Søking og opptak


  1. Hvordan søke om opptak?

Elektronisk søknad om opptak går enten via Samordna opptak eller direkte til UiT via lokalt opptak.

I studiekatalogen finner du info om hvor du skal søke opptak for hvert enkelt studieprogram.


Info om personvernerklæring


 

  2. Opptakskrav


GRUNNSTUDIER:

Generell studiekompetanse
Opptak til studier på grunnlag av generell studiekompetanse er regulert av Forskrift om opptak til høyere utdanning. Det finnes ulike veier til generell studiekompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Samordna opptak.

Realkompetanse
Søkere som er 25 år eller eldre og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studier med spesielle opptakskrav
Enkelte studier ved UiT har spesielle opptakskrav. Kravene står spesifisert på hvert enkelt studium i studiekatalogen

Dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse
Dersom du ikke er i stand til dekke kravene til generell studiekompetanse kan det gjøres unntak i helt spesielle tilfeller for deg som ikke fyller mer enn 24 år søknadsåret. Det vil si at du kan få opptak selv om du ikke dekker opptakskravene. Les mer om dette hos Samordna opptak.

Betinga opptak
Dersom du på grunn av spesielle omstendigheter ikke får tatt eksamen i videregående skole i vårsemesteret kan du søke om betinga opptak. Les mer om dette på Samordna opptak.


MASTERSTUDIER:

I tillegg til generell studiekompetanse, så må du ha:

 • Oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang eller utdanning sm i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler, er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.
 • Eventuelle fag, emner og emnegrupper fastsatt som krav i studieplanen for det aktuelle mastergradsstudiet.
 • Eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i studieplanen.
 • Eventuelle særkrav fastsatt i studieplanen.
 
Rangeringregler ved opptak til mastergradsprogram finner du her

Forskrift om opptak til studier ved UiT Norges arktiske universitet
Finner du her. 


 

  3. Frist for å søke om opptak

 
1. mars:
Opptak til studier med oppstart om høsten:
- søkere med utdanning fra land utenom Norden
- søkere som har dokumenterte grunner for tidlig opptak
- søkere som søker om særskilt vurdering
- søkere som søker med realkompetanse
erfaringsbaserte mastergradsprogram
- studier med opptaksprøver og/eller krav om yrkeserfaring

   
15. april:


Opptak til studier med oppstart om høsten:
- alle grunnutdanninger utlyst via Samordna opptak
- øvrige toårige mastergradsprogram
   
OBS: Enkelte studier har søknadsfrister som avviker fra 1. mars/15. april. Sjekk studiekatalogen for nærmere informasjon om søknadsfrist.
   
1. juni:Opptak til studier med oppstart om høsten:
- enkeltemner
- nett- og desentraliserte studier
- privatister
   
1. november:

Opptak til studier med oppstart om våren:
- toårige mastergradsprogram (kun enkelte program)
   
1. desember:
Opptak til studier med oppstart om våren:
- enkeltemner
- nett- og desentraliserte studier
- privatister
- årsstudier (kun enkelte program)
 

 

  4. Frist for å dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravet

Lokalt opptak:
Fristen for å laste opp dokumentasjon på utdanning via søknadsweb, er den samme som søknadsfristen.

Fristen for å ettersende dokumentasjon på utdanning som avsluttes om våren, er 1. juli.


Samordna opptak:
Informasjon om frister finner du på nettsiden til Samordna opptak.


Hvordan dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravet når du har søkt via lokalt opptak?

 • Dersom du søker via lokalt opptak, må du laste opp dine vitnemål og eventuelle andre relevante dokumenter via søknadsweb. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å laste opp dokumenter i søknadsweb dersom du bruker nettleseren Safari.

 • Dersom du har et elektronisk vitnemål fra videregående opplæring registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase, og du i søknadsweb har kryssa av for at du tillater at UiT bruker ditt elektroniske vitnemål, så trenger du ikke i tillegg å laste opp vitnemålet ditt via søknadsweb.

 • Dersom du skal sende inn dokumentasjon på resultater fra høyere utdanning, så anbefaler via at du i søknadsweb krysser av for at du vil tillate at UiT henter inn informasjon om dine resultater fra andre universitet og høgskoler.

 • Det er mulig å laste ned dine resultater fra høyere utdanning via Vitnemålsportalen som du laster opp i søknadsweb. Last ned dine resultater via en PDF, lagre på din maskin og last fila opp i søknadsweb. OBS: du kan ikke sende dine resultater til oss via lenke.

Hvordan dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravet når du har søkt via Samordna opptak?

