høst 2023
LER-1152 Engelsk 5-10: Tekst, kultur og didaktikk - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Det anbefales gode forkunnskaper i engelsk.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1162 Engelsk 5-10: Litteratur, kultur og didaktikk 15 stp

Innhold

Med utgangspunkt i et utvidet tekstbegrep tar emnet for seg et utvalg av klassiske og moderne tekster og kulturuttrykk fra den engelskspråklige verden i hovedsak beregnet for barn og unge. Emnet gir både en grunnleggende innføring i analytiske og teoretiske tilnærminger til tekst, sjanger, lesing og kontekst, og tekstenes anvendelse i didaktisk praksis. I tillegg vil det jobbes med studentenes skrivekompetanse, inkludert akademisk skriving.

Ulike sjangere og teksttyper (som for eksempel dikt, romaner, eventyr, fantasy, muntlige fortellinger, dataspill, tegneserier og film) gjøres til gjenstand for tolkning og refleksjon, parallelt med en utforskning om hvorfor og hvordan tekstene kan benyttes i grunnskolens engelskundervisning. Emnet belyser både hvordan tekster kan fungere som verktøy for språklæring i skolen og hvordan de kan åpne opp til den engelskspråklige verden i historisk og kulturell forstand.

Andre sentrale tema kan være valg av tekster i klasserommet i henhold til læreplanens faglige mål, utvikling og vurdering av elevenes tekster, (inkludert multimodale tekster), bruk av film i undervisninga, lesestrategier, språklig variasjon i litteraturen, grenser mellom voksen- og barne/ungdomslitteratur, bruk av litteratur i og utenom læremidler, flerkulturalitet i litteratur, kultur, og klasserom, dataspill og språklæring.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten:

 • kjenner litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av barn og unge
 • har kunnskap om ulike tekster og deres betydning i en kulturell og historisk kontekst
 • har kunnskap om grunnleggende elementer i oppbygginga av tekster i ulike sjangre og modaliteter
 • har kunnskap om sentrale analytiske begreper knytta til tolkning av ulike typer tekster
 • har kunnskap om utforskende arbeidsmetoder og kritisk lesing i faget 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig

 

 • diskutere, muntlig og skriftlig, et utvalg skjønn- og faglitteratur
 • benytte utforskende og kritiske tilnærminger til samfunnsspørsmål og kulturelle tema i undervisninga 
 • innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisninga
 • velge ut og legge til rette for variert pedagogisk bruk av tekster for ulike elevgrupper
 • utvikle elevenes strategier for læring med vekt på lesestrategier
 • videreutvikle elevenes lese- og skriveferdigheter gjennom arbeidet med engelsk
 • utvikle elevenes analytiske kompetanse og tolkningskompetanse
 • skape og vurdere multimodale (sammensatte) tekster
 • vurdere pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisninga

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på 5.-10. trinn
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • utvikle elevers kommunikative kompetanse, kulturelle kompetanse og litteraturkompetanse
 • vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • analysere, vurdere og reflektere over egen læring og se egen læring i sammenheng med elevenes læring i faget
 • videreutvikle egen tekstdidaktisk kompetanse

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er engelsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og seminarer vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, så som lek, drama, musikk og andre kreative og estetiske uttrykk. Gjennom studiet legges det opp til at både faglig kunnskap, språkferdigheter og fagdidaktisk kompetanse utvikles gjennom utprøving i praksis.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Muntlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • en muntlig prega oppgave (presentasjon, intervju o.l.)
 • 3-4 skriftlige innleveringer

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1152
 • Tidligere år og semester for dette emnet