høst 2023
FLY-1008 Anvendt forskningsmetode - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i luftfartsfag.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp
BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i bruk av metoder som anvendes innen luftfartsvitenskap og annen samfunnsvitenskapelig forskning. Studentene får en innføring i forskningsprosessen, der både kvalitative og kvantitative forskningsdesign og metoder for datainnsamling presenteres. Emnet fokuserer videre på hvordan slike data analyseres og presenteres. Fokus i emnet vil være på hvordan man anvender kvalitative og kvantitative metoder i en bacheloroppgave

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten ...

 • kan forklare hva kvalitative og kvantitative metoder er samt reflektere rundt hvilke problemstillinger de ulike tilnærmingene er egnet til å besvare.
 • kan gjøre rede for ulike typer kvalitativ datainnsamling og analyse.
 • kan forklare grunnleggende begreper innen statistisk analyse og hypotesetesting.
 • har en grunnleggende forståelse for forskningsprosessen og kan redegjøre for praktiske og etiske hensyn knyttet til hvordan ulike typer data samles inn, analysere og presenteres.

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan formulere problemstillinger og utvikle enkle kvalitative og kvantitative forskningsdesign.
 • kan vurdere hensiktsmessige metoder for datainnsamling og gjøre informerte valg av metode med tanke på gjennomførbarhet og etiske hensyn.
 • kan utføre enkle statistiske analyser på et datamateriale ved hjelp av statistisk programvare og presentere resultatene.
 • kan utføre enkel, kvalitativ datainnsamling og analyse.

Generell kompetanse

Studenten ...

 • har tilstrekkelig metodisk kunnskap til å lese og vurdere relevant forskningslitteratur.
 • kan planlegge og gjennomføre et enkelt forskningsprosjekt og ha grunnleggende metodisk kompetanse til å kunne planlegge en bacheloroppgave.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

16 timer undervisning med forelesning og seminar.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning og gruppearbeid o.l


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 03.12.2023 13:00 (Innlevering) A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Obligatoriske innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FLY-1008
 • Tidligere år og semester for dette emnet