  5. Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen


Det er ikke mulig å søke om opptak etter at søknadsfristen har gått ut. Men det er mulig å søke om dispensasjon fra søknadsfristen dersom du har en relevant grunn. Dette reguleres av forskrift om opptak til studier ved UiT, § 6:

Universitetsdirektøren kan, etter søknad fra studenten, gi dispensasjon fra ordinær søknadsfrist fastsatt av direktøren i følgende tilfeller:

 1. Ved sykdom på dagen for fristens utløp, dokumentert ved legeattest.
 2. Ved dødsfall i nærmeste familie, dokumentert av offentlig tjenestemann.
 3. Ved opptak til studium/emne som gis for siste gang ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
 4. Ved opptak til emne eller emner som, ved bestått eksamen, vil føre til fullført grad ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
 5. Ved andre særlige tilfeller.

Søknader om dispensasjon som mottas senere enn fire uker etter at fristen for søknad om opptak har utløpt, behandles ikke


Hvordan søke om dispensasjon?
 1. Bruk dette søknadsskjemaet: bokmål nynorsk
 2. Fyll ut skjemaet og lagre det på din datamaskin
 3. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten
 4. Fyll inn nødvendig info. I "Tittelfeltet" skriver du "2019/2880 - søknad om dispensasjon fra søknadsfristen for opptak til studier"
 5. Last opp søknadsskjemaet ditt

Svar på søknad sendes ut via:

 • Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Husk å oppgi din adresse i søknadsskjemaet.

OBS: Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.


 

 

  6. Opptak på bakgrunn av utenlandsk utdanning

Dersom du har utdanning fra et land utenfor Norden og ønsker å søke opptak til et norskspråklig grunnstudium, må du ha:

 • generell studiekompetanse
 • dekke kravet til norsk og engelsk

Les mer om dette på Samordna opptak.

Er du usikker på om du regnes som en nordisk eller internasjonale søker? Les mer om dette her.

  7. Adgangsregulerte studier og kvoter

Åpne og adgangsregulerte studier
Mange studieprogram ved UiT er åpne. Det vil si at alle kvalifiserte søkere til disse studiene vil få tilbud om studieplass.

Til adgangsregulerte studier blir alle kvalifiserte søkere rangert, og de best kvalifiserte søkerne tilbys studieplass. Rangeringsregelverket finner du i Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 7.

Informasjon om poenggrenser for studieprogram som er adgangsregulerte, finner du i studiekatalogen.


Karakterkalkulator
Usikker på hva din poengsum er? Da kan du bruke denne karakterkalkulatoren.


Nordnorsk kvote
For å bli vurdert i kvoten for søkere med nordnorsk tilknytning, så må du ha bodd i Nord-Norge de siste ti årene og fortsatt være bosatt i landsdelen. Dette dokumenterer du med bostedsattest fra Skatteetaten. Attesten må være utstedt i søknadsåret.

Dersom du ikke har bodd i Nord-Norge de ti siste årene, så kan du likevel konkurrere i nordnorsk kvote dersom du kan dokumentere minst tre av følgende punkter:

 1. Søker har bodd minst ti år i Nord-Norge. Dokumenteres med bostedsattest og adressehistorikk fra Skatteetaten.
 2. Vitnemål fra grunnskoleopplæring i Nord-Norge.
 3. Søker har fullført videregående skole i Nord-Norge. Dokumenteres med vitnemål eller fag- eller svennebrev
 4. Minst en av foreldrene bor i Nord-Norge og har bodd der de siste ti årene. Dokumenteres med bostedsaatest fra Skatteetaten
 5. Mors bosted i Nord-Norge da søkeren ble født. Dokumenteres med bostedsattest fra Skatteetaten

Samisk kvote
For å bli vurdert i kvote for samiske søkere må søker oppfylle ett av følgende vilkår:

 1. Samisk avlagt som førstespråk eller andrespråk i videregående opplæring.
 2. Vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk.
 3. Bestått 60 studiepoeng (grunnfag) eller semesteremne i samisk som morsmål fra universitetet eller høgskole.
 4. Realkompetansevurdering av samiske språkkunnskaper i forhold til språkkravet i samisk fra videregående opplæring.
 5. Test i samisk språk på samme nivå som testene ovenfor.

Hvilke studier dette gjelder, finner du på Samordna opptak.


 

  8. Politiattest og verneplikt

Politiattest
Det kreves politiattest ved opptak til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. 

Les mer om krav til politiattest, og hvordan du går fram for å søke om politiattest, hos Samordna opptak og politiet.

Dersom du får tilbud om studieplass, så må du sende politiattesten til ditt fakultet innen semesterstart.


Verneplikt
Studenter må selv fremme søknad om utsettelse av førstegangstjeneste, siviltjeneste og repetisjonsøvelser til militær myndighet. Bekreftelse på studentstatus fås ved henvendelse til UB infosenter.

