høst 2023
LOG-3201 Utviklingsmessige språk-, tale- og kommunikasjons-forstyrrelser - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogram i logopedi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Utviklingsmessige språk-, tale- og kommunikasjonforstyrrelser tar for seg teoretisk, evidensbasert og praktisk forståelse for ulike typer utviklingsmessige STK-forstyrrelser og lese- og skrivevansker. Emnet gir kunnskaper og ferdigheter om logopedens rolle i logopedisk arbeid, inkludert transkripsjon, veiledning og samarbeid med aktuelle aktører. To uker praksis inngår i emnet. Temaer i emnet:
 • Kommunikasjon i relasjonelt perspektiv
  • Atypisk kommunikasjon og interaksjon 
  • ASK
 • Utviklingsmessige språk- og språklydsforstyrrelser
  • Nevrologiske og kognitive faktorer
  • Kjennetegn ved ulike typer STK-forstyrrelser
  • Kartlegging og tiltak
 • Lese- og skrivevansker
  • Funksjon, årsaker, kartlegging og tiltak
 • Transkripsjon
  • Samtaleanalyse (SA) av språk-talevansker og atypisk kommunikasjon
  • Fonologisk- og fonetisk transkripsjon. Sistnevnte ved hjelp av det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA).
 • Praksis
  • Par-praksis (observasjon og deltakelse) i to uker á 25 timer hos logoped som arbeider med barn med språk- og språklydsvansker. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper

Studenten skal ha inngående kunnskap om:

 • Ulike STK-vansker og sentrale kartleggingsverktøy og tiltak for disse.
 • Transkripsjon og analyse av STK-forstyrrelser.
 • Aktuelle samarbeidspartnere for veiledning og tverrfaglig arbeid.
 • Kjennskap til relevant lovverk.

 

Ferdigheter

Studenten skal ha ferdigheter i å:

 • Vurdere og begrunne valg av kartleggingsverktøy og tiltak for utviklingsmessige STK-forstyrrelser og lese- og skrivevansker.  
 • Transkribere og analysere språkdata.
 • Lese fagtekster og skrive rapporter.
 • Redegjøre for relevante mål, planlegging, gjennomføring og evaluering  fra praksis (observasjon og egen aktivitet).

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne reflektere og forstå sammenhenger og kompleksitet mellom logopedisk teori, empiri og praksis som er relevant for logopedisk arbeid med utviklingsmessige språk-, tale- og kommunikasjonsforstyrrelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk, men svensk, dansk og engelsk kan forekomme.

Undervisning

Forelesninger og studentaktive læringsformer. Emnet er samlingsbasert med to samlinger á fire dager. Parvis praksis i to uker i opplæringssektoren med kommunal eller privatpraktiserende logoped.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

80 % oppmøte på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:
 • 80 prosent tilstedeværelse på undervisning og øvrige aktiviteter.
 • 1 refleksjonsnotat fra praksis, relatert til relevant teori. Omfang på 2000 ord.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig gruppe-eksamen: Planlegge og om gjennomføre 1t undervisning om barn med STK-forstyrrelser til (reelle eller fiktive) barnehage- eller grunnskolelærerstudenter

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: LOG-3201
 • Tidligere år og semester for dette emnet