høst 2023
FYS-1008 Fornybar energi, bærekraft og samfunn - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9199

Innhold

Emnet vil studere og diskutere:

 • Fornybare energikilder som sol, vind, biomasse, vann og geoenergi, fremtidig potensial og dagens utbredelse
 • Fordeler, ulemper og konsekvenser med fornybar energi samt sammenhengen mellom livskvalitet og bruk av energi
 • Muligheter for balansering av intermitterende kraft
 • Aspekter knyttet til energiomstilling fra et sosio-teknisk perspektiv og utfordringer som er knyttet til å ta i bruk ny teknologi i samspill med samfunnet
 • Konsekvensutredninger og konsesjonsbehandling
 • Energisystem og marked: Kraftprodusenter, nettselskaper, strømleverandører samt import/eksport av strøm
 • Skiftet til distribuerte energisystemer, smarte kraftnett, lokale energisamfunn og prosumenter
 • FNs bærekraftsmål, i relasjon til generering og bruk av fornybar energi
 • Diskusjon av aktuelle IPCC-rapporter (Intergovernmental Panel on Climat Change) med fokus på fornybar energi
 • Energibruk i Norge og verden

Hva lærer du

Kunnskaper - studenten kan

 • Forklare opprinnelsen, mengde og tilgjengelighet til forskjellige fornybar energi ressurser
 • Forklare energisystemet, og redegjøre for hvordan kraftmarkedet fungerer
 • Forklare forskjellen mellom intermitterende kraft og basiskraft og redegjøre for hvordan energilagring kan stabilisere energisystemer
 • Redegjøre for FN’s bærekraftsmål og særlig dens implikasjoner på energiområdet
 • Forklare hvordan energiforsyningen påvirker klimagassutslipp og miljø, også bivirkninger i fysisk, biologisk og samfunnssystemer
 • Forklare hvordan vi konsumenter og brukere av energi kan redusere våre utslipp

Ferdigheter - studenten kan

 • Forstå potensialet til forskjellige fornybar energi ressurser med bruk av åpne nettkilder
 • Anbefale gode fornybare energiløsninger for stedspesifikke energikonsumenter som bygg, industrier og regioner; ta vare på folkets rettigheter og naturmangfold
 • Beregne energimengder, generert fra fornybare energiteknologier med bruk av åpen programvare og datakilder
 • Forstår strategiske dokumenter og generell rutiner og standarder som er satt i bruk av nasjonale og internasjonale myndighetene

Generell kompetanse:

 • Finne relevant informasjon fra ulike kilder
 • Jobbe sammen, løse problemer og diskutere funn i grupper
 • Uttrykke en god kommunikasjonsevne i vitenskapelig skriving

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Dette er et førsteårsemne på bachelornivå der forelesningene vil invitere til diskusjoner mellom studenter og lærere. På øvelsestimene vil praktiske problem knyttet til fornybar energi og bærekraft diskuteres og regnes på.

Forelesninger: 50 timer

Øvingsgrupper: 30 timer


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 08.12.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig rapport 1: Egenevaluering av CO2 utslipp Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig rapport 2: Fornybar energi "state-of-the-art" artikkel Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-1008
 • Tidligere år og semester for dette emnet