høst 2023
FLY-1008 Anvendt forskningsmetode - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i luftfartsfag.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp
BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i bruk av metoder som anvendes innen luftfartsvitenskap og annen samfunnsvitenskapelig forskning. Studentene får en innføring i forskningsprosessen, der både kvalitative og kvantitative forskningsdesign og metoder for datainnsamling presenteres. Emnet fokuserer videre på hvordan slike data analyseres og presenteres. Fokus i emnet vil være på hvordan man anvender kvalitative og kvantitative metoder i en bacheloroppgave

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten ...

 • kan forklare hva kvalitative og kvantitative metoder er samt reflektere rundt hvilke problemstillinger de ulike tilnærmingene er egnet til å besvare.
 • kan gjøre rede for ulike typer kvalitativ datainnsamling og analyse.
 • kan forklare grunnleggende begreper innen statistisk analyse og hypotesetesting.
 • har en grunnleggende forståelse for forskningsprosessen og kan redegjøre for praktiske og etiske hensyn knyttet til hvordan ulike typer data samles inn, analysere og presenteres.

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan formulere problemstillinger og utvikle enkle kvalitative og kvantitative forskningsdesign.
 • kan vurdere hensiktsmessige metoder for datainnsamling og gjøre informerte valg av metode med tanke på gjennomførbarhet og etiske hensyn.
 • kan utføre enkle statistiske analyser på et datamateriale ved hjelp av statistisk programvare og presentere resultatene.
 • kan utføre enkel, kvalitativ datainnsamling og analyse.

Generell kompetanse

Studenten ...

 • har tilstrekkelig metodisk kunnskap til å lese og vurdere relevant forskningslitteratur.
 • kan planlegge og gjennomføre et enkelt forskningsprosjekt og ha grunnleggende metodisk kompetanse til å kunne planlegge en bacheloroppgave.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

16 timer undervisning med forelesning og seminar.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning og gruppearbeid o.l


Timeplan

Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

En obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FLY-1008
 • Tidligere år og semester for dette emnet