høst 2023
BIO-2005 Biologiske ressurser i nord - 10 stp

Emnetype

Valgemne for studenter på bachelorprogrammene i biologi og fiskeri- og havbruksvitenskap med ressursforvaltning som studieretning. Emnet tilbys også for nordiske utvekslingsstudenter.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studentantall på emne: maks 25


Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Innhold

Gjennom en økosystemtilnærming tar kurset for seg noen marine-, ferskvann-, vilt- og botaniske ressurser som utnyttes direkte eller indirekte av menneske i nordområdene og bidrar til økosystemtjenester. I dette inngår en introduksjon til livsgrunnlaget for de ulike biologiske ressursene, samt hvordan de påvirkes av naturlige og menneskeskapte faktorer (inkludert klima). Emne tar for seg utfordringer med bærekraftig bruk og miljøtiltak på lokalt og regionalt nivå og hvordan dette har sammenheng med nasjonalt og internasjonale føringer. Undervisningen inkluderer også direkte kontakt med representanter fra ulike forskning- og forvaltningsorgan, samt næringsutøvere som har sin virksomhet knyttet til biologiske ressurser i nord.

I den marine delen fokuseres det på økosystemforvaltning og bestander av fisk, krepsdyr og sjøpattedyr. Under ferskvannsdelen legges det vekt på ferskvannsfisk, inkludert høyarktiske bestander og den marine fasen til våre laksefiskarter. I viltdelen vektlegges hjorte- og småviltbestander og modeller for forvaltning av disse. I den botaniske delen fokuseres det både på plantene som direkte høstbare ressurser og deres basisrolle for høyere trofiske nivå i økosystemene.


Hva lærer du

Kunnskap:

 • ha bred økologisk kunnskap om de sentrale biologiske ressursene i nordområdene og hvilke økosystemtjenester de bidrar med
 • ha kunnskap om forskjellige forvaltningsmodeller som benyttes i forvaltningen av slike biologiske ressurser i nordområdene
 • kunne forklare hvordan de biologiske ressursene blir påvirket av ulike menneskeskapte faktorer
 • kunne beskrive pågående forskning og utviklingsarbeid knyttet til forvaltningen av biologiske ressurser i nordområdene
 • kjenne til sentrale lov- og regelverk både nasjonalt og internasjonalt tilknyttet forvaltning av biologiske ressurser

Ferdigheter:

 • kunne utføre noen enkle feltstudier for å få innsikt i biologiske ressurser lokalt
 • kunne delta i faglig diskusjoner om forvaltningen av biologiske ressurser
 • kunne innhente informasjon om ressursers økologiske tilstand, utnyttelsesgrad og bærekraftig forvaltning gjennom relevant litteratur, praktisk arbeid og møte med forskere, forvaltere og næringsutøvere
 • kunne samarbeide med andre om å innhente fagstoff og presentere dette muntlig

Generell kompetanse:

 • kunne forstå og argumentenre i interessekonflikter knyttet til forvaltningen av biologiske ressurser i nordområdene
 • kunne innhente kunnskap relevant for bærekraftig forvaltning av biologiske ressurser og presentere dette muntlig til andre, på egen hånd og i samarbeid med andre

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gis gjennom forelesninger, obligatoriske feltaktiviteter og seminarer. Forelesninger kan foregå både fysisk og digitalt. Av feltaktiviteter inngår en feltekskursjon til Alta-Finnmark, et kort marint tokt utfra Tromsø, samt en to timer botanisk øvelse i nærheten av campus. Seminar med eksterne forelesere fra forskning- og forvaltningsorganisasjoner, samt muntlig bidrag fra studentene gjennom paneldebatt og presentasjoner.

Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Undervisningsomfang (om lag): 

 • Forelesninger: 40 timer 
 • Seminar: 20 timer 
 • Feltekskursjon, marin tokt og botanisk øvelse 2 timer 

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 04.12.2023–06.12.2023 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Ekskursjon Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon av oppgitt tema på seminar Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i paneldebatt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltagelse feltekskursjon til Alta, marin tokt og botanisk øvelse
 • Paneldebatt: Studenten får i oppgave å sette seg inn i en oppgitt rolle for å diskutere forvaltningen av en biologisk ressurs.
 • Muntlig presentasjon i gruppe over oppgitt tema på seminar. Etter presentasjon skal den leveres inn og gjøres tilgjengelig for alle studentene på emne.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2005
 • Tidligere år og semester for dette emnet