høst 2023
IDR-3912 Fritid, kroppskultur og helse - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne av søkere som oppfyller opptakskrav til master Idrettsvitenskap.

Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C.

Søknadskode 9371


Innhold

Idrett og friluftsliv involverer og aktiviserer store deler av befolkningen. Friluftsliv forbindes også med en særegen norsk livsstil. Selv om det er en økt deltakelse i trening, rekreasjon og ulike mosjonsaktiviteter blant store grupper, kan vi fra et annet ståsted, beskrive en inaktiv livsstil forbundet med uheldige og usunne sider. Det er derfor viktig å kunne forstå og kritisk kunne vurdere ulike former for fysisk aktivitet, kroppskulturer og betydning dette har for menneskets livsstil, helse og samfunnsforhold generelt.

I dette emnet gjennomgås:

 • Idretts- og friluftssosiologi, historie og filosofi
 • Fysisk aktivitet, fritid, turisme og folkehelse
 • Sosial ulikhet
 • Relevante trender, innovasjon og teknologi på idretts- og fritidsarenaer
 • Politikk, medier, organisasjon og nasjonalisme
 • Kjønn, etnisitet og rasisme
 • Kroppen i bevegelse - å ha kropp og å være kropp
 • Toppidrett og mosjonsidrett
 • Avvikende praksiser

Hva lærer du

Kunnskap

 • Ha viten om sosiologiske, historiske og filosofiske forklaringer og teorier om fritid, kroppskultur og helse.
 • Beskrive og forklare viktigheten av fritid og fritidsaktiviteter før og i dag.
 • Kunne diskutere idrett og friluftsliv som et moderne fenomen
 • Være bevisst og kunne forklare samfunnsforhold mellom kropp og helse
 • Kunne beskrive og forklare statlig helsepolitikk i forhold til idrett og friluftsliv

Ferdigheter

 • Analysere og kritisk vurdere utsagn, tekster og diskusjoner om klasse, kjønn og etnisitet i samfunnsmessig sammenheng.
 • Kan anvende relevante sosiologiske teorier for å analysere og redegjøre for aktive fritidstilbud.
 • Analysere og kritisk vurdere utsagn, tekster og beskrivelser av kropp.
 • Analysere kroppen som identitetsmarkør ved å anvende relevante teorier.
 • Analysere og kritisk reflektere over forskningsdata om folkehelse.

Generell kompetanse

 • Ha forståelse for hvordan man kan integrere teoretiske perspektiver og diskutere problemstillinger knyttet til fritid, kroppskultur og helse
 • Redegjøre for betydningen av fysisk aktivitet i det moderne samfunnet.
 • Redegjøre for den norske idrettsmodell og friluftsliv som en nordisk modell, og betydninger dette har for livsstil, verdier og helsepolitikk
 • Delta reflektert i samfunnsdebatter om sosial ulikhet, fysisk aktivitet og identitetsutvikling.
 • Redegjøre for ulike kroppsbegrep og filosofiske tilnærminger til kropp.
 • Drøfte inngående kroppens betydning for kjønn og kjønns betydning for kroppen.
 • Drøfte inngående idrettens og friluftslivets muligheter til å påvirke folkehelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan skje på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil hovedsakelig foregå som forelesning og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å lese, analysere og framlegge relevante tekster og artikler. IKT brukes i arbeid og diskusjoner mellom samlingene. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 01.12.2023 13:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon av selvvalgt problemstilling for studentgruppa Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Fordypning i en selvvalgt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som leveres som en individuell vitenskapelig tekst. Teksten skal leses av en medstudent som skal kommentere og åpne for refleksjoner og diskusjon. For å få godkjent arbeidskrav må man ha kommentert på en tekst og selv fått sin tekst vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-3912
 • Tidligere år og semester for dette emnet