5 år relevant yrkeserfaring
Undervisningen består av forelesninger og seminargruppeundervisning. Hvert emne er satt opp med omtrent fire timer per uke, og som regel består disse av to timer forelesning og to timer seminargruppeundervisning. Med andre ord har man omlag 12 timer forelesning/seminargruppeundervisning per uke gjennom hele studieåret, dersom man er fulltidsstudent på årsstudium i engelsk.

I alle emnene på dette studiet inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og lignende. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men skriftlig skoleeksamen (fire eller seks timer) er den mest brukte ordningen på dette studiet.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ansatt ved et annet universitet/høgskole). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Alle emnene som inngår på årsstudium i engelsk har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk.

Årsstudium i engelsk kan inngå i lektorutdanning 8-13 og i bachelor i engelsk eller i andre bachelorprogram med valgfrie emner. Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudiet sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i engelsk i skolen. Du kan også bruke faget innen litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, næringsliv, utenrikstjeneste og internasjonalt arbeid, reiseliv og reklame, m.m.
Årsstudium i engelsk kan inngå som en del av et bachelorstudium.

Dersom du fullfører en bachelor i engelsk (180 stp), kan du søke om opptak til Master in English Literature eller Master in English Acquisition and Multilingualism eller Master in Theoretical Linguistics ved UiT Norges arktiske universitet. For å få opptak må gjennomsnittskarakteren på 80 studiepoeng fordypning i engelsk være C eller bedre.


Kontakt
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics)
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

Bli student ved UiT!