høst 2023
LOG-3200 Språk og språkvansker - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogram i spesialpedagogikk og masterprogram i logopedi.  Emnet kan også tas som enkeltemne for inntil ti ekstra studenter. For opptak, beregning og rangering til LOG-3200 gjelder de generelle krav for opptak til master i spes.ped og master i logopedi (§ 17).  Emnet tilbys hvert andre år i oddetallsår.

Opptakskrav

Opptakskrav som for MA spesialpedagogikk og MA logopedi.

Innhold

Emnet tar for seg språkvitenskap, en- og flerspråklig utvikling, utviklingsmessige kommunikasjons- og språkforstyrrelser, alternativ og supplerende kommunikasjon, samt nevrologi og fysiologi knyttet til språklig utvikling og funksjon. Emnet er grunnlag for videre emner innen MA spesialpedagogikk og MA logopedi.

 Emnet er delt inn i følgende hovedområder:

 • Språkvitenskap.
  • Språkets innhold (semantikk), form (fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks) og bruk (pragmatikk).
  • Nord-samiske språklige særtrekk
 • Kommunikasjon og språktilegnelse hos en- og flerspråklige barn.
  • Sentrale teorier om utvikling av kommunikasjon, språk og tale
  • Miljømessige betingelser

 

 • Nevrologi og fysiologi

 

 • Hjernefunksjoner som er sentrale for språk og tale
 • Syn, hørsel, motorikk

 

 • Utviklingsmessige kommunikasjons- og språkforstyrrelser

 

 • Developmental language disorder/DLD
 • Språkforstyrrelser ved biomedisinske tilstander
 • Kommunikasjons- og språkforstyrrelser ved sansetap
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha teoretisk kunnskap om:

 • Språkets form, innhold og bruk (fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks, semantikk og pragmatikk).
 • Språktilegnelse i en- og flerspråklige kontekster.
 • Hjernens oppbygging og funksjon relatert til språk og tale.
 • Kommunikasjon og kommunikasjonsvansker.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon.
 • Språk-, tale- og kommunikasjonsvansker ved sansetap.

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Gi beskrivelser av språk, tale og kommunikasjon og benytte lingvistisk terminologi.
 • Gjenkjenne språkvansker hos norskspråklige og flerspråklige personer
 • Henvise til relevante fagpersoner ved mistanke om, forebygging av, eller tiltak ved språk-, tale-, kommunikasjonsvansker.

 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne vurdere og forstå sammenhenger og kompleksitet mellom teoretisk og forskningsbasert kunnskap om språk og språkvansker og mulige konsekvenser for praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med to samlinger á fire dager. Forelesning og studentaktive læringsformer. Det forventes at studentene er aktivt deltakende i alle aktiviteter.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.10.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

80 prosent deltakelse Godkjent – ikke godkjent
Digital oppgave med multiple valg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstilles for eksamen:
 • 80 prosent tilstedeværelse på emnets samlede aktiviteter
 • Ett individuelt arbeidskrav: Digital oppgave med multiple valg

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: LOG-3200
 • Tidligere år og semester for dette emnet