høst 2023
FIL-1026 Metafysikk og bevissthetsfilosofi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i dette studieprogrammet, samt er grunnlag for videre fordypning i enkelte emner på 2000-nivå, så som FIL-2031 Metaetikk og FIL-2032 Moralpsykologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-1015 Erkjennelsesteori og bevissthetsfilosofi 10 stp

Innhold

Hva er virkeligheten? Hva vil det si å eksistere? Hva utgjør en tings vesen, natur eller identitet? Hva skiller bevisste vesen fra det som ikke er bevisst? Hva er bevissthet? Har vi fri vilje eller er våre handlinger bestemt fra tidenes morgen? Finnes det egentlig noe annet enn naturens og fysikkens absolutte minstedeler?

I metafysikk og bevissthetsfilosofi tas det opp grunnleggende tema og spørsmål om virkeligheten, oss selv og vår plass i verden. Emnet er en bred innføring i utvalgte sentrale tema i metafysikk, så som eksistens (ontologi), identitet og forholdet mellom en ting og dens deler (mereologi), forholdet mellom partikulære individ og generelle egenskaper (universalier), modalitet og kausalitet. I tillegg innfører emnet i sentrale teorier innen bevissthetsfilosofi og berører tema som bevissthetens natur, personlig identitet, aktørskap og fri vilje.

Pensum: 600-800 sider


Anbefalte forkunnskaper

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten, FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert, FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Innblikk i grunnleggende teorier om ontologi (det som er), mereologi (forholdet mellom en ting og dens deler) og diskusjonene om forholdet mellom partikulære individ og generelle egenskaper (universalier).
 • Oversikt over sentrale teorier om personlig identitet, fri vilje og aktørskap.
 • Innblikk i sentrale teorier om kausalitet (årsak-virkning) og modalitet.
 • Oversikt over teorier og begreper om bevissthetens natur, for eksempel dualisme, funksjonalisme, identitetsteori, reduksjonisme, eliminativisme, anti-reduksjonisme, superveniens, emergentisme og panpsykisme.
 • Oversikt over sentrale tekster og tenkere i metafysikkens og bevissthetsfilosofiens historie.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Forklare og sammenligne ulike metafysiske og bevissthetsfilosofiske teorier, begreper, problemer og metoder.
 • Anvende teorier og begreper på relevante diskusjoner.
 • Vurdere styrker og svakheter i teoriene.
 • Identifisere og kategorisere grunnleggende metafysiske og bevissthetsfilosofiske begreper som ligger til grunn for ulike diskusjoner.
 • Formidle sentrale problemer innenfor feltet (for eksempel knyttet til begrepet om fri vilje) på en lettfattelig måte.

Kompetanse

Studenten kan:

 • Kritisk vurdere og forsvare fagfilosofisk argumentasjon.
 • Ta ordet og delta i akademiske diskusjoner.
 • Reflektere over og kritisk vurdere egne metafysiske standpunkt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 11.12.2023 09:00
6/10 6 Timer A–E, stryk F
Oppgave 13.11.2023 14:00 (Innlevering) 4/10 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studenten må innen gitt frist levere et skriftlig førsteutkast på semesteroppgaven på 2000-2500 ord, samt gjennomføre veiledning med faglærer på førsteutkastet. Tema og problemstilling avklares med faglærer.

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell semesteroppgave på 3000-3500 ord. Tema og problemstilling for semesteroppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.

Ved kontinuasjonseksamen kan studenten gjennomføre kun den deleksamenen studenten har strøket på.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIL-1026
 • Tidligere år og semester for dette emnet