Musikk og drama i barnehage

STUDIESTED: Tromsø
Drama-i-barnehagen.JPG-Studiekatalog-380px-

 

Studiet inneholder to fagområder - musikk og drama - der det fagdidaktiske perspektivet integreres i all undervisning.

Fakta

Varighet:1 Semester
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Barnehagelærerutdanning eller 20 sp musikk/drama
Søknadsfrist:15. april 
Søknadskode:8022
Søk studiet

 

Studiets faglige innhold:

 • Musikk- og dramadidaktikk
 • Egenferdigheter i musikk og drama
 • Tverrfaglige prosjekter/forestillingsarbeid og musikk- og dramasamlinger i praksisbarnehager

Emnet er praktisk og teoretisk, og didaktikk inngår som en viktig del i alle emner.


Etter fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om dramaturgi og musikkens elementer
 • om barns dramatiske og musikalske utvikling
 • om sentrale drama- og musikkpedagogiske metoder

Ferdigheter

studenten skal kunne:

 • uttrykke seg på ulike måter ved bruk av kropp, stemme og bevegelse
 • planlegge og gjennomføre samspillsoppgaver for og med barn
 • planlegge, gjennomføre og evaluere tverrfaglige opplegg i drama- og musikk for barn i barnehagealder

Kompetanse

studenten skal kunne:

 • legge til rette for musikk- og teateropplevelser for barnehagebarn
 • lede barn i barnehagealder i musikk- og dramaaktiviteter
 • reflektere over og drøfte barns estetiske læring og utvikling

For eksterne søkere: Barnehagelærerutdanning eller 20 studiepoeng musikk og/eller drama.

For studenter i Barnehagelærerutdanningen: Se progresjonskrav for utdanningen.
Studiet igangsettes med forbehold om tilstrekkelig antall studenter.

Studiet er adgangsregulert.

 

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Deler av undervisningen er oppdelt i fagspesifikke deler, mens noe er tverrfaglig organisert. Det fagdidaktiske perspektivet integreres i alle hovedområder.

Studiet er i stor grad prosessorientert og basert på kollektive arbeidsformer. Det forutsettes aktiv deltakelse i all undervisning. Under veiledning fra faglærere skal studentene arbeide med og prøve ut ulike musikk- og dramaøkter, presentasjoner og forestillinger. Teorien vil delvis bli dekket gjennom forelesninger, men selvstudium og kollokviearbeid utgjør en vesentlig del av studiet. 

Arbeid med oppgaver mellom samlingene er også en viktig del av studiet.

IKT- relaterte verktøy inngår i studiet, og Fronter benyttes som informasjons- og kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang omlag 144 timer.

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse i all undervisning
 • Planlegging og gjennomføring av minst 1 forestilling/konsert for barn der både musikk og drama inngår. Forestillingslengde: ca. 20 minutter
 • Godkjent minst 3 musikk- og dramaøkter gjennomført i barnehage.
 • Bestått praksis alle studieår (gjelder kun studenter på bachelorprogrammet)

Eksamen i Musikk og drama i barnehage består av to deler og vektes likt:

Praktisk gruppeeksamen med grupper på 3-6 studenter. Gruppa skal lage en musikk- og dramaforestilling for barn ut fra gitt tema. Det gis 3 dager til forberedelse og forestillingen skal ha en varighet på ca. 20 minutter.

Etter forestillingen har studentene en individuell muntlig samtale med sensor og eksaminator der forestillingen og annet relevant pensumstoff diskuteres.

Det gis individuell gradert karakter fra en skala fra A til F.
Det tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamener ved UIT.

 

Gjelder for studenter i barnehagelærerutdanningen.

Drama- og musikkfaglig arbeid i barnehage og i det frivillige kulturlivet.


Kontakt
Bjarne-Isaksen

Bjarne Isaksen


Førstelektor
Telefon: 77660596 bjarne.isaksen@uit.no

Relaterte yrker
Skip to main content