høst 2023
LER-3901 Mastergradsoppgave i norskdidaktikk - 45 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, og i master i fagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, eller jf. opptakskrav for master i fagdidaktikk.

Når eksamen i det obligatoriske emnet og valgemner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av mastergradsoppgaven.


Innhold

Mastergradsoppgaven i norskdidaktikk er et selvstendig arbeid der studenten arbeider utfra et didaktisk forskningsspørsmål i norskfaget som er relevant for grunnskolen og for programmet studenten er tatt opp på.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • avansert profesjonsrettet kunnskap i norskdidaktikk, herunder spesialisert innsikt i et avgrenset område

Ferdigheter

Studenten:

 • kan gjennomføre et norskdidaktisk og praksisorientert masterprosjekt i tråd med forskningsetiske normer
 • kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsretta kunnskap i norskfaget til utforskning av nye problemområder
 • har korrekt språkføring og behersker den skriftlige sjangeren masteroppgave

Kompetanse

Studenten:

 • behersker akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig og kan formidle avansert forsknings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper
 • kan identifisere, analysere og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger av spesiell interesse og relevans for norskfaget

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning, i henhold til veiledningskontrakten. Emnet avsluttes med en åpen masterkonferanse hvor masterstudentene deltar med å presentere sitt masterprosjekt.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres i henhold til instiuttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Veiledning Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon av prosjekt Godkjent – ikke godkjent
Bestått alle foregående emner Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk veiledning.
 • Hver student skal legge frem sitt masterprosjekt, delta i responsgruppe og gi forberedt respons til en medstudent.
 • Studenten må ha bestått alle foregående emner før mastergradsoppgaven kan leveres.

Mer info om vurderingsform oppgave

Mastergradsoppgaven kan skrives individuelt eller i en gruppe på to studenter. Omfang 60-70 sider/24000-28000 ord (80-90 sider 32000-36000 ord dersom oppgaven skrives i gruppe). Det åpnes også for dokumentasjons- og framstillingsformer som kombinerer ulike media (skrift, bilde, film, lyd). I slike tilfeller avtales form og omfang med veileder.

Studenten velger selv målform på mastergradsoppgaven.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 45
 • Emnekode: LER-3901
 • Tidligere år og semester for dette emnet