Studenter som er innkalt til avtjening av verneplikt samme semester som de er tatt opp til studier, kan søke om reservert studieplass. Du må svare JA på tilbudet om studieplass for å kunne få den reservert. Tjenesteinnkalling må legges ved søknaden, og sendes til UiT Norges arktiske universitet senest tre uker etter at du fikk tildelt studieplassen.


 

  9. Reservert studieplass

Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter eller til neste gang studiet har ordinært opptak. Dette gjelder ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet, langvarig sykdom eller andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art.

Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest eller annen relevant dokumentasjon..

OBS: Du må sende søknaden senest innen tre uker etter at du fikk tilbud om studieplass.


Du laster ned søknadsskjema her: bokmål nynorsk

 • Søknad om reservert studieplass til toårig mastergradsprogram, sendes til fakultetet som administrerer studiet.
 • Søknad om reservasjon til andre studier, sendes til Fellestjeneste for opptak, via opptak@uit.no

Husk at du må takke ja til tilbudet innen svarfristen, uavhengig av søknaden din om å reservere studieplassen.


Fikk du reservert studieplassen din i fjor?
Da er du garantert å få denne studieplassen dersom du:

 • søker på samme studium innen søknadsfristen
 • sender inn følgeskjema med kopi av e-posten/brevet du fikk av UiT i fjor
 • svarer innen fristen

 

  10. Studierett til enkeltemner for programstudenter

Er du programstudent ved UiT og ønsker studierett til enkeltemner i realfag, ingeniør- eller informatikk på bachelornivå i tillegg? Da kan du kan søke om å få en enkeltemnestudierett ved å sende e-post til opptak@uit.no. Vi gjør oppmerksom på at du må tilfredsstille opptakskravet for å få en slik studierett.

 • Frist for å be om enkeltemnestudierett er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret. 
 • Vi gjør oppmerksom på at studenter som har fått opptak på bakgrunn av realkompetanse, ikke kan søke.
 • Alle som er programstudenter har automatisk studierett til enkeltemner på lavere nivå (ikke realfag, ingeniør- og informatikk) og trenger derfor ikke å søke om å få en slik studierett.

Ta kontakt med Avdeling for utdanning hvis du trenger mer informasjon.

  11. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du har tatt høgre utdanning ved andre læresteder eller andre studier ved UiT, kan du søke om godkjenning/innpassing av denne utdanningen i studieprogrammet ditt ved UiT

Nærmere informasjon om dette, samt hvordan du søker, finner du på denne nettsiden.

  12. Ledige studieplasser

Det vil være mulig å søke opptak til ledige studieplasser gjennom Samordna opptak fra og med 20. juli til og med 16. august. Først til mølla gjelder. 

Les mer om ledige studieplasser her.

 

 

  13. Ofte stilte spørsmål


Jeg har søkt via lokalt opptak, får jeg tilsendt følgeskjema?

Du vil ikke få tilsendt et følgeskjema. Derimot vil du få tilsendt en kvittering på e-post rett etter at du har registrert din søknad. I e-posten finner du informasjon om din søknad.


Trenger jeg å sende inn vitnemålet mitt dersom jeg har lasta det opp via lokal søknadsweb?
Nei, det trenger du ikke.


Jeg har søkt via lokalt opptak, kan jeg sende inn vitnemålet via e-post?
Nei, det kan du ikke.

Du kan laste vitnemålet opp via søknaden din i søknadsweb eller så kan du dele dine resultater via Vitnemålsportalen.


Jeg har søkt opptak via Samordna opptak og har et elektroniske vitnemål. Må jeg laste opp vitnemålet via søknaden min?
Nei, det trenger du ikke.


Jeg har søkt via lokalt opptak, når får jeg svar på søknaden min?

 • Mastergradsprogram: Da vil du få svar innen 15. juli
 • Enkeltemner: Da vil du få svar innen uke 30
 • Andre studier: Vi behandler søknad om opptak til disse studiene fortløpende. Det er derfor vanskelig å gi en eksakt dato for når du vil få svar på søknaden din. 

Er det mulig å søke om opptak til ledige studieplasser?
Ja, det er mulig å søke om opptak til ledige studieplasser som har oppstart om høsten. Det kan du gjøre fra 20. juli og det er først til mølla som gjelder. Les mer om ledige studieplasser her.


  14. Kontaktinformasjon til opptakskontoret?

Dersom du har spørsmål om søking og opptak kan du ta kontakt med opptakskontoret:

E-post: opptak@uit.no
Telefontreffetid mandag-fredag kl. 10-14
Tlf: 776 